BOTA BORRELIA – CURE LYME – Pressmeddelande om ICD11 – Pressrealease about ICD11

Publicerat på föreningen VIDAS hemsida: Pressmeddelande om ICD 11 – internationella sjukdomskodernas uppdaterande och utökande gällande Borrelia

on

Vi har vunnit ett viktigt och stort delmål i kampen för bättre diagnoser och behandling för borrelia:

Här är ett pressmeddelande från mig och Kenneth Sandström som båda var en del av delegationen ad hoc – (och kampen för Congenital lyme – medfödd borrelia 1C1G.2 – fortsätter):

World Health Assembly höll sin 72:a sammankomst i maj 2019 och man slog då fast diagnoskoderna för ICD 11. Då vi varit del av ”ad hoc committee for health equity” och arbetat med dessa frågor mot rådet för mänskliga rättigheter och WHO, ser vi med tillfredsställelse att hälften av våra förslag nu införts i den internationella utgåvan.

Man kan alltså redan nu tillämpa dessa koder för att söka forskningsanslag, vilket är i linje med Europaparlamentets remiss till EU-kommissionen. Dessa nya diagnoser bör leda till eftertanke och snarast möjligt behöver denna genes till flera sjukdomar vägas in på ett tyngre sätt än tidigare.

Juridiskt sett gäller de redan, trots att man kan vänta till 2022 med att implementera dem i vårt land. Vidare bör man notera, att åsikten som är publicerad på CDC:s websida, aldrig vunnit gehör bland WHO:s experter. Där står det att “patienter med symtom som trötthet, smärta, värk i leder och muskler efter behandling mot borrelios har post treatment Lyme disease syndrome (PTLDS) eller post Lyme disease syndrome (PLDS)”.

Varken PTLDS eller PLDS erkänns i ICD11, och de har heller inte funnits med i tidigare versioner av ICD. Det kan inte anses rimligt att fortsätta förespråka eller sätta diagnoser som inte har vetenskapligt stöd.

Den svenska delegationen bidrog med tung vetenskaplig dokumentation gällande kongenital borrelios, en diagnos som till att börja med av WHO fick kodbeteckning 1C1G.2, men som tillsvidare uteslutits.

Vänliga hälsningar

Kenneth Sandström

Angelica Johansson Ordförande VIDAS

Translation:

We have won a partial and important goal in the fight for better diagnoses and treatment for Lyme disease: Here is a press release from Kenneth Sandström and me, who both were part of the ad hoc delegation – (and the fight for Congenital lyme – congenital borreliosis 1C1G.2 – continues):

The World Health Assembly held its 72nd meeting in May 2019 and it was then fixed the diagnosis codes for ICD 11. Since we were part of the ”ad hoc committee for health equity” and worked on these issues against the Human Rights Council and WHO, we are pleased to see that half of our proposals have now been included in the international edition. One can thus already apply these codes to apply for research grants, which is in line with the European Parliament’s referral to the European Commission.

These new diagnoses should lead to reflection and, as soon as possible, this genesis need to be weighed in more heavily than before. Legally speaking, they already apply, although we can wait until 2022 to implement them in our country.

Furthermore, it should be noted that the opinion published on the CDC’s website has never been heard among WHO experts. It states that ”patients with symptoms such as fatigue, pain, joint aches and muscles after treatment for borreliosis have post-treatment Lyme disease syndrome (PTLDS) or post-Lyme disease syndrome (PLDS)”. Neither PTLDS nor PLDS are recognized in ICD11, nor have they ever been included in previous versions of ICD. It cannot be considered reasonable to continue to advocate or make diagnoses that do not have scientific support.

The Swedish delegation contributed with heavy scientific documentation regarding congenital borreliosis, a diagnosis which initially received the WHO code designation 1C1G.2, but which has been excluded for the time being.

Sincerely

Kenneth Sandström

Angelica Johansson, President VIDAS

Mer information:

https://www.who.int/news-room/detail/25-05-2019-world-health-assembly-update

https://www.who.int/classifications/icd/en/

https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http://id.who.int/icd/entity/1468768235/mms/other

https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/EHSEMANTIC/ICD-11%3A+The+11th+Revision+of+the+International+Classification+of+Diseases

Jag vill också påminna alla er som vill se Kenneth tillbaka i arbete igen om att ge honom en hjälpande hand – om insamlingen av medel som vi genomför för att hjälpa Kenneth att betala för de tjänster som tex hans advokat bidrar med och som hjälpt och hjälper oss övriga i teamet. Att saken tröskat genom många tidigare instanser har bidragit till att resurserna är för knappa för att Kenneth utan hjälp ska kunna betala kostnaderna.

Den advokat som nu företräder Kenneth har stor erfarenhet av att driva liknande processer och har varit verksam som advokat i 30 år. Kenneth själv är av uppfattningen att han med denna hjälp förhoppningsvis kan få den upprättelse han förtjänar. Advokaten har egna erfarenheter av vektorburna sjukdomar och har även av detta skäl särskilda kunskaper på detta område vilka kommer väl till pass.

Så nu ber jag er som kände att han fanns där för er – var där för honom. Hjälp honom komma igen!

Sätt in ett frivilligt belopp på föreningen VIDAS konto

Bankgiro 825 -1654

SWISH: 1230686352

Märk bidraget med ”DR X” och ert namn så kommer vi i VIDAS Styrelse se till att han får pengarna i god ordning.

Skriv gärna på namninsamlingen till Kenneths försvar

När vi når 10 000 underskrifter så tar jag insamlingen till vederbörliga myndigheter.

The fight for Kenneth Sandström, Adams and many more’s doctor – that he will get his license back, continues. The online petition has reached 7 038 souls. The money keeps pouring in to all the associations that are helping with the collections. Wanna help? Sign or donate by SWISH to 0734036515

When we reach 10 000 signatures, I will relay the petition to the proper authorities.

Det har framkommit fakta i fallet som svårligen kan sägas emot av Professor Olsen:

Ur läroboken Medicinsk mikrobiologi och Immunologi 2014, kapitel 3:27, sid 304:

Spiroketer – Borrelia, Treponema och Leptospira:

Sven Bergström & Björn Olsen

”Viktiga egenskaper hos Borrelia bugdorferi s.l. är deras uttalade överlevnadsförmåga och förmågan att orsaka persisterande infektioner. Paradoxalt nog uppkommer ett starkt immunförsvar som varken förmår döda Borrelia-bakterien in vivo eller skydda mot ny infektion. Detta beror bland annat på en aktiv immunsuppression genom komplementinhibering samt induktion av antiinflammatoriska cytokiner (bland annat IL-10). Borrelia har också en mycket stor förmåga till så kallad immunologisk flykt (immune evasion) genom fas- och antigenvariation samt genom att gömma sig intracellulärt i immunologisk lågaktiva kroppsrum (immune privileged sites), till exempel hjärna och leder.”

Björn Olsen för alltså dubbla budskap och är de facto en hycklare som tar patienterna för idioter. I media hävdar han att kronisk svårbehandlad borrelia inte finns, men detta är vad ovan text innebär:a) Borrelia har enorm överlevnadsförmåga och orsakar persisterande och disseminerade infektioner.

b) Immunförsvaret trycks ner och kan inte döda spirocheter och troligen inte andra patogener , både virus och bakterier heller.

c) Bakterierna håller sig undan immunförsvaret genom att bilda/anta sina olika former, tex sk cystfom – ”round body form” och borrar in sig och kan gömma sig i olika vävnader.

d) fas- och antigenvariation är de olika ytproteiner (sk. Osp A/B/C) som kan beskrivas bildligt med att skruven, spirocheten klär på sig ”Mio, min Mio’s” osynlighetskappa (som gör att immunförsvaret inte ser den och slutar producera antikroppar (vilket gör att ELISA inte fungerar som testmetod. min anm.)

(den kan också ingå i biofilm vilket med stor svårighet kan eridikeras, min anm.)

Facts have arisen that hardly can be contradicted by Professor Olsen:

From the textbook Medical Microbiology and Immunology 2014, chapter 3:27, page 304:

Spirokether – Borrelia, Treponema and Leptospira:

Sven Bergström & Björn Olsen

”Key characteristics of Borrelia bugdorferi sl are their pronounced survival ability and the ability to cause persistent infections. Paradoxically, a strong immune system arises that can not kill the Borrelia bacteria in vivo or protect against new infection. This is due, among other things, to an active immune suppression through complement inhibition induction of anti-inflammatory cytokines (including IL-10). Borrelia also has a very high ability of immunological evasion by phase and antigen variation, as well as hiding intracellularly in immunologically low-activity immune sites example brain and leader. ”

Björn Olsen is therefore giving out a double message and is de facto a hypocrite who takes patients for idiots. In the media he states that chronic hard to treat borrelia does not exist, but this is what the above text means:

a) Borrelia has immense survival ability and causes persistent and disseminated infections.

b) The immune system is pressed down and can’t kill spirochetes and probably other pathogens, both viruses and bacteria, either.

c) Bacteria evade the immune system by forming / adopting their various forms, eg ”round body form” and drill into tissue and can hide in different tissues.

d) phase and antigen variations are the various surface proteins (called OSP A / B / C) which can be described as the spirochet clutching itself with the ”invisibility cape”from the book ”Mio, my Mio” (which causes the immune system to not see it and it ceases to produce antibodies (which is the reason that ELISA does not work as a test method).

(it can also be engulfed/included in biofilm, which can be eridicated with great difficulty.)

Angelica, administrator for the ”Cure lyme blog”, Founder & President VIDAS, founding member of Global Network On Institutionalized Discrimination™, founding member of Global Response to Borreliosis and Coinfections Consortium or Global RBCC™, member of Ad Hoc Committee for Health Equity in ICD11 Borreliosis Codes, main administrator for the ”Cure Lyme Now” Facebookgroup, Lyme advocate & citizen researcher

(I am writing this blog as a private citizien and NOT in my capacity as President of VIDAS and the views represented are my own and does not reflect the VIDAS’s stance and in the event of critisism, it should be directed to yours truly)

Publicerat i BOTA BORRELIA | Lämna en kommentar

BOTA BORRELIA – CURE LYME – Censured article -There is a difference between some kids and other kids – Censurerad artikel – Det är skillnad på barn och barn

Följande text, som jag skrev i oktober 2018, försökte jag få publicerad i alla tidningar som finns i Sverige – som kan ha intresse  eller relevans för den, vilket förstås innefattar Aftonbladet och Expressen osv men också Läkartidningen och Dagens Medicin, men eftersom Mats Reimer sedan lång tidi tillbaka, terroriserar alla nyhetsredaktioner och tidningar i landet som törs skriva om Borrelia på ett för honom förhatligt sätt – så är ämnet numera tabu och ingen text släpps längre igenom och därmed har man effektivt tystat vår sida och skapat ett censurklimat som inte är nyttigt eller värdigt vårt lands påstådda åsikts eller yttrandefrihet. Jag vet att flera andra skribenter stoppats när de försökt.

Tack och lov så har jag en mycket stöttande person i mitt nätverk som har inflytande som når ända in i FN och högt upp i den amerikanska administrationen och när hon fick höra om hur jag censurerades – i en alltmer relevant och respekterad fråga internationellt – så lät hon publicera den på engelska sin egen personliga debattsida på LinkedIn och genom detta har den fått genomslag och uppmärksamhet globalt. Jenna Luche Thayer är ledare för det internationella nätverk vars lobbyarbete lett till att WHO uppdaterar och moderniserar sina riktlinjer sk ”ICD codes” nästa år.

Nedan först den engelska versionen, men den följs av svenska originalversionen.

The following text, which I wrote in October 2018, I tried to get published in all newspapers in Sweden – which may be of interest or relevance to it, which includes Aftonbladet and Expressen, etc., but also the Swedish Medical Journal and Today’s Medicine, but because Mats Reimer has for a long time since, been terrorizing all news desks and newspapers in the country, that dares to write about borreliosis/Lyme disease in a, for him, terrible way – the subject is now taboo and no texts are released anymore and thus they have effectively silenced our side and created a censorship climate that is not healthy or worthy of our country’s alleged freedoms of opinion or expressions. I know that several other writers have been stopped when they have tried.

Thank goodness, I have a very supportive person in my network that has influence that reaches within the UN and high up in the US administration and when she was told how I was censored – in an increasingly relevant and respected issue internationally – She had it published in English, on her own personal discussion page on LinkedIn, and through this it has gained impact and attention globally. Jenna Luche Thayer is the leader of the international network, whose lobbying work led to the WHO updating and modernizing its guidelines. so called ”ICD codes” next year.

Below is the English version, but it is followed by the Swedish original version.

————————————————————————————-

FRIENDS,

The following article was written by Angelica Johannson. It is worth your time to read!

”There is a difference between some kids and other kids

”Mom, why is there a difference between kids and other kids, and why are some children important and are getting help – but others are not?”

The question came from my 10 year old son Marcus, when the whole family had gathered in front of the TV last Friday to watch the CHILDREN OF THE WORLD GALA.

I know what I WANT to answer, after 45 years as a student of the world’s most important commodity product, namely man himself. But I do not want my son to know that answer. Yet, unfortunately, he knows too all well that his laconic question is true, and he has his own experience of why. He still remembers his suffering. His unfortunate destiny, whose consequences and implications are too serious for Swedish healthcare and politics to allow to be even be whispered about, was to be born with congenital borreliosis, Lyme disease, that is, an infected mother infects her fetus, which is therefore born sick with a reduced immune system.

The Taboo is so total, that all science that proves that what my son and many other children with him suffers from, which is something that can be prevented and treated if knowledge were allowed, has, to date, been actively and consciously silenced by those who say that ”the children are the most important thing we have.”

I lost a child many years ago, and since then I have safeguarded the health of my children, and if I had known then, what I know today, Emma would still be alive. I was forced to acquire unique knowledge, which one normally should not have, during autodidactic studies of research reports and studies, in discussion and consultation with international experts in the field, for the 8 years since we received the diagnosis and insight to the disease – to understand what I could do to protect and save my other children from suffering the same fate.

So Marcus received international care and is currently in remission and I hope he will remain as healthy and strong as he became with right medication remedies and care. All at my family’s expense, because we had to pay privately.

Today I head an association, VIDAS, where we among other things work for other children to get the right healthcare in their own country. I am also a member of an international organization that is very active to make global change, and as such, we influence the WHO and the UN in their work with standard diagnostic codes, called “ICD codes” (International Codes of Diseases).

Due to Sweden’s current attitude and politics, I have seen many parents and children, unnecessarily, suffer and, in too many cases, die, because mothers do not get knowledge of proper care, in time, in Sweden, but have to seek help and care beyond our borders to protect or alleviate and cure what threatens the children’s lives and health.

Two months ago, the message came that we were successful in our intention to change the Lyme codes – although more complications still need recognition. In May 2019 the WHO will begin implementation of their ICD11 to include code 1C1G.2 Congenital Lyme Borreliosis. And last Saturday, it was announced that Canada will recognize maternal-fetal transmission of Lyme, which will save many children’s lives. All 193 member states will adhere to the new codes by January 2022.

When will Sweden, which have made itself a reputation as a humanistic, scientific and fair nation, follow suit and prove to my son’s brothers and sisters of fate, that their experiences belong to the past, and no longer is true – or even ”trueish” to use the famous author Tage Danielsson’s words? Then we will see if I have the accountable answer for Marcus.

This upcoming weekend, I will attend the Nordic Consensus Congress for Lyme borreliosis – with the WHO’s decision in my back pocket.

Det är skillnad på barn och barn

”Mamma, varför är det skillnad på barn och barn och varför är vissa barn viktiga och får hjälp – men inte andra?”

Frågan kom från min 10 åring Marcus, när hela familjen i fredags hade samlats framför TV:n för att titta på insamlingsgalan för VÄRLDENS BARN.

Jag vet vad jag VILL svara, efter 45 år som student av världens viktigaste handelsvara, nämligen människan själv. Men jag vill inte att min son ska behöva känna till svaret. Ändå så vet han tyvärr alltför väl, att hans lakoniska fråga är sann och han har egen erfarenhet av varför. Han minns fortfarande sitt lidande.

Hans öde, vars konsekvenser och implikationer är alltför allvarliga för att svensk vård och politik ska tillåta att det ens viskas om, var medfödd Borrelia, dvs att en smittbärande mamma smittar sitt foster som därför föds sjukt med nedsatt immunförsvar. Tabut är så totalt, att all vetenskap som bevisar att det som min son och MÅNGA andra barn med honom drabbats av, vilket är något som både går att förebygga och behandla om kunskapen tilläts få utrymme, hitintills, aktivt och medvetet, tystats ner av dem som säger att ”barnen är det viktigaste vi har”.

Jag förlorade ett barn för många år sedan och det gjorde att jag sedan dess värnat extra om mina barns hälsa och om jag vetat då, det jag vet idag, så hade Emma fortfarande levt.

Jag tvingades skaffa mig unik kunskap, som man normalt sett inte borde behöva ha, under autodidaktiska studier av forskningsrapporter och studier, i diskussion och samråd med internationella experter på området, under de 8 år som gått sedan vi fick sjukdomsinsikt – för att förstå vad jag kunde göra för att skydda och rädda mina andra barn från att drabbas av samma öde.

Så Marcus fick internationell vård och är idag i remmission och jag hoppas att han fortsatt får vara så frisk och stark som han blev av rätt mediciner och omsorger. Allt på min familjs bekostnad, eftersom vi tvingades att betala privat.

Idag driver jag en förening, VIDAS, där vi bland annat arbetar för att andra barn ska få rätt vård i sitt eget land. Jag är dessutom medlem i en internationell organisation som mycket aktivt arbetar för förändring globalt, och som sådan påverkar vi WHO och FN i deras arbete med standardiserade diagnoskoder s.k. ”ICD codes” (International codes of diseases)

Till följd av Sveriges nuvarande hållning, har jag sett många föräldrar och barn, helt i onödan, lida, och i alltför många fall, dö, för att mödrar inte får kunskap om rätt vård, i tid, i Sverige, utan man måste söka hjälp och vård utanför vårt lands gränser för att skydda eller lindra och bota det som hotar barnens liv och hälsa.

För 2 månader sedan, kom beskedet att vi lyckats i vårt uppsåt att förändra, – även om mer komplikationer fortfarande behöver erkännande – och att WHO, i maj 2019, kommer att påbörja implementeringen av ICD11 och en ny diagnoskod – 1C1G.2 Congenital lyme borreliosis – och i lördags kom besked att Kanada som första land, genomför förändringen, vilket kommer att rädda många barns liv. Alla 193 medlemmar kommer att följa de nya koderna senast i januari 2022.

När kommer vi i Sverige, som gjort oss kända som en humanistisk, vetenskaplig och rättvis nation, följa efter och bevisa för min sons alla olycksbröder och systrar, att deras erfarenheter tillhör det förflutna, och icke längre är det sanna – eller ens det ”sannolika”, med Tage Danielssons ord? Då får vi se om jag blir Marcus svaret skyldig eller inte.

Nästa helg, kommer jag att närvara på Nordiska Konsensuskongressen.

Med WHO:s beslut i bakfickan.”

Det har framkommit fakta i fallet som svårligen kan sägas emot av Professor Olsen:

Ur läroboken Medicinsk mikrobiologi och Immunologi 2014, kapitel 3:27, sid 304:

Spiroketer – Borrelia, Treponema och Leptospira:

Sven Bergström & Björn Olsen

”Viktiga egenskaper hos Borrelia bugdorferi s.l. är deras uttalade överlevnadsförmåga och förmågan att orsaka persisterande infektioner. Paradoxalt nog uppkommer ett starkt immunförsvar som varken förmår döda Borrelia-bakterien in vivo eller skydda mot ny infektion. Detta beror bland annat på en aktiv immunsuppression genom komplementinhibering samt induktion av antiinflammatoriska cytokiner (bland annat IL-10). Borrelia har också en mycket stor förmåga till så kallad immunologisk flykt (immune evasion) genom fas- och antigenvariation samt genom att gömma sig intracellulärt i immunologisk lågaktiva kroppsrum (immune privileged sites), till exempel hjärna och leder.”

Björn Olsen för alltså dubbla budskap och är de facto en hycklare som tar patienterna för idioter. I media hävdar han att kronisk svårbehandlad borrelia inte finns, men detta är vad ovan text innebär:a) Borrelia har enorm överlevnadsförmåga och orsakar persisterande och disseminerade infektioner.

b) Immunförsvaret trycks ner och kan inte döda spirocheter och troligen inte andra patogener , både virus och bakterier heller.

c) Bakterierna håller sig undan immunförsvaret genom att bilda/anta sina olika former, tex sk cystfom – ”round body form” och borrar in sig och kan gömma sig i olika vävnader.

d) fas- och antigenvariation är de olika ytproteiner (sk. Osp A/B/C) som kan beskrivas bildligt med att skruven, spirocheten klär på sig ”Mio, min Mio’s” osynlighetskappa (som gör att immunförsvaret inte ser den och slutar producera antikroppar (vilket gör att ELISA inte fungerar som testmetod. min anm.)

(den kan också ingå i biofilm vilket med stor svårighet kan eridikeras, min anm.)

Facts have arisen that hardly can be contradicted by Professor Olsen:

From the textbook Medical Microbiology and Immunology 2014, chapter 3:27, page 304:

Spirokether – Borrelia, Treponema and Leptospira:

Sven Bergström & Björn Olsen

”Key characteristics of Borrelia bugdorferi sl are their pronounced survival ability and the ability to cause persistent infections. Paradoxically, a strong immune system arises that can not kill the Borrelia bacteria in vivo or protect against new infection. This is due, among other things, to an active immune suppression through complement inhibition induction of anti-inflammatory cytokines (including IL-10). Borrelia also has a very high ability of immunological evasion by phase and antigen variation, as well as hiding intracellularly in immunologically low-activity immune sites example brain and leader. ”

Björn Olsen is therefore giving out a double message and is de facto a hypocrite who takes patients for idiots. In the media he states that chronic hard to treat borrelia does not exist, but this is what the above text means:

a) Borrelia has immense survival ability and causes persistent and disseminated infections.

b) The immune system is pressed down and can’t kill spirochetes and probably other pathogens, both viruses and bacteria, either.

c) Bacteria evade the immune system by forming / adopting their various forms, eg ”round body form” and drill into tissue and can hide in different tissues.

d) phase and antigen variations are the various surface proteins (called OSP A / B / C) which can be described as the spirochet clutching itself with the ”invisibility cape”from the book ”Mio, my Mio” (which causes the immune system to not see it and it ceases to produce antibodies (which is the reason that ELISA does not work as a test method).

(it can also be engulfed/included in biofilm, which can be eridicated with great difficulty.)

PRESS RELEASE: Ground Breaking Recognition of Lyme Borreliosis in 11th International Classification of Diseases

Kampen för att Kenneth Sandström, Adams och många andras doktor – ska få tillbaka sin legitimation fortsätter. Namninsamlingen på nätet är uppe i 7 038 själar. Pengar strömmar in till alla föreningar som hjälper till. Hjälpa till? Skriv under eller Swisha till 0734036515

När vi når 10 000 underskrifter så tar jag insamlingen till vederbörliga myndigheter.

The fight for Kenneth Sandström, Adams and many more’s doctor – that he will get his license back, continues. The online petition has reached 7 038 souls. The money keeps pouring in to all the associations that are helping with the collections. Wanna help? Sign or donate by SWISH to 0734036515

When we reach 10 000 signatures, I will relay the petition to the proper authorities.

https://www.skrivunder.com/…/radda_dr_kenneth_sandstrom_-_…/https://www.petitions24.com/savedrx

Vad är svaret? ORGANISERA ER

What’s the answer? ORGANIZE yourselves!!

https://botaborrelia.wordpress.com/2017/03/01/bota-borrelia-cure-lyme-valkommen-vidas-welcome-vidas/

 

Kontakta mig för medlemskap/contact me for membership

botaborreliaFBgruppen

(Click the picture) Join our supportgroup!

Angelica Johannson, administrator for the ”Cure lyme blog”, Founder & President VIDAS, founding member of Global Network On Institutionalized Discrimination™, founding member of Global Response to Borreliosis and Coinfections Consortium or Global RBCC™, member of Ad Hoc Committee for Health Equity in ICD11 Borreliosis Codes, main administrator for the ”Cure Lyme Now” Facebookgroup, Lyme advocate & citizen researcher

(I am writing this blog as a private citizien and NOT in my capacity as President of VIDAS and the views represented are my own and does not reflect the VIDAS’s stance and in the event of critisism, it should be directed to yours truly)

Publicerat i BOTA BORRELIA | Märkt , , , , | 2 kommentarer

BOTA BORRELIA – CURE LYME – Europaparlamentet antar ny resolution om Borrelia – European Parliament adopts new resolution on Lyme disease

Europaparlamentet har antagit en ny resolution om Borrelia.

Förarbetet har pågått länge och har bland annat bestått av debatter och frågor i Parlamentet. (videor)

Det skedda har naturligtvis angripits och kommenterats av motståndare till en utveckling som respekterar och hjälper alla de tusentals patienter som drabbats hårt genom decennierna av något som internationella experter ser som en miljökatastrof och en alltmer förödande epidemi, men som svensk media behandlar, i bästa fall styvmoderligt, och av makthavarna fullständigt ignorerat i drygt 30 års tid, något som nu med allt större kraft erkänns och förändras både på Europeisk och Global nivå, något som bakåtsträvande och korrupta krafter gör allt för att förhindra. Tänk vad demokrati kan ställa till med?

The European Parliament has adopted a new resolution on Borreliosis/Lyme disease.

The proceedings have been ongoing for a long time and have consisted of debates and questions in Parliament. (Videos)

Obviously, the result has been attacked and commented by opponents to a development that respects and helps all the thousands of patients who have suffered severely through the decades of something, that international experts consider an environmental disaster and an all-devastating epidemic, but as the Swedish media handles, at best, stupidly, and by the authorities completely ignored, for more than 30 years, something that is now increasingly recognized and changed, both at European and Global level, something that backwards and corrupt forces does everything possible to prevent. Think what democracy can accomplish?

Det har framkommit fakta i fallet som svårligen kan sägas emot av Professor Olsen:

Ur läroboken Medicinsk mikrobiologi och Immunologi 2014, kapitel 3:27, sid 304:

Spiroketer – Borrelia, Treponema och Leptospira:

Sven Bergström & Björn Olsen

”Viktiga egenskaper hos Borrelia bugdorferi s.l. är deras uttalade överlevnadsförmåga och förmågan att orsaka persisterande infektioner. Paradoxalt nog uppkommer ett starkt immunförsvar som varken förmår döda Borrelia-bakterien in vivo eller skydda mot ny infektion. Detta beror bland annat på en aktiv immunsuppression genom komplementinhibering samt induktion av antiinflammatoriska cytokiner (bland annat IL-10). Borrelia har också en mycket stor förmåga till så kallad immunologisk flykt (immune evasion) genom fas- och antigenvariation samt genom att gömma sig intracellulärt i immunologisk lågaktiva kroppsrum (immune privileged sites), till exempel hjärna och leder.”

Björn Olsen för alltså dubbla budskap och är de facto en hycklare som tar patienterna för idioter. I media hävdar han att kronisk svårbehandlad borrelia inte finns, men detta är vad ovan text innebär:a) Borrelia har enorm överlevnadsförmåga och orsakar persisterande och disseminerade infektioner.

b) Immunförsvaret trycks ner och kan inte döda spirocheter och troligen inte andra patogener , både virus och bakterier heller.

c) Bakterierna håller sig undan immunförsvaret genom att bilda/anta sina olika former, tex sk cystfom – ”round body form” och borrar in sig och kan gömma sig i olika vävnader.

d) fas- och antigenvariation är de olika ytproteiner (sk. Osp A/B/C) som kan beskrivas bildligt med att skruven, spirocheten klär på sig ”Mio, min Mio’s” osynlighetskappa (som gör att immunförsvaret inte ser den och slutar producera antikroppar (vilket gör att ELISA inte fungerar som testmetod. min anm.)

(den kan också ingå i biofilm vilket med stor svårighet kan eridikeras, min anm.)

Facts have arisen that hardly can be contradicted by Professor Olsen:

From the textbook Medical Microbiology and Immunology 2014, chapter 3:27, page 304:

Spirokether – Borrelia, Treponema and Leptospira:

Sven Bergström & Björn Olsen

”Key characteristics of Borrelia bugdorferi sl are their pronounced survival ability and the ability to cause persistent infections. Paradoxically, a strong immune system arises that can not kill the Borrelia bacteria in vivo or protect against new infection. This is due, among other things, to an active immune suppression through complement inhibition induction of anti-inflammatory cytokines (including IL-10). Borrelia also has a very high ability of immunological evasion by phase and antigen variation, as well as hiding intracellularly in immunologically low-activity immune sites example brain and leader. ”

Björn Olsen is therefore giving out a double message and is de facto a hypocrite who takes patients for idiots. In the media he states that chronic hard to treat borrelia does not exist, but this is what the above text means:

a) Borrelia has immense survival ability and causes persistent and disseminated infections.

b) The immune system is pressed down and can’t kill spirochetes and probably other pathogens, both viruses and bacteria, either.

c) Bacteria evade the immune system by forming / adopting their various forms, eg ”round body form” and drill into tissue and can hide in different tissues.

d) phase and antigen variations are the various surface proteins (called OSP A / B / C) which can be described as the spirochet clutching itself with the ”invisibility cape”from the book ”Mio, my Mio” (which causes the immune system to not see it and it ceases to produce antibodies (which is the reason that ELISA does not work as a test method).

(it can also be engulfed/included in biofilm, which can be eridicated with great difficulty.)

PRESS RELEASE: Ground Breaking Recognition of Lyme Borreliosis in 11th International Classification of Diseases

Kampen för att Kenneth Sandström, Adams och många andras doktor – ska få tillbaka sin legitimation fortsätter. Namninsamlingen på nätet är uppe i 7 038 själar. Pengar strömmar in till alla föreningar som hjälper till. Hjälpa till? Skriv under eller Swisha till 0734036515

När vi når 10 000 underskrifter så tar jag insamlingen till vederbörliga myndigheter.

The fight for Kenneth Sandström, Adams and many more’s doctor – that he will get his license back, continues. The online petition has reached 7 038 souls. The money keeps pouring in to all the associations that are helping with the collections. Wanna help? Sign or donate by SWISH to 0734036515

When we reach 10 000 signatures, I will relay the petition to the proper authorities.

https://www.skrivunder.com/…/radda_dr_kenneth_sandstrom_-_…/https://www.petitions24.com/savedrx

Vad är svaret? ORGANISERA ER

What’s the answer? ORGANIZE yourselves!!

https://botaborrelia.wordpress.com/2017/03/01/bota-borrelia-cure-lyme-valkommen-vidas-welcome-vidas/

 

Kontakta mig för medlemskap/contact me for membership

botaborreliaFBgruppen

(Click the picture) Join our supportgroup!

Angelica Johannson, administrator for the ”Cure lyme blog”, Founder & President VIDAS, founding member of Global Network On Institutionalized Discrimination™, founding member of Global Response to Borreliosis and Coinfections Consortium or Global RBCC™, member of Ad Hoc Committee for Health Equity in ICD11 Borreliosis Codes, main administrator for the ”Cure Lyme Now” Facebookgroup, Lyme advocate & citizen researcher

(I am writing this blog as a private citizien and NOT in my capacity as President of VIDAS and the views represented are my own and does not reflect the VIDAS’s stance and in the event of critisism, it should be directed to yours truly)

Kontakta mig för medlemskap/contact me for membership

botaborreliaFBgruppen

(Click the picture) Join our supportgroup!

Publicerat i BOTA BORRELIA | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

BOTA BORRELIA – CURE LYME – Kenneth Sandström överklagar till Kammarrätten – Kenneth Sandström appeals to higher courts

NYHETER OM KENNETH SANDSTRÖM:

(DELA GÄRNA)

Hej alla människor som bryr sig om Dr X öde.

Jag kan idag med både lättnad och stolthet meddela följande:

Igår har Kenneths Sandströms överklagande till Kammarrätten sammanställts och givits in. Överklagandet är på ca 100 sidor och har föregåtts av ett mycket omfattande och noggrant arbete. Det har tagit ca 2 månader att sammanställa inlagan (och ännu längre att göra research). Kenneths Juridiska Ombud bedömer att frågan om Kammarrätten kommer att ta upp målet till prövning, förhoppningsvis avgörs under hösten.

Nu är ett mycket hårt inledande arbete äntligen över.

Jag har fullt förtroende för att vi kommer gå segrande ur detta och snart har vi Kenneth tillbaka i tjänstgöring, beredd att hjälpa oss alla igen. Vi i teamet runt honom har i alla fall gjort vårt absolut bästa för att så ska ske och Kenneths advokat har guidat och hjälpt oss i processen och det kommer att ha stor betydelse för utgången, tror jag. Chanserna är mycket goda att vi lyckas, anser jag.

Nu vill jag påminna alla som vill se Kenneth tillbaka i arbete igen om att ge honom en hjälpande hand – om insamlingen av medel som vi återstartade i våras, för att hjälpa Kenneth att betala för de tjänster som tex hans advokat bidrar med och som hjälpt och hjälper oss övriga i teamet. Utan den hjälpen är överklagandet omöjligt att genomföra. Även om advokaten nu gett in den första inlagan på ca 100 sidor återstår mycket arbete innan detta ärende är avslutat. Att saken tröskat genom många tidigare instanser har bidragit till att resurserna är för knappa för att Kenneth utan hjälp ska kunna betala kostnaderna.

Den advokat som nu företräder Kenneth har stor erfarenhet av att driva liknande processer och har varit verksam som advokat i 30 år. Kenneth själv är av uppfattningen att han med denna hjälp förhoppningsvis kan få den upprättelse han förtjänar. Advokaten har egna erfarenheter av vektorburna sjukdomar och har även av detta skäl särskilda kunskaper på detta område vilka kommer väl till pass.

Så nu ber jag er som kände att han fanns där för er – var där för honom. Hjälp honom komma igen!

Sätt in ett frivilligt belopp på föreningen VIDAS konto

Bankgiro 825-1654

Märk bidraget med ”DR X” och ert namn så kommer vi i VIDAS Styrelse se till att han får pengarna i god ordning.

MvH Angelica Johannson, Ordförande VIDAS

NEWS ABOUT KENNETH SANDSTRÖM: (Please share)

Hello, everybody who cares about Dr. X’s fate.

Today, it is with both relief and pride, I can announce the following:

Yesterday, Kenneth Sandström’s appeal to the Administrative court of appeal has been compiled and submitted. The appeal is about 100 pages and has been preceded by extensive and thorough work. It has taken about 2 months to compile the case (and even longer to do the research). Kenneth’s Legal Representative estimates that the issue of when the Court of Appeal will raise the case for trial, hopefully is decided in autumn.

Now a very hard initial work is finally over.

I am confident that we will be victorious and soon he will be back in service, ready to help us all again. We in the team surrounding him, have certainly done our best to make sure that this happens and Kenneth’s lawyer has guided and helped us in the process and it will be of great importance to the outcome, I believe. Chances are very good that we succeed, I think.

Now I want to remind everyone, who wants to see Kenneth back in business again, to give him a helping hand – about the collection of funds that we restarted this spring to help Kenneth pay for the services that his lawyer contributes, and helping the rest of us in the team. Without this aid, the appeal is impossible to implement. Even though the lawyer has now submitted the first inscription, of about 100 pages, much work remains to be done before this case is completed. The fact that the matter has gone through many previous instances has contributed to the lack of resources for Kenneth to be able to pay for the costs, without assistance.

The lawyer, who is now representing Kenneth, has extensive experience in similar proceedings and has been active as a lawyer for 30 years. Kenneth himself, is of the opinion that, with this help, he can hopefully get the rehabilitation he deserves. The lawyer has his own experience of vector-borne diseases and for this reason also has special knowledge in this area, which will be well-suited for the proceedings.

So now I ask you, who felt that he was there for you – Be there for him. Help him to come back!

Enter a voluntary amount at the association VIDAS account:

Bank account for VIDAS 825-1654

Post adress: 106 40 Stockholm.

IBAN account number:

Elektronic format SE1050000000053981082281
Paper format SE10 5000 0000 0539 8108 2281
Bic-code ESSESESS

Mark the contribution with ”DR X” and your name  and we in VIDAS Board of Directors will ensure that he gets the money, in good order.

Regards Angelica Johannson, President VIDAS

Kampen för att Kenneth Sandström, Adams och många andras doktor – ska få tillbaka sin legitimation fortsätter. Namninsamlingen på nätet är uppe i 7 020 själar. Pengar strömmar in till alla föreningar som hjälper till. Hjälpa till? Skriv under eller ge ett bidrag märkt ”Dr X” till VIDAS bankgiro 825-1654

När vi når 10 000 underskrifter så tar jag insamlingen till vederbörliga myndigheter.

The fight for Kenneth Sandström, Adams and many more’s doctor – that he will get his license back, continues. The online petition has reached 7 020 souls. The money keeps pouring in to all the associations that are helping with the collections. Wanna help? Sign or donate a sum marked ”Dr X” by the VIDAS account 825-1654

When we reach 10 000 signatures, I will relay the petition to the proper authorities.

https://www.skrivunder.com/…/radda_dr_kenneth_sandstrom_-_…/https://www.petitions24.com/savedrx

Vad är svaret? ORGANISERA ER

What’s the answer? ORGANIZE yourselves!!

https://botaborrelia.wordpress.com/2017/03/01/bota-borrelia-cure-lyme-valkommen-vidas-welcome-vidas/

 

Kontakta mig för medlemskap/contact me for membership

botaborreliaFBgruppen

(Click the picture) Join our supportgroup!

Angelica Johannson, administrator for the ”Cure lyme blog”, Founder & President VIDAS, founding member of Global Network On Institutionalized Discrimination™, founding member of Global Response to Borreliosis and Coinfections Consortium or Global RBCC™, member of Ad Hoc Committee for Health Equity in ICD11 Borreliosis Codes, main administrator for the ”Cure Lyme Now” Facebookgroup, Lyme advocate & citizen researcher

(I am writing this blog as a private citizien and NOT in my capacity as President of VIDAS and the views represented are my own and does not reflect the VIDAS’s stance and in the event of critisism, it should be directed to yours truly)

Publicerat i BOTA BORRELIA | Märkt | Lämna en kommentar

BOTA BORRELIA – CURE LYME – TORUNN VANN MOT NORSKA STATEN – TORUNN WON AGAINST THE NORWEIGAN STATE!!

Goda nyheter har levererats från NORGE. Torunn Seim var seronegativ borreliasjuk och hon stämde Norska Staten och vann!! Läxor lärda blir ett gott presidens för Sverige i Konsensusarbetet månne?

Klicka på bilden nedan för att komma till originalartikeln med TV-reportaget.

Good news has been delivered from Norway. Torunn was a seronegativ lyme patient and she sued the Norweigan Government and won! Lessons lerned will be a good precidence for Sweden in the so called ”Concensus work” maybe?

Click the picture to get to the original article with the newsclip.

Nedan både svensk och engelsk översättning av undertecknad:

Torunn bar på fästingsjukdom i fyra år: – Mina ben var lila

https://www.tv2.no/a/9859981

SVENSK ÖVERSÄTTNING: Angelica Johannson

49-åriga Torunn Seim sitter vid köksbordet i Sogndal och tittar på bilderna från sjukdomsperioden 2007-2011. Flera av fotografierna visar missfärgad hud och ben med allvarliga utslag.

– Se här, min hud var tunn och mina ben var nästan lila. Det var verkligen galet. Jag hade ihållande svåra smärtor, blodprickar på mina armar och problem att prata med min man. Till slut insåg jag att jag var tvungen att bli behandlad, säger Torunn.

Biten av fästingar

Plågorna började efter en skogstur 2007. När Torunn kom hem upptäckte hon fästingar på flera ställen på kroppen.

”Jag borstade bort fästingarna och tänkte inte mer på det, men efter några veckor fick jag flera ringar på huden både i ljumsken och i båda armhålorna. Därefter fick jag influensasymtom och problem att prata, säger hon.

Torunn misstänkte fästingsjukdomen Borrelia, men alla tester hos läkaren var negativa. Borrelia testas bland annat genom att mäta mängden antikroppar som kroppen producerar för att bekämpa sjukdomen. Torunns tester gav inget utslag, och hon fick således ingen antibiotikabehandling. Det var början på en lång kamp för att få den behandling hon behövde.

Borrelia testas bland annat genom att mäta mängden antikroppar som kroppen producerar för att bekämpa sjukdomen. Foto: TV 2

”Det var grymt att bli totalt avvisad av läkarna. Jag gick gråtande därifrån, och var förtvivlad över att inte ha någon att gå till. Hade jag inte haft en man som stöttat mig till 110 procent, skulle jag aldrig ha klarat mig, säger Torunn.

Fick en kur – blev frisk – stämde Staten

Under 2011 – fyra år efter de första symptomen – diagnostiserades Torunn med kroniskt trötthetssyndrom, även känt som CFS/ME. Efter starka påtryckningar från Torunn och hennes familj skrev läkaren ut två veckors antibiotikabehandling. Därefter uppsökte Torunn det kontroversiella och nu övergivna Norsk Borreliose Senter, där hon fick antibiotika i flera månader.

– Det var helt otroligt. Alla plågorna försvann under denna behandling, och det var ungefär som att få livet tillbaka, säger Torunn, som är övertygad om att hon haft Borrelia.

Därför valde hon att stämma Staten för bristande behandling och krävde ersättning för kostnaderna för undersökning och behandling. Torunn vann fallet i Tingsrätten och i maj 2017 tilldelades hon 340 000 kronor för juridiska omkostnader och ersättning.

Utslagen var avgörande

Av domen från Tingsrätten framgår det att domstolen är enig med Torunn, särskilt på grund av den utvärdering som läkare som utnämnts som sakkunniga av juristerna gjort. De inspekterade Torunns ben under en rättegångspaus och hittade så kallade ACA-hudutslag.

Enligt läkarna förekommer detta utslag endast vid fästingsjukdomen Borrelia.

– Det finns ingen sannolikhet att detta utslag har någon annan förklaring. Både jag och Dermatologen håller fullständigt med, säger Per Bjark, som utsetts till sakkunnig, och är en av Norges främsta experter på Borrelia och andra infektionssjukdomar.

”Ett negativt test utesluter aldrig tidig sjukdom”, säger den rättsutnämnde sakkunnige läkaren Per Bjark, en av Norges främsta specialister på borreliosis. Foto: TV 2

Han anser att det är irrelevant att Torunn testat negativt på de ursprungliga borreliatesterna, eftersom dessa kan vara felaktiga.

Han menar att de ursprungliga läkarna borde lagt mycket större vikt vid kliniska undersökningarna av patienten, än laboratorietester.

– Ett negativt test utesluter aldrig tidig sjukdom. Det blev ju en slående förbättring när Torunn fick relevant behandling med antibiotika. Hon blev ju frisk, och då ställer jag mig frågan ”Vad blev hon frisk av?”. Jag kan inte hitta ett annat svar på det, än att det var fästingsjukdomen Borrelia, säger Bjark.

Oenighet kring domen

Advokat Anita Bergh Ankarstrand representerade patientskadenämnden i rättegången mot Torunn. Hon säger att PSN inte håller med domstolens bedömning.

”Vi menar att det inte fanns skäl att dra slutsatsen att utslaget 2007 och 2008 var symptom på Borrelia. De läkare som observerade utslagen på den tiden menade att det inte var tecken på fästingsjukdomen. Därför anser vi att det är fel att domstolen lägger vikt vid bedömningen från de juridiska experterna som inte inspekterade utslaget före stämningen utan många år senare, säger Ankarstrand.

Patientskadenämndens advokat Anita Bergh Ankarstrand säger till TV2  att de var oeniga med domen från Tingsrätten. Foto: Aage Aune

PSN valde att överklaga målet till Lagmansrätten, men domstolen avslog överklagandet eftersom de ansåg att vissa överklagansvillkor inte var uppfyllda. Det beror bland annat på att storleken på ersättningskravet var för litet.

”Vi anser att vi har gjort vad vi kan för att belysa saken för tingsrätten, och håller inte med i deras slutsatser”, säger Ankarstrand.

Någon måste få upp ögonen för detta

Men hemma i Sogndal sitter Torunn och är själaglad över att hon vann målet mot Staten. Hon hoppas att segern i domstolen kan leda till bättre villkor för andra som är borreliasjuka, men som inte får rätt diagnos och behandling, eftersom testerna inte ger utslag.

”Det viktigaste med domen är att bevisa att det är fullt möjligt att ha borrelia även om proverna är negativa. Jag hade alla kliniska symptom, jag hade ringen runt bettet, förlamningen och svår smärta, men i det här fallet var det inte tillräckligt att få antibiotikabehandling, säger Torunn. Hon ser med förfäran på andra som diagnostiseras med ME/CFS, som måste åka utomlands för att få antibiotika på egen bekostnad. ”Nu måste någon få upp ögonen för detta och se att något måste göras,” säger hon.

Tidigare i detta ämne: https://botaborrelia.wordpress.com/2018/01/09/bota-borrelia-cure-lyme-borreliapatient-far-ersattning-10-ar-efter-bristande-behandling-lyme-patient-receives-compensation-10-years-after-inadequate-treatment/

DOMEN

MER INFORMATION:

http://www.lyme.no/nyheter/464-borreliosepasient-vant-rettssak-over-staten

Klicka för att komma åt Statens_erstatningsansvar_for_feildiagnostisering_av_borreliose.pdf

Torunn suffered from tick borne disease for four years: – My legs were purple

https://www.tv2.no/a/9859981

English translation: Angelica Johannson

49-year-old Torunn Seim sits at the kitchen table in Sogndal and looks at the pictures from the 2007-2011 disease period.Several of the photographs show discolored skin and bones with severe rashes.

– See, my skin was thin and my legs were almost purple. It was really crazy. I had persistent severe pain, blood clots on my arms and trouble talking to my husband. Finally, I realized that I had to be treated, says Torunn.

Bitten by ticks

The plagues began after a forest trip in 2007. When Torunn came home, she discovered ticks in several places on her body.

”I brushed the ticks off and did not think about it anymore, but after a few weeks I received several rings on the skin both in the groin and in both armpits. Then I got flu symptoms and problems to talking,” she says.

Torunn suspected the tick borne disease Lyme Borreliosis, but all tests at the doctor’s were negative. Lyme disease is tested, among other things, by measuring the amount of antibodies that the body produces to fight the disease. Torunn’s tests gave no results, and she thus received no antibiotic treatment. It was the beginning of a long battle to get the treatment she needed.

Borrelia is tested, among other things, by measuring the amount of antibodies that the body produces to fight the disease. Photo: TV 2

”It was aweful to be totally rejected by the doctors. I left crying from there, and was distraught to have no one to go to.” Had I not had a husband who supported me 110 percent, I would never have managed, ”said Torunn.

Got treatment  – got healthy – sued the state

In 2011 – four years after the first symptoms – Torunn was diagnosed with chronic fatigue syndrome, also known as CFS / ME. After hard pressure from Torunn and her family, the doctor prescribed two weeks of antibiotic treatment. Then Torunn sought help from the controversial and now abandoned Norwegian Borreliose Center, where she received antibiotics for several months.

– It was absolutely amazing. All the plagues disappeared during this treatment, and it was like getting my life back, says Torunn, convinced she had lyme disease.

Therefore, she chose to sue the State for lack of treatment and demanded compensation for the costs of examination and treatment. Torunn won the case in the district court and in May 2017 she was awarded 340,000 norweigan kronor for legal expenses and compensation.

The rashes was crucial

The Verdict of the District Court shows that the court agrees with Torunn, especially because of the evaluation made by doctors appointed as experts by the lawyers. They inspected Torunn’s leg during a trial break and found so-called ACA skin rashes.

According to doctors, this rash only occurs  with the tick borne disease Lyme borreliosis.

– There is no likelihood that this rash has any other explanation. Both  I and the Dermatologist fully agree, says Per Bjark, appointed as an expert, and is one of Norway’s leading experts on Borrelia and other infectious diseases.

”A negative test never excludes early illness,” says the court appointed, expert doctor, Per Bjark, one of Norway’s leading specialists in borreliosis. Photo: TV 2

He believes that it is irrelevant that Torunn tested negative on the original lyme tests, as these can be incorrect.

He thinks that the original doctors should have put more weight into clinical examinations of the patient, than teh laboratory tests.

– A negative test never excludes early illness. It became a striking improvement when Torunn received relevant treatment with antibiotics. She became well, and then I have to ask the question ”What did she get well from?”. I can not find a different answer to that, but that it was the tick borne disease Lyme Borreliosis, says Bjark.

Disagreement about the verdict

Attorney Anita Bergh Ankarstrand represented Patientskadenämnden (the Patient Injury Board) in the trial against Torunn. She says that PSN does not agree with the Court’s assessment.

”We postulate that there was no reason to conclude that the rashes in 2007 and 2008 was symptoms of lyme disease. The doctors who observed the rashes at that time meant that they were no evidence of the tick borne disease. Therefore, we think it is wrong that the court attaches importance to the assessments made by the legal experts, who did not inspect the rashes before the lawsuit, but many years later, says Ankarstrand.

Patient Injuries’ Attorney Anita Bergh Ankarstrand tells TV2 that they disagreed with the verdict of the District Court. Photo: Aage Aune

PSN chose to appeal the case to the high court of law, but the court rejected the appeal because they considered that certain appeal terms were not met. This is because, among other things, that the size of the compensation claim was too small.

”We believe we have done what we can to highlight the matter before the District Court, and disagree with their conclusions,” says Ankarstrand.

Someone needs to get their eye on this

But at home in Sogndal, Torunn is sitting down and is so happy that she won the case against the state. She hopes that this victory in the court can lead to better conditions for others who have Lyme borreliosis, but who do not get the correct diagnosis and treatment, because the tests do not give the correct results.

”The most important thing about the Verdict is to prove that it is fully possible to have Lyme disease even if the tests are negative. I had all the clinical symptoms, I had the ring around the bite, paralysis and severe pain, but in this case it was not enough to get antibiotics, says Torunn. She looks with fear on others diagnosed with ME / CFS, who has to go abroad to get antibiotics at their own expense. ”Now someone has to get their eyes on it and see that something has to be done,” she says.

Earlier on this subject: https://botaborrelia.wordpress.com/2018/01/09/bota-borrelia-cure-lyme-borreliapatient-far-ersattning-10-ar-efter-bristande-behandling-lyme-patient-receives-compensation-10-years-after-inadequate-treatment/

THE VERDICT

MORE INFORMATION:

http://www.lyme.no/nyheter/464-borreliosepasient-vant-rettssak-over-staten

Klicka för att komma åt Statens_erstatningsansvar_for_feildiagnostisering_av_borreliose.pdf

Facts have arisen that hardly can be contradicted by Professor Olsen:

From the textbook Medical Microbiology and Immunology 2014, chapter 3:27, page 304:

Spirokether – Borrelia, Treponema and Leptospira:

Sven Bergström & Björn Olsen

”Key characteristics of Borrelia bugdorferi sl are their pronounced survival ability and the ability to cause persistent infections. Paradoxically, a strong immune system arises that can not kill the Borrelia bacteria in vivo or protect against new infection. This is due, among other things, to an active immune suppression through complement inhibition induction of anti-inflammatory cytokines (including IL-10). Borrelia also has a very high ability of immunological evasion by phase and antigen variation, as well as hiding intracellularly in immunologically low-activity immune sites example brain and leader. ”

Björn Olsen is therefore giving out a double message and is de facto a hypocrite who takes patients for idiots. In the media he states that chronic hard to treat borrelia does not exist, but this is what the above text means:
a) Borrelia has immense survival ability and causes persistent and disseminated infections.
b) The immune system is pressed down and can’t kill spirochetes and probably other pathogens, both viruses and bacteria, either.
c) Bacteria evade the immune system by forming / adopting their various forms, eg ”round body form” and drill into tissue and can hide in different tissues.
d) phase and antigen variations are the various surface proteins (called OSP A / B / C) which can be described as the spirochet clutching itself with the ”invisibility cape”from the book ”Mio, my Mio” (which causes the immune system to not see it and it ceases to produce antibodies (which is the reason that ELISA does not work as a test method).
(it can also be engulfed/included in biofilm, which can be eridicated with great difficulty.)

Kampen för att Kenneth Sandström, Adams och många andras doktor – ska få tillbaka sin legitimation fortsätter. Namninsamlingen på nätet är uppe i 7 020 själar. Pengar strömmar in till alla föreningar som hjälper till. Hjälpa till? Skriv under eller Swisha bidrag märkt ”Dr X” till 0734036515

När vi når 10 000 underskrifter så tar jag insamlingen till vederbörliga myndigheter.

The fight for Kenneth Sandström, Adams and many more’s doctor – that he will get his license back, continues. The online petition has reached 7 020 souls. The money keeps pouring in to all the associations that are helping with the collections. Wanna help? Sign or donate a sum marked ”Dr X” by SWISH to 0734036515

When we reach 10 000 signatures, I will relay the petition to the proper authorities.

https://www.skrivunder.com/…/radda_dr_kenneth_sandstrom_-_…/https://www.petitions24.com/savedrx

Vad är svaret? ORGANISERA ER

What’s the answer? ORGANIZE yourselves!!

https://botaborrelia.wordpress.com/2017/03/01/bota-borrelia-cure-lyme-valkommen-vidas-welcome-vidas/

 

Kontakta mig för medlemskap/contact me for membership

botaborreliaFBgruppen

(Click the picture) Join our supportgroup!

Angelica Johannson, administrator for the ”Cure lyme blog”, Founder & President VIDAS, founding member of Global Network On Institutionalized Discrimination™, founding member of Global Response to Borreliosis and Coinfections Consortium or Global RBCC™, member of Ad Hoc Committee for Health Equity in ICD11 Borreliosis Codes, main administrator for the ”Cure Lyme Now” Facebookgroup, Lyme advocate & citizen researcher

(I am writing this blog as a private citizien and NOT in my capacity as President of VIDAS and the views represented are my own and does not reflect the VIDAS’s stance and in the event of critisism, it should be directed to yours truly)

Publicerat i BOTA BORRELIA | Märkt , , , , , | 1 kommentar

BOTA BORRELIA – Mer information om ICD11 och situationen i den amerikanske arbetsgruppen.

Härom veckan så postade jag min svenska översättning av Jenna Luché Thayers pressmeddelande om uppdateringen av ICD-koderna. Nedan har jag slagit hop två till av Jennas förklarande poster på LinkedIn kring vad som hänt och översatt dem så att vi i Sverige ska få full koll på vad som sker. Länkar till originalinläggen finns i texterna.

Den reviderade internationella klassificeringen av sjukdomskoder skapar dårar av många – inklusive den amerikanska federala fästingburna sjukdoms-arbetsgruppen

https://www.linkedin.com/pulse/revised-international-classification-diseases-codes-us-luche-thayer

Av: Jenna Luche-Thayer

Rådgivande Senior Advisor (Konsult) – för USA: s regering, FN, icke-vinstdrivande organisationer, Olika företags sociala ansvarsprogram 

25 juli, 2018. Jenna Luché-Thayer

Vänner,

Världshälsoorganisationens (WHO) International Classification of Diseases (ICD) används globalt för att diagnostisera, behandla och genomföra övervakning av sjukdomar och skador.

ICD-koderna har nyligen reviderats och ICD11-rapporten antogs formellt i juni 2018 av Förenta Nationerna och dess genomförande kommer att inledas 2019.

Den Amerikanska Fästingburen sjukdoms Arbetsgrupps utkast till rapport till kongressen släpptes till allmänheten i juli 2018.

WHO-dokumentet erkänner tre betydande, potentiellt dödliga komplikationer utav Lyme borreliosis. Som kontrast saknas eller minimeras dessa allvarliga komplikationer i arbetsgruppens utkast till 2018 års rapport till kongressen.

WHO ICD11 Process

WHO har erkänt Lyme borreliosis för att vara en ”en betydelsefull sjukdom” allt sedan 1990-talet. Icke desto mindre, trots förbättrade metoder för öppenhet kring ICD11-revisionerna, var emellertid ämnet Lyme borreliosis unikt höljt i sekretess.

Faktum är att WHO inte har haft en offentligt erkänd i ämnet rådgivande grupp tilldelad för Lyme borreliosis sedan 1993.

”The Ad Hoc Committee for Health Equity in ICD11 Borreliosis” är en internationell, allom frivillig, professionell kommitté som bildats för att förbättra ICD-koderna för Lyme Borreliosis och Återfallsfeber Borreliosis och att ta itu med de brott mot de mänskliga rättigheterna som genererats av otillräckliga koder. WHO’s verifierade godkännande av ad hoc-kommitténs rapport UPDATING ICD11 Borreliosis Diagnostic Codes, Edition One: 29 mars 2017. Denna rapport tillhandahöll omfattande rekommendationer om hur koderna bör uppdateras.

Den enda offentligt tillgängliga Lyme borreliosis ICD11 informationen finns under ”historia” för den elektroniska digitala WHO ICD11 Beta-plattformen.

Denna historia visar: 

(1) Dr Robert Chalmers MB FRCP, en honorär konsult för dermatologi, Co-ordförande och verkställande redaktör för dermatologiska ämnesrådgivningsgruppen för WHO ICD Revisionsprojektet, lade fram rekommendationer om ICD11 Beta-plattformen för att erkänna vissa dermatologiska komplikationer av Lyme borreliosis. Dessa rekommendationer accepterades av WHO ICD Revision Project Team.

(2) The Ad Hoc Committee for Health Equity in ICD11 Borreliosis Codes (eller Ad Hoc Committee) gav rekommendationer baszerad på flera stödjande peer-reviewed  publikationer om ICD11, för att Beta-plattformen skulle erkänna:

Medfödd Borreliainfektion, persisterande infektion, borrelial lymfocytom, granulom annulare, morphea, lokaliserad sklerodermi, lichen scleros och atrophicus, Borrelia meningit, borrelia nefritis, borrelia hepatit, borrelia myositis, Borrelial aorta aneurysm, kransartäraneurysm, sen borrelia endokardit, Borrelia kardit, sen-Borrelia-neurit eller neuropati, meningo-vaskulär borrelios och neuroborreliosis – med hjärninfarkt, intrakraniell aneurysm, Borrelial Parkinsonism, sen Borrelia meningoencefalit eller meningo-myeloencefalit, atrofisk form av Borrelia meningoencefalit med demens och subakut presenil demens, neuropsykiatriska manifestationer, Sen Borrelia sjukdom i lever och andra vätskor, sen borrelios-sjukdom hos njure och urinledare, sen Borrelios-sjukdom i bronker och lung- och seronegativ och latent borrelia, ospecificerad.

Ovan nämnda Ad hoc-kommitténs rekommendationer avvisades av WHO: s ICD Revisionsprojektlag – utan  giltig anledning enligt WHO’ s egna regler.

(3) Notera: WHO’s ICD Revisionsprojekts-team hade rekommenderat att ”demens som orsakas av Borreliosis erkänns endast när alla andra former av demens har motbevisats.” I detta fall är obduktion den enda vägen som många orsaker till demens kan verifieras. Av den orsaken måste försök att erkänna demens orsakad av Borrelia, följas av obduktion för att utesluta av andra orsaker till demens. Det här är inte en bra handlingsplan om man vill behandla Borreliainfektionen och stoppa eller reversera demenssymptom hos en levande patient.

Ad hoc-kommitténs roll vid revideringen av ICD11-koderna

Definitionen för ”Lyme Borreliosis demens” och det okvalificerade avslag på deras rekommendationer var oacceptabla för ad hoc-kommittén.

I juni 2017, delgav ledamöter ur ad hoc-kommittén, tillsammans med den erkända forskaren Judith Miklossy, dessa bekymmer, med dokumentation avseende Borrelia och demens, direkt till Dr Shekhar Saxena, den ledande WHO-tjänsteman som ansvarar för att adressera demens.

Ad hoc-kommittén träffade också Dainius Pūras, FN: s särskilda rapportör om rätten till hälsa. Rapporten ”UPDATING ICD11 Borreliosis Diagnostic Codes, Upplaga One: 29 mars 2017”, blev erkänd och  registrerad av den särskilda rapportören. Detta möte fokuserade på Lyme Borreliosis ICD-kod frågor som:

× verkade i stor utsträckning baseras på vetenskap som är full av intressekonflikter (COI) och främjas av Infectious Diseases Society of America (IDSA)

× ignorerar många av de allvarliga och potentiellt dödliga komplikationerna av sjukdomen

× bidrog till kränkningar av de mänskliga rättigheterna över hela världen

Dessa möten följdes av fortgående mediekampanjer för att informera allmänheten, regeringar och FN’s tjänstemän om bristerna i Lyme Borreliosis ICD-koderna.

Regeringens åtgärder på Lyme Borreliosis

Samtidigt utvecklade regeringarna i Kanada, Storbritannien, Irland och USA, behandlingsriktlinjer och / eller viktiga policyhandlingar för Lyme Borreliosis under ansträngningarna kring ICD av ad hoc-kommittén.

Dessa policydokument, inklusive arbetsgruppen för fästingburna sjukdomars utkast till rapport för 2018, ignorerar och / eller minimerar:

× Kongenital Lyme Borreliosis

× Demens på grund av Borrelia

× Demyelinering av centrala nervsystemet på grund av Lyme Borreliosis

Dessa policydokument, som förutsätts vara utvecklade med input från intressegrupper, misslyckades att integrera de offentliga kommentarer och vetenskapliga publikationer som beskriver dessa försvagande, invalidiserande och potentiellt dödliga komplikationer av Lyme borreliosis.

Dessa dokument har antingen ignorerat det digra ”peer-reviewed” material som beskriver dessa tillstånd och / eller baserade sina publikationer på vetenskap som är fullt av COI’s och promotas av IDSA. I många fall, var rekommendationerna relaterade till dessa potentiellt dödliga komplikationer begränsade till frasen ”kräver mer studier.”

Dessa dokument betonar med emfas också ett syndrom som aldrig har bekräftats, känt som ”Post Treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS). PTLDS presenteras som en del av en mix av termer som inkluderar ”en sjukdom som befinner sig bara i patienternas huvuden” på sidan 75 i 2018 års rapportutkast till kongressen.

Utkastet till rapporten använder sig flera gånger av PTLDS-termen för att hänvisa till komplikationer av Borrelia, men även frasen ”Denna rapport representerar inte en särskild hållning till dessa problem” (sidan 75).

Vidare refereras i rapportutkastet till artiklar som författats av arbetsgruppen för fästingburna sjukdomars ordförande John Aucott. Sedan han antog sin position som ordförande, har Aucott publicerat flera artiklar som främjar PTLDS. På sidan 104 i utkastet länkar hans artikel PTLDS till det psykosomatiska tillståndet som kallas ”medicinskt oförklarligt syndrom” eller MUS. [1]

Varför sammanblandar Ordförande Aucott MUS med PTLDS? Vet Ordförande Aucott inte att begreppet MUS har blivit förkastat av American Psychiatric Association och borttaget från DSM-5?

Eller har den här sammanblandningen något att göra med Aucotts patent för CCL19, ett biomarkördiagnostikt test som han hävdar kan användas för att determinera PTLDS? [2]

Slutsatser

Oavsett vad svaren på dessa frågor är, blir ett par saker väldigt tydliga.

Ad hoc-kommitténs insatser för att uppdatera Lyme borreliosis-ICD-koderna blev ett lyckligt sammanträffande, eftersom många personer i FN-systemet har vänner och familjer vars liv krossats av denna sjukdom. Lyckligtvis var BETA-plattformen öppen för global granskning, och den initiala avvisningen av ad hoc-utskottets rekommendationer blev senare reviderade.

ICD11-koderna erkänner några tidigare ignorerade komplikationer av Lyme Borreliosis. Bland andra tidigare icke utarbetade koder för sjukdomen innefattar de nya koderna dessa potentiellt dödliga komplikationer:

× 1C1G.2 Kongenital Lyme Borreliosis

× 6D85.Y Demens på grund av Borrelia (demens orsakad av andra specifika sjukdomar, klassificeras annorstädes)

× 8A45.0Y Demyelinering  i centrala nervsystemet på grund av Lyme Borrelios (annan specificerad vit substans störning (Hyperintensitet) orsakad av infektioner)

Vidare finns det ytterligare flexibilitet under ”kodningsnot” för Lyme borreliosis:

× Använd ytterligare kod, om så önskas, för att identifiera eventuellt associerat tillstånd.

× Använd ytterligare kod, om så önskas, för att identifiera eventuella följdsjukdom.

× Förlängningskoden ”Orsak till sen effekt” används förutom de båda koderna för att visa förhållandet mellan orsakssituationen och den resulterande följdsjukdomen.

Detta innebär att omedelbara komplikationer eller följdsjukdom(senare komplikationer) av Borrelia kan identifieras och kopplas till Lyme borreliosis-koden och användas för att visa kopplingen till infektionen.

En sista observation

ICD11-koderna utvecklades i ett samarbete som representerades av de flesta länder. Lyme Borreliosis ICD-koderna ger en förståelse för sjukdomen som saknas i ett flertal regerings och det medicinska samhällets Borreliariktlinjer och 2018 års Rapportutkast till kongressen.

Arbetsgruppen för Fästingburna sjukdomar hävdar,

“The international community is looking to the United States for leadership, science, and innovation on how best to address tick-borne diseases.”

”Det internationella samfundet söker efter Förenta staternas ledarskap, vetenskap och innovation om hur man bäst bör adressera fästingburna sjukdomar.”

[Se sid 81 i rapporten för 2018, till kongressen]. 

Olyckligtvis, för Lyme Borreliosis, kan detta amerikanska ledarskap inte hittas hos The Tick Borne-Disease Working Group, Centers for Disease Prevention and Control (CDC), National Institute of Health (NIH) eller IDSA.

Det finns många tjänstemän och medicinska och vetenskapliga professionella över hela världen som följer den partiska vetenskap som promotas av IDSA, CDC och NIH. Borreliariktlinjerna som utvecklats av de kanadensiska, brittiska och irländska regeringarna och Arbetsgruppen för fästingburna sjukdomars rapportutkast för 2018 delar alla denna vetenskap som är fylld av intressekonflikter (COI).

Dock, för viktiga institutioner som WHO, börjar sanningen om denna sjukdom övervinna propagandan.

WHO’s ICD11 Lyme Borreliosis koder, skapar tydligt dårar av många.

Troget,

Jenna

Jenna Luché-Thayer. 33 år i tjänst och arbetar globalt kring de marginaliserades rättigheter. Tidigare Senior Advisor för USA’s regering och FN. Grundare och direktör för Ad Hoc Committee for Health Equity in ICD11 Borreliosis Codes . Grundare, Global Network on Institutional Discrimination ™ -Håller institutioner ansvariga för politiska och vetenskapliga lösningar. Email-jennaluche@gmail.com

——————————————————————————————-

[1] Rebman, A.W., Aucott, J.N., Weinstein, E.R., Bechtold, K.T., Smith, K.C., & Leonard, L. (2017). Bor i Limbo: Bestridna berättelser av patienter med kroniska symtom efter Lyme Disease. Qual

Health Res, 27 (4), 534-546. doi: 10.1177 / 1049732315619380 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26631681

[2] https://patents.google.com/patent/US2016030595

Vilka Lyme Borrelios sjukdomsvillkor kommer du att HITTA eller INTE HITTA i reviderade internationella klassificeringen av sjukdomar eller ICD11?

https://www.linkedin.com/pulse/what-lyme-disease-conditions-you-find-revised-icd11-luche-thayer

26 juli 2018. Jenna Luché-Thayer

Vänner,

Världshälsoorganisationens (WHO) International Classification of Diseases (ICD) används globalt för att diagnostisera, behandla och genomföra övervakning av sjukdomar och skador. Trots de senaste förbättringarna, är det fortfarande nödvändigt att erkänna fler komplikationer utav Lyme och Relapsing fever borreliosis i WHO’s reviderade ICD11-koder (se artikeln ”Den reviderade internationella klassificeringen av sjukdomskoder skapar dårar av många – inklusive den amerikanska federala fästingburna sjukdoms-arbetsgruppen )

Nedan är den fullständiga listan över ICD11-koder för Lyme borreliosis och anvisningar om hur man får åtkomst till dem och här är två frågor till läsaren innan du granskar koderna.

(1) Gissa vilka Lyme Borreliosis villkor du aldrig hittar i ICD11?

Post Treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS).

(2) Varför hittar du inte PTLDS?

Detta syndrom blev uppfunnet och validerades aldrig.

PTLDS är ett uppfunnet syndrom baserat på ett förkastat psykosomatiskt tillstånd som kallas ”medicinskt oförklarligt syndrom” eller MUS. [1] MUS har blivit avfärdat av American Psychiatric Association och borttaget från DSM-5.

Den uppfunna PTLDS diagnosen främjar bedrägeriet att personer som lider av systemisk infektion och fysiska skador av härjande infektion är faktiskt inte biologiskt sjuka, utan lider av triviala psykiska problem.

ATT NOTERA:

John Aucott, ordföranden för den US federal Tick Borne Disease Working Group,  promotar PTLDS via flera publikationer – vilket även Centers for Disease Prevention and Control, National Institute of Health och Infectious Diseases Society of America gör.

En PTLDS diagnos används rutinmässigt av försäkringsbolag för att neka medicinsk behandling för Lyme borreliosis.

Användningen av PTLDS främjar brott mot mänskliga rättigheter utan denna patientgrupp; dessa är officiellt registrerade hos Förenta nationerna.

Så här får du tillgång till och kan granska ICD11-koderna för Lyme Borrelioses

Ange https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/

Du kommer till: ICD11 för dödlighet och morbiditetsstatistik (2018)

Ange: ordet ”Lyme” i sökfältet

Du kommer att få se en ”rullgardinsmeny” i vänstra övre hörnet som listar följande koder i svensk översättning:

1C1G Lyme borreliosis – borreliosis

1C1G.0 Early cutaneous Lyme borreliosis – Tidig kutan borrelia

1C1G.1 Disseminated Lyme borreliosis – Disseminerad borreliosis

1C1G.10 Lyme Neuroborreliosis – Neuroborreliosis

1C1G.11 Lyme Carditis – Borrelia Karditis

1C1G.12 Ophthalmic Lyme borreliosis – Oftalmisk borreliosis

1C1G.13 Lyme arthritis – Borrelia artrit

1C1G.14 Late cutaneous Lyme borreliosis – Sen-kutan borreliosis

1C1G.1Y Other specified disseminated Lyme borreliosis – Annan specificerad spridd borreliosis

1C1G.1Z Disseminated Lyme borreliosis, unspecified – Disseminerad borreliosis, ospecificerad

1C1G.2 Congenital Lyme borreliosis – Kongenital borreliosis

1C1GY Other specified Lyme borreliosis – Annan specificerad borreliosis

6D85.Y Dementia due to other specified diseases classified elsewhere – Demens på grund av andra specifika sjukdomar som klassificeras annorstädes

Demens på grund av Borrelia

9C20.1 Infectious panuveitis – Infektiös panuveit

Infectious panuveitis in Lyme disease – Infektiös panuveit från Borrelia

9B66.1 Infectious intermediate Chorioditis – Infektiös intermediär Choriodit

Infectious intermediate uveitis in Lyme disease – Infektiös intermediär uveit från Borrelia

8A45.0Y Other Specified white matter disorders due to infections – Annan specificerad vit substans störning på grund av infektioner.

Central Nervous System demyelination due to Lyme borreliosis – Demyelinering i centrala nervsystemet på grund av borreliosis

————————————————– ———————————-

Under 1C1G Lyme borreliosis, kommer du att se

Kodnotering: Använd ytterligare kod om du vill, för att identifiera ett eventuellt associerat tillstånd. Använd  ytterligare kod, om så önskas, för att identifiera eventuell följdsjukdom. Förlängningskoden ”Orsak till sen effekt” används förutom de båda koderna för att visa kopplingen mellan orsakande sjukdom och resulterande följdsjukdom.

Postkoordinering: Lägg till detaljer till borreliosis; Använd extra kod, om så önskas, exempelvis som:

1D00.0 Bacterial encephalitis – Bakteriell encefalit

1D01.0 Bacterial meningitis – Bakteriell meningit

1D01.0Y Other specified bacterial meningitis – Annan specificerad bakteriell meningit

1D01.0Z Bacterial meningitis, unspecified – Bakteriell meningit, ospecificerad

1D02.0 Bacterial myelitis – Bakteriell myelit

BC42.1 Infectious myocarditis – Infektiös myokardit 

8B88.0 Bell palsy – Bell pares

9A10.0 Infections of the lacrimal gland – Infektioner i tårkörteln

9C20.2 Purulent endophthalmitis – Varande endoftalmit

————————————————————————————

Troget,

Jenna

Facts have arisen that hardly can be contradicted by Professor Olsen:

From the textbook Medical Microbiology and Immunology 2014, chapter 3:27, page 304:

Spirokether – Borrelia, Treponema and Leptospira:

Sven Bergström & Björn Olsen

”Key characteristics of Borrelia bugdorferi sl are their pronounced survival ability and the ability to cause persistent infections. Paradoxically, a strong immune system arises that can not kill the Borrelia bacteria in vivo or protect against new infection. This is due, among other things, to an active immune suppression through complement inhibition induction of anti-inflammatory cytokines (including IL-10). Borrelia also has a very high ability of immunological evasion by phase and antigen variation, as well as hiding intracellularly in immunologically low-activity immune sites example brain and leader. ”

Björn Olsen is therefore giving out a double message and is de facto a hypocrite who takes patients for idiots. In the media he states that chronic hard to treat borrelia does not exist, but this is what the above text means:
a) Borrelia has immense survival ability and causes persistent and disseminated infections.
b) The immune system is pressed down and can’t kill spirochetes and probably other pathogens, both viruses and bacteria, either.
c) Bacteria evade the immune system by forming / adopting their various forms, eg ”round body form” and drill into tissue and can hide in different tissues.
d) phase and antigen variations are the various surface proteins (called OSP A / B / C) which can be described as the spirochet clutching itself with the ”invisibility cape”from the book ”Mio, my Mio” (which causes the immune system to not see it and it ceases to produce antibodies (which is the reason that ELISA does not work as a test method).
(it can also be engulfed/included in biofilm, which can be eridicated with great difficulty.)

Kampen för att Kenneth Sandström, Adams och många andras doktor – ska få tillbaka sin legitimation fortsätter. Namninsamlingen på nätet är uppe i 7 009 själar. Pengar strömmar in till alla föreningar som hjälper till. Hjälpa till? Skriv under eller Swisha till 0734036515

När vi når 10 000 underskrifter så tar jag insamlingen till vederbörliga myndigheter.

The fight for Kenneth Sandström, Adams and many more’s doctor – that he will get his license back, continues. The online petition has reached 7 009 souls. The money keeps pouring in to all the associations that are helping with the collections. Wanna help? Sign or donate by SWISH to 0734036515

When we reach 10 000 signatures, I will relay the petition to the proper authorities.

https://www.skrivunder.com/…/radda_dr_kenneth_sandstrom_-_…/https://www.petitions24.com/savedrx

Vad är svaret? ORGANISERA ER

What’s the answer? ORGANIZE yourselves!!

https://botaborrelia.wordpress.com/2017/03/01/bota-borrelia-cure-lyme-valkommen-vidas-welcome-vidas/

 

Kontakta mig för medlemskap/contact me for membership

botaborreliaFBgruppen

(Click the picture) Join our supportgroup!

Angelica Johannson, administrator for the ”Cure lyme blog”, Founder & President VIDAS, founding member of Global Network On Institutionalized Discrimination™, founding member of Global Response to Borreliosis and Coinfections Consortium or Global RBCC™, member of Ad Hoc Committee for Health Equity in ICD11 Borreliosis Codes, main administrator for the ”Cure Lyme Now” Facebookgroup, Lyme advocate & citizen researcher

(I am writing this blog as a private citizien and NOT in my capacity as President of VIDAS and the views represented are my own and does not reflect the VIDAS’s stance and in the event of critisism, it should be directed to yours truly)

Publicerat i BOTA BORRELIA | Märkt , , , , , | 1 kommentar

BOTA BORRELIA – Pressmeddelande om de kommande ICD11 koderna gällande Borrelia

Vi som är delegater inom GRBCC och Ad Hoc kommittén fick ett mycket glädjande besked härom natten, som vi nu sprider över världen. Här nedan har jag gjort en mycket noggrann och exakt svensk översättning av Jenna Luché Thayer’s amerikanska Pressmeddelande, skrivet 1 augusti 2018. Det annonserar uppdateringen av de sk ICD-koderna

Beskedet är glädjande på många sätt. Först förstås att alla vi som kämpat med detta så länge får lön för mödan.

Många har frågat och undrat varför de nya ICD11 diagnoskoderna är så viktiga? Här är mitt svar på den frågan:

Inom WHO arbetar man med att se till att sjukdomsdiagnoser uppdateras allteftersom forskningen går framåt. Man använder de sk ICD koderna. (International Codes of Disease) Sedan 2000, fram till dags datum, har man använt ICD 10. De ska revideras vart tionde år. WHO fick ta emot 10 000 förslag på förändringar inför ICD11, men betaversionen innehöll inga förändringar gällande Borrelia. Tidigare koder gällde.

2017 initierade Jenna Luché Thayer ett samarbete med en mängd olika forskare och läkare och människorättsaktivister och bildade ”The Ad Hoc Committee for Health Equity in ICD11 Borreliosis Codes”, som kunde göra en genomlysning av vetenskapen och som konstaterade att en uppdatering var nödvändig och sedan länge behövlig. Man författade en rapport som i detalj gick igenom läget och presenterade en rad nya ICD-koder för Borrelia, bla medfödd s.k. kongenital Borrelia och Borreliaorsakad demens.

Den insändes till WHO som avfärdade den som väntat. Med hjälp av sponsring från ILADEF, så kunde ett envist lobbyarbete ta sin början och det ledde initialt till att man i juni 2017 reste till FN och anmälde WHO för brott mot de mänskliga rättigheterna.  (jag var med och vittnade)

Förslaget avvisades, och i juni 2018 åkte gruppen tillbaka till FN, denna gång med personliga kontakter med företrädare för flera ämnesområden. Denna gång hade man författat ytterligare en rapport som även handlade om problemen för företrädare för människorättsfrågor. Flera exempel på detta finner man i Skandinavien.

För några dagar sedan nåddes vi av nyheten att man fastställt nya diagnoskoder! De nya ICD11 koderna omfattar nu även medfödd Borrelia, demens och demyelinisering av centrala nervsystemet orsakad av Borrelia.

Koderna erkänner nu en rad komplikationer och tillstånd (kommande inlägg beskriver dem i detalj)

Lagt kort ligger, så nu är diagnoserna fastlagda och alla FN’s medlemsländer måste anpassa sina individuella förhållanden till dem. Formella beslutet tas i januari 2019. De ska vara översatta och implementerade senast 2022. Vi får se vad Sverige tar sig till. Man kan ju knappast sätta sig upp mot WHO och FN utan konsekvenser, men lobbyarbetet för att stoppa detta har säkerligen redan startat. Många bakomliggande profitmotiverade agendor förlorar stora pengar när detta paradigmskifte inträder. WHO har dock en egen särställning i politiken, och deras erkännande kommer bära kampen långt.

Dock kommer det ta tid och skapa mycket frustration på vägen, i otålig väntan på reella påtagliga förändringar. Björn Olsen lär inte ge sig utan strid, utan slå klackarna i backen för att bromsa. Implikationerna av det skedda kan inte underskattas. Har människor smittats av och fötts med borrelia – kanske under många år – så kommer det att kosta och konsekvenserna blir hart när omöjliga att överblicka. Det gör det SÅÅÅ mycket viktigare och värt att fira som en seger, även för mig personligen som redan förlorat två barn till denna sjukdom och som fortgent fruktar att förlora de fem kvarvarande…

Så varför är detta så viktigt då – Undrar du kanske som läsare?

Utan diagnos-koderna, är det svårt att få sjukpenning, sjukersättning och behandling. Forskningen får mer och lättare pengar när en sjukdom är accepterad.

Inga föräldrar ska behöva leva med sorgen på det sätt som jag fått göra. Att leva rädd att förlora sitt eget eller sitt barns liv eller hälsa. ALLA mammor borde screenas för Borrelia under graviditeten och få preventiv behandling. Det görs inte idag. Och alla borde få TILLRÄCKLIG behandling. Det ges heller inte idag.

PRESSMEDDELANDE: Banbrytande erkännande av Lyme Borreliosis i den 11:e ”International Classification of Diseases” (ICD11)

Jenna Luche-Thayer

Rådgivande Senior Advisor – USA:s regering, FN, ideella organisationers, företags sociala ansvarsprogram

1 augusti, 2018. Kontakt: <jennaluche@gmail.com>

Den 18 juni 2018, utfärdade Världshälsoorganisationen (WHO) den 11:e revisionen av den internationella klassificeringen av sjukdomar eller ICD11. WHO mottog över 10 000 förslag till revisioner av ICD11. The Ad Hoc Committee for Health Equity in ICD11 Borreliosis Codes, genomförde ett omfattande arbete med ett tillvägagångssätt som framgångsrikt etablerat nya koder för livshotande komplikationer av Borrelia. Detta är en stor prestation för den globala Borreliavärlden, eftersom det är första gången på över 25 år som dessa allvarliga komplikationer har erkänts officiellt av WHO.

The Ad Hoc Committee for Health Equity in ICD11 Borreliosis Codes (eller ad hoc-kommittén) är en internationell, allom frivillig, professionell kommitté, som bildats för att förbättra ICD-koderna för Lyme Borreliosis och Återfallsfeber Borreliosis, och för att ta itu med de brott mot de mänskliga rättigheterna som orsakats av otillräckliga koder.

Vad är ICD?

ICD är ”ett gemensamt globalt språk” för professionella inom vård. ICD10 baserades på cirka 14 400 koder, medan ICD11 representerar mer än 55 000 koder för sjukdomsdiagnoser och identifiering av skador och dödsorsaker. ICD används också för att identifiera hälsotrender, framsteg och hot och statistik över hela världen.

ICD används av nationella hälso- och sjukvårdssystem och programchefer, dataspecialister, beslutsfattare och andra som allokerar hälso- och sjukvårdsresurser och spårar nationell och global hälsa. Trettioen länder genomförde en ICD11-fälttestning och alla medlemsstater ska anta ICD11 för sjukdomsrapportering och statistik om morbiditet och dödlighet innan år 2022.

Från ICD10 till ICD11

Enligt Ad hoc-kommitténs rapport, UPDATING ICD11 Borreliosis Diagnostic Codes, Edition One: 29 mars 2017, har WHO erkänt Lyme Borreliosis för att vara en ”sjukdom av betydelse” ända sedan 1990-talet, men koderna har förblivit i princip oförändrade. [1] Denna rapport noterar att det finns få erkända Borreliakomplikationer i ICD10-koderna och dessa inkluderar utslag, hjärnhinneinflammation, polyneuropati och artrit på grund av Lyme Borreliosis.

För många människor som lever med Borreliainfektion innebär frånvaron av koder för deras Borreliakomplikationer att deras behov av vård inte erkänns eller omfattas av deras nationella hälsosystem eller försäkringsgivare.

Ad hoc-kommittén visade hur ICD10 Borreliakoderna – genom undantag av många komplikationer av infektionen – bidrog till multipla brott mot de mänskliga rättigheterna. Ad hoc-kommittén ingav omfattande dokumentation och rekommendationer på WHO’s ICD11 Beta-plattform för att främja erkännandet av:

Medfödd infektion, persisterande infektion, borrelial lymfocytom, granulom annulare, morphea, lokaliserad sklerodermi, lichen scleros och atrophicus, Borreliameningit, Borrelianefrit, Borreliahepatit, Borreliamyosit, Borrelia aorta aneurysm, kransartäraneurysm, sen Borreliaendokardit, Borreliacardit, sen-Borrelianeurit eller neuropati, meningo-vaskulär borrelios och neuroborreliosis – med hjärninfarkt, intrakraniell aneurysm, Borrelia Parkinsonism, sen Borreliameningoencefalit eller meningo-myeloencefalit, atrofisk form av Borrelia meningoencefalit med demens och subakut presenil demens, neuropsykiatriska manifestationer, Sen Borreliainfektion i lever eller andra kroppsvätskor, sena Borreliainfektion hos njure och urinledare, sen Borreliainfektion av bronker och lungor – och seronegativ och latent ospecificerad Borreliainfektion.

Den 5 juni, 2017, i Genève, Schweiz, möttes ledamöter av ad hoc-kommittën och Dainius Pūras, FN: s särskilda rapportör för rätten till hälsa, för att diskutera deras resultat och rekommendationer. Till exempel är Borreliakoderna i stor utsträckning, baserad på vetenskap som är full av intressekonflikter och promotas globalt av Infectious Diseases Society of America (IDSA). Koderna ignorerar också många av de allvarliga, potentiellt dödliga komplikationerna av sjukdomen.

Efter det att rapporten från 2017, UPDATING ICD11 Borreliosis Diagnostic Codes upptogs och registrerades av FN, mötte ad hoc-utskottet, Dr Shekhar Saxena, den ledande WHO-tjänstemannen med ansvar för att adressera demens. Enligt ad hoc-kommitténs direktör Jenna Luché-Thayer, en tidigare senior rådgivare till FN och USA: s regering,

”Lyme Borreliosis är en politisk sjukdom, och därför är det så att producera en rapport, är bara det första steget i en mycket politisk process.

Varje dag, bidrar ekonomiska incitament och vinstmotiv till att personer nekas befintlig diagnostisk teknik som uppfyller nödvändig standard, såsom de som fastställs av Europeiska Unionen och av FN: s medlemsstater. Personer nekas behandlingsalternativ som har uppfyllt internationellt validerade krav och de blir handikappade och döende, eftersom tillgången till billiga generiska antimikrobiella läkemedel hindras, till förmån för palliativ vård eller dyra patenterade läkemedel som hanterar symtom och lämnar systemiska infektioner obehandlade.

Tiden efter FN-mötena, genomförde vi mediekampanjer som informerade allmänheten, Regeringar och FN’s tjänstemän om bristerna i Lyme Borreliosis ICD10-koderna och de relaterade brotten mot de mänskliga rättigheterna.

Vi lämnade sedan in vår 2018 års rapport,The Situation of Human Rights Defenders of Lyme and Relapsing Fever Borreliosis Patients: Edition One”  till ”Special Rapporteurs”. [2] Denna rapport betonar också behovet av att uppdatera ICD-koderna och dokumenterar hur de intressekonflikter som driver vetenskapen, bidrar till Brott mot  de mänskliga rättigheterna, tvärsöver elva olika internationella och regionala människorättsavtal. Denna rapport granskades av Michel Forst, särskild rapportör för situationen för människorättsförsvarare, och den särskilda rapportören för rätten till hälsa, och blev registrerad hos FN 2018.”

Ad hoc-kommitténs ansträngningar bygger på globalt samarbete och samordning. Till exempel var Australien, Belgien, Kanada, Danmark, Frankrike, Nederländerna, Nigeria, Sverige, Schweiz, Turkiet, Storbritannien och USA representerade av ad hoc-medlemmar i Genève. Deltagarna inkluderade läkarna och forskarna; Barbaros Cetin, Michael Cook, Anne Fierlafijn, Mualla McManus, Clement Meseko, Judith Miklossy, Christian Perrone, Kenneth Liegner, Kenneth Sandström och Ursula Talib, männoskorättsaktivisterna Theresa Denham, Angelica Johannson, Jennifer Kravis, Torben Thomsen och Jim Wilson; och människorättsexperterna Jenna Luché-Thayer och Astrid Stuckelberger.

ICD-koderna för Lyme Borreliosis har varit i stort sett oförändrade sedan början av 1990-talet. Efter tjugofem års föråldrade koder bidrog ad hoc-kommittéernas ansträngningar till banbrytande erkännande av vissa livshotande komplikationer av Lyme Borreliosis. De nya ICD11-koderna omfattar nu även medfödd Borrelia,  demens och demyelinisering av det centrala nervsystemet på grund av Lyme Borreliosis.

ICD11-koderna erkänner också: Disseminerad Lyme Borreliosis, Lyme Neuroborreliosis, Lyme Carditis, Oftalmisk Lyme Borreliosis, Lyme Borreliosis artrit, Sen-kutan (hud) Lyme Borreliosis, Övrig specificerad spridd Lyme Borreliosis, Disseminerad Lyme Borreliosis, ospecificerad Infektiös panuveit av Lyme Borreliosis och Infektiös intermediär uveit av Lyme Borreliaosis.

Enligt Luché-Thayer var,

”Ad hoc-kommitténs insatser för att uppdatera ICD11-koderna tursamma eftersom, tyvärr, många personer inom FN-systemet, har vänner och familj vars liv förstörts av Borrelia. Fördelarna med de nya koderna kommer emellertid bara att uppnås när patienter, förespråkare, medicinska och vetenskapliga experter och politiker informeras.

Ingen förälder ska behöva leva med sorgen och utmaningen för ett barn som är skadat av medfödd Borrelia när väntade mammor enkelt skulle kunna screenas för denna infektion. Inkluderingen av empiriska terapier för Borreliainfektion bland empiriska terapier för demens, multipel skleros och Parkinsons sjukdom kan spara miljoner eller tom miljarder dollar.

Det måste bli samordnade och organiserade politiska insatser för att kräva att dessa potentiellt dödliga komplikationer förebyggs och deras underliggande infektioner diagnostiseras och behandlas. Världshälsoorganisationens erkännande av dessa livshotande komplikationer av Borreliainfektioner kan inte avfärdas. Integreringen av denna kunskap i hälsovårdspolitiken över hela världen bör börja idag.”

———————————————————————————–

[1] Updating ICD11 Borreliosis Diagnostic Codes: Edition One, March 29, 2017. Författare: Jenna Luché-Thayer Holly Ahern, Dominick DellaSala, Sherrill Franklin, Leona Gilbert, Richard Horowitz, Kenneth Liegner, Mualla McManus, Clement Meseko, Judith Miklossy, Natasha Rudenko, Astrid Stuckelberger. Bidragande forskare: Joseph Beaton, John Blakely, Phyllis Freeman, Kunal Garg, Huib Kraaijeveld, Vett Lloyd, Leena Meriläinen. Cees Hamelink, Rådgivare. Jeff Levy, redaktionellt stöd. Angelica Johannson, organisationsstöd. ISBN-10: 1978091796, ISBN-13: 978-1978091795. CreateSpace Independent Publishing Platform 7 oktober 2017. För att kontakta huvudförfattaren, maila jennaluche@gmail.com

Också tillgänglig på Amazon: https://www.amazon.com/UPDATING-ICD11-Borreliosis-Diagnostic-Codes/dp/1978091796/

[2] The Situation of Human Rights Defenders of Lyme and Relapsing Fever Borreliosis Patients: Edition One, March 6, 2018 Författare Jenna Luché-Thayer, Holly Ahern, Robert Bransfield, Joseph Burrascano, Anne Fierlafijn, Theresa Denham, Huib Kraaijeveld, Jennifer Kravis, Mualla McManus, Clement Meseko, Jack Lambert, Sin Hang Lee, Kenneth Liegner, Christian Perronne, Kenneth Sandström, Ursula Talib, Torben Thomsen, Jim Wilson. Expert granskare: Gabriela Barrios, Barbaros Cetin, Joseph Jemsek, Jose Lapenta, Natasha Rudenko, Armin Schwarzbach. Rådgivare: Cees Hamelink, Astrid Stuckelberger. ISBN-10: 1722988061, ISBN-13: 978-1722988067. CreateSpace Independent Publishing Platform 12 juli 2018. För att kontakta huvudförfattaren, maila jennaluche@gmail.com

Också tillgänglig på Amazon: https://www.amazon.com/Situation-Rights-Defenders-Relapsing-Borreliosis/dp/1722988061/

OM MEDFÖDD BORRELIA PÅ DENNA SIDA

Kampen för att Kenneth Sandström, Adams och många andras doktor – ska få tillbaka sin legitimation fortsätter. Namninsamlingen på nätet är uppe i 7018 själar. Pengar strömmar in till alla föreningar som hjälper till. Hjälpa till? Skriv under eller sätt in ett bidrag på VIDAS Bankgiro 825-1654 märk donationen Dr X.

När vi når 10 000 underskrifter så tar jag insamlingen till vederbörliga myndigheter.

The fight for Kenneth Sandström, Adams and many more’s doctor – that he will get his license back, continues. The online petition has reached 7018 souls. The money keeps pouring in to all the associations that are helping with the collections. Wanna help? Sign or donate by VIDAS bank account 825-1654

When we reach 10 000 signatures, I will relay the petition to the proper authorities.

https://www.skrivunder.com/…/radda_dr_kenneth_sandstrom_-_…/https://www.petitions24.com/savedrx

Vad är svaret? ORGANISERA ER

What’s the answer? ORGANIZE yourselves!!

https://botaborrelia.wordpress.com/2017/03/01/bota-borrelia-cure-lyme-valkommen-vidas-welcome-vidas/

 

Kontakta mig för medlemskap/contact me for membership

botaborreliaFBgruppen

(Click the picture) Join our supportgroup!

Angelica Johannson, administrator for the ”Cure lyme blog”, Founder & President VIDAS, founding member of Global Network On Institutionalized Discrimination™, founding member of Global Response to Borreliosis and Coinfections Consortium or Global RBCC™, main administrator for the ”Cure Lyme Now” Facebookgroup, Lyme advocate & citizen researcher

(I am writing this blog as a private citizien and NOT in my capacity as President of VIDAS and the views represented are my own and does not reflect the VIDAS’s stance and in the event of critisism, it should be directed to yours truly)

Publicerat i BOTA BORRELIA | Märkt , , , , , , , , , | 2 kommentarer

BOTA BORRELIA – CURE LYME – Björn Olsen bedrar patienterna. Medvetet? – B O is cheating his patients. Deliberatly?

Hej alla besökare. Välkommen till maj månad – som är ”Lyme awareness month” – den tid på året då vi som drabbats direkt eller indirekt av fästing- och vektorburna sjukdomar försöker uppmärksamma samhället på det som sker inom forskning, aktivism och politik.

Det är ett event som har deltagare från hela världen och rapporter inkommer varje dag, framför allt via FaceBook – men alla sociala media har sin beskärda del.

Det som är viktigast för mig personligen, organiseras via GRBCC (som jag är en del utav) och spjutspetsen i det är min ”Chef” GRBCC’s Direktör, Jenna Luché Thayer och hon kom ut med följande rapport häromdagen:

https://www.linkedin.com/pulse/may-2018-speech-front-cdc-human-rights-lyme-relapsing-luche-thayer/
Hi, all visitors. Welcome to the month of May – which is the ”Lyme awareness month” – the time of year when we who suffers directly or indirectly from tick and vector-borne diseases, try to draw attention towards the society, in research, activism and politics.
It’s an event that has participants from around the world and reports come in every day, especially through FaceBook – but all social media have their own parts of the cake.
What matters most to me personally is organized via the GRBCC (which I’m a part of) and the spearhead in it is my ”boss”, Jenna Luché Thayer, Director, and she came out with the following report the other day:

https://www.linkedin.com/pulse/may-2018-speech-front-cdc-human-rights-lyme-relapsing-luche-thayer/

Gå in och läs och lyssna. Det är viktigt och njutbart.

I Sverige har ingen aktivitet i ovan form rapporterats än – men vissa nätaktiviteter försiggår. Personligen har jag inte haft tid, eftersom jag är med och organiserar en ny förening; VIDAS, (www.vidas.se) och har fullt upp med att förbereda inför och leverera ett årsmöte.
Go there and read and listen. It is important and enjoyable.
In Sweden, no activity in the above form has been reported yet – but some networking activities goes on. Personally, I have not had time because I’m with a group of people organizing a new association; VIDAS, (www.vidas.se) and are in full preparation for and needing to deliver a annual board meeting.

I förra veckan (2 maj), besökte jag ett event som organiserades av Läkartidningen. Det var ett välbesökt seminarium om Borrelia. Som vanligt, den politiskt korrekta eliten, som levererade den förutbestämda ”sanningen”. För oss som är mer belästa i ämnet och tar rygg på MODERN forskning, utan korrumperad bias, så var budskapet mycket beklämmande. Dock slapp jag möta vår absolut farligaste forskare, Professor Björn Olsen, företrädare för CVI. Men någon måste, någon gång, ställa den mannen till svars för de lögner han levererar i media – utan att sägas emot av någon som har kunskap OCH ryggrad nog att ställa sig upp och säga STOPP.

Det har framkommit fakta som svårligen kan sägas emot av Professor Olsen:
Last week (May 2), I visited an event organized by the Doctor Journal. It was a well-attended seminar on Borrelia. As usual, the politically correct elite, delivered the predetermined ”truth”. For those of us, who are more knowledgable in the subject and taking stance from MODERN research, without corrupt biases, the message was very dismaying. However, I did not have to meet our most dangerous scientist, Professor Björn Olsen, representative of CVI. But somebody must, at some point, put that man accountable for all the lies he delivers in the media – without being recanted by someone who has knowledge AND spine enough, to stand up and say STOP.
Facts have arisen that hardly can be contradicted by Professor Olsen:

Ur läroboken Medicinsk mikrobiologi och Immunologi 2014, kapitel 3:27, sid 304:

Spiroketer – Borrelia, Treponema och Leptospira:

Sven Bergström & Björn Olsen

”Viktiga egenskaper hos Borrelia bugdorferi s.l. är deras uttalade överlevnadsförmåga och förmågan att orsaka persisterande infektioner. Paradoxalt nog uppkommer ett starkt immunförsvar som varken förmår döda Borrelia-bakterien in vivo eller skydda mot ny infektion. Detta beror bland annat på en aktiv immunsuppression genom komplementinhibering samt induktion av antiinflammatoriska cytokiner (bland annat IL-10). Borrelia har också en mycket stor förmåga till så kallad immunologisk flykt (immune evasion) genom fas- och antigenvariation samt genom att gömma sig intracellulärt i immunologisk lågaktiva kroppsrum (immune privileged sites), till exempel hjärna och leder.”

Björn Olsen för alltså dubbla budskap och är de facto en hycklare som tar patienterna för idioter. I media hävdar han att kronisk svårbehandlad borrelia inte finns, men detta är vad ovan text innebär:

a) Borrelia har enorm överlevnadsförmåga och orsakar persisterande och disseminerade infektioner.

b) Immunförsvaret trycks ner och kan inte döda spirocheter och troligen inte andra patogener , både virus och bakterier heller.

c) Bakterierna håller sig undan immunförsvaret genom att bilda/anta sina olika former, tex sk cystfom – ”round body form” och borrar in sig och kan gömma sig i olika vävnader.

d) fas- och antigenvariation är de olika ytproteiner (sk. Osp A/B/C) som kan beskrivas bildligt med att skruven, spirocheten klär på sig ”Mio, min Mio’s” osynlighetskappa (som gör att immunförsvaret inte ser den och slutar producera antikroppar (vilket gör att ELISA inte fungerar som testmetod. min anm.)

(den kan också ingå i biofilm vilket med stor svårighet kan eridikeras, min anm.)

From the textbook Medical Microbiology and Immunology 2014, chapter 3:27, page 304:

Spirokether – Borrelia, Treponema and Leptospira:

Sven Bergström & Björn Olsen

”Key characteristics of Borrelia bugdorferi sl are their pronounced survival ability and the ability to cause persistent infections. Paradoxically, a strong immune system arises that can not kill the Borrelia bacteria in vivo or protect against new infection. This is due, among other things, to an active immune suppression through complement inhibition induction of anti-inflammatory cytokines (including IL-10). Borrelia also has a very high ability of immunological evasion by phase and antigen variation, as well as hiding intracellularly in immunologically low-activity immune sites example brain and leader. ”
Björn Olsen is therefore giving out a double message and is de facto a hypocrite who takes patients for idiots. In the media he states that chronic hard to treat borrelia does not exist, but this is what the above text means:
a) Borrelia has immense survival ability and causes persistent and disseminated infections.
b) The immune system is pressed down and can’t kill spirochetes and probably other pathogens, both viruses and bacteria, either.
c) Bacteria evade the immune system by forming / adopting their various forms, eg ”round body form” and drill into tissue and can hide in different tissues.
d) phase and antigen variations are the various surface proteins (called OSP A / B / C) which can be described as the spirochet clutching itself with the ”invisibility cape”from the book ”Mio, my Mio” (which causes the immune system to not see it and it ceases to produce antibodies (which is the reason that ELISA does not work as a test method).
(it can also be engulfed/included in biofilm, which can be eridicated with great difficulty.)

Kampen för att Kenneth Sandström, Adams och många andras doktor – ska få tillbaka sin legitimation fortsätter. Namninsamlingen på nätet är uppe i 6 969 själar. Pengar strömmar in till alla föreningar som hjälper till. Hjälpa till? Skriv under eller Swisha till 0734036515

När vi når 10 000 underskrifter så tar jag insamlingen till vederbörliga myndigheter.

The fight for Kenneth Sandström, Adams and many more’s doctor – that he will get his license back, continues. The online petition has reached 6 949 souls. The money keeps pouring in to all the associations that are helping with the collections. Wanna help? Sign or donate by SWISH to 0734036515

When we reach 10 000 signatures, I will relay the petition to the proper authorities.

https://www.skrivunder.com/…/radda_dr_kenneth_sandstrom_-_…/

https://www.petitions24.com/savedrx

Vad är svaret? ORGANISERA ER

What’s the answer? ORGANIZE yourselves!!

https://botaborrelia.wordpress.com/2017/03/01/bota-borrelia-cure-lyme-valkommen-vidas-welcome-vidas/

vidas-bild

Kontakta mig för medlemskap/contact me for membership

botaborreliaFBgruppen

(Click the picture) Join our supportgroup!

Angelica Johannson, administrator for the ”Cure lyme blog”, Founder & President VIDAS, founding member of Global Network On Institutionalized Discrimination™, founding member of Global Response to Borreliosis and Coinfections Consortium or Global RBCC™, main administrator for the ”Cure Lyme Now” Facebookgroup, Lyme advocate & citizen researcher

(I am writing this blog as a private citizien and NOT in my capacity as President of VIDAS and the views represented are my own and does not reflect the VIDAS’s stance and in the event of critisism, it should be directed to yours truly)

Publicerat i BOTA BORRELIA | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

BOTA BORRELIA – CURE LYME – Fantastiska nyheter från Frankrike – Fabulous news from FRANCE

Fantastiska nyheter från Frankrike nådde oss i morse!

På Facebook kom nedan deklaration från Jenna Luche-Thayer  som är en översättning av Isabelle Vachias’s  franska inlägg:

Nedanför engelska texten hittar du en svensk översättning gjord av Kenneth Sandström.

Plan Lyme : Christian Perronne annonce ”une grande avancée” pour les malades

Jenna Luche-Thayer

Plan Lyme: Christian Perronne announces ”a big breakthrough” for the patients.

A specialist in Lyme disease, the infectious disease doctor Christian Perronne contributed to the development of the care protocol, which should be made public in April. He will be in Aurillac, Thursday, March 15, for a new conference.

The national protocol for diagnosis and care promised in the Lyme plan, launched in September 2016 by Marisol Touraine, then Minister of Health, will be unveiled in the coming weeks. For the patients as for the doctors, it will be ”a great advance”, promises the professor Christian Perronne, specialist of the Lyme disease and member of the working group in charge of elaborating the new recommendations.

The new care protocol was originally announced for July 2017 … Why such a delay?

It took time to reach consensus on the recommendations. The last meeting of the working group was held on March 8th. Our conclusions must still be validated by the College of the High Health Authority, then by the Ministry of Health. The protocol should be published before the end of April. Then we will have to work with infectious disease specialists to determine all the recommendations.

How will this protocol change the lives of the sick?

I am convinced that it will improve their care. Moreover, it was the goal of the public authorities, doctors and learned societies at the launch of the Lyme plan: we can move forward together, stop saying: ”What the other is doing is whatever!” and above all, we realize that there are patients in great suffering. New scientific data will arrive.

If the doctors see that they can move forward in a certain way, that they can go out of hiding, that they will not have a problem with their colleagues, with the Council of the Order of Doctors, or with the health insurance, they will move. This new protocol is a big step forward. It is far from perfect, there may be criticism on this or that point, but a dynamic process is launched. It will be re-evaluated every two years.

Will the protocol define the ideal treatment?

No, because today we are unable to say: ”The best treatment is this one”. For example, there will be no maximum for the duration of an antibiotic treatment. It will be left to the discretion of the doctor. You cannot set a maximum for the simple reason that there has been no research on Lyme for thirty years.

We have no data, all the studies that have been done have been limited to three months. Now, we will be able to monitor patients, record practices, see what works best … It was the goal of the working group, frame what is being done to try to evolve. Our approach is pragmatic, it leaves the door open … And it suits me well.

A framework – what does that mean?

Exactly, we do not know. And that’s what worries me. Saving information and feeding databases takes time. Only in infectious disease services, we will not do just Lyme! So, it will take manpower. For pure research also, for example if one wants to evaluate a strategy over a specific period, it will require funding. Without important means, it will never be done well. Of course, it will be expensive at first. But afterwards, the state will save money, because these patients will be better managed.

It is expensive, a patient wandering for fifteen or twenty years. There are work stoppages, repeated hospitalizations, hundreds of scans, MRIs, biological tests, tons of antidepressants, physiotherapists … All that accumulates, it ends up making astronomical sums. With recognition of the disease, health economics researchers will be able to make assessments. So far, there have not been since these patients do not exist!

Your previous conference in Aurillac is June 29, 2017. Will you be the same on March 15 at the convention center?

It will be a little different. Since June, there have been new scientific references proving the existence of chronic Lyme disease, so I will insist on that. There are also known publications, which I did not highlight enough last year, and which show the persistence of clinical signs in many patients after the official three weeks of antibiotics. There are at least fifteen publications that find Borrelia bacteria in humans who have received short-term treatment. All data overlap, so cannot say that chronic Lyme does not exist.

Professor Christian Perronne will host a conference on Lyme disease Thursday, March 15, at 20 hours, in the atrium of the departmental council in Aurillac. Free admission.

Healing rarely at 100%

On January 31, 2017, the Public Health Unit of the Paris Public Prosecutor’s Office received a complaint against X for aggravated deception. The complainant is an Aurillacoise revolted by the ineffectiveness of screening tests for Lyme disease. Handicapped by extreme fatigue, this Cantalienne had met Professor Christian Perronne after a long wandering diagnosis. For ten months, she received an anti-protocol antibiotic treatment, prescribed by the infectious disease doctor.

Today, she is better and gradually resumes her professional activity. ”I’m like before,” she says. As before, or almost: lack of concentration, it is still impossible for her to drive long.

The proceedings initiated on January 31 by a Cantalienne suffering from Lyme disease is still ongoing.

”It is common not to see a 100% permanent cure,” notes Professor Perronne. ”We see people who always keep a little tired, we see others who resume a normal life, but who have seizures, more or less long, more or less regular. They are tired, they have disorders of the memory … ”It shows that the Borrelia is still there, even if it is under control”.

Original post By Isabelle Vachias

Jennas inlägg på Linkedin om saken

Svensk översättning:

(översättning Kenneth Sandström)

Plan Lyme: Christian Perronne förväntar sig ”ett stort genombrott” för patienterna. Av Isabelle Vachias Mars 12, 2018

En specialist på Lyme borrelios, infektionsläkaren Christian Perronne har arbetat med att utveckla ett vårdprogram, som kommer att offentliggöras i April. Han kommer att besöka Aurillac, torsdagen den 15 Mars, vid en ny konferens.

Den nationella vårdplanen för diagnostik och vård av Lyme borrelios, utlovades i September 2016 av Marisol Touraine, dåvarande sjukvårdsministern, kommer att offentliggöras under kommande veckor. För patienterna och för läkarna kommer det att bli ett “stort steg framåt, lovar professor Christian Perronne, specialist på Lyme borrelios och medlem av den arbetsgrupp ansvarar för att utforma de nya rekommendationerna.

Det nya vårdprogrammet var utlovat till Juli 2017. Vad är orsaken till denna fördröjning?

Det tog tid att nå konsensus om rekommendationerna. Arbetsgruppens sista möte hölls den 8:e mars, Våra slutsatser måste dock valideras av the College of the High Health Authority, därefter av Hälsoministeriet. Protokollet bör vara publicerat före slutet av April. Därefter måste vi arbeta med specialister i infektionssjukdomar för att bekräfta rekommendationerna.

Hur kommer detta protokoll att förändra livet för de sjuka?

Jag är övertygad om att det kommer att förbättra vården för dem. Dessutom var målet för myndigheterna, läkarna och specialistförbunden när planen för Borrelios lanserades: vi kan göra förändringarna tillsammans, och sluta säga: “Vad de andra gör struntar vi i!” och främst av allt, så förstår vi att det finns patienter som lider mycket. Nya vetenskapliga data kommer att skapas.

Om läkarna ser att det är möjligt att göra framsteg efter en viss plan, att kan de komma fram ur sina gömställen, att de kommer inte att ha problem med sina kollegor, med ansvarsnämnderna, eller med sjukförsäkringen, då kommer de att agera. Detta nya protokoll är ett stort steg framåt. Det är inte alls perfekt, det kommer att utsättas för kritik rörande den ena eller andra detaljen, men den dynamiska processen är påbörjad. Det kommer att utvärderas vartannat år.

Kommer Protokollet att definiera den perfekta behandlingen?

Nej, eftersom vi idag inte kan säga: ”Detta är den bästa behandlingen”. Det kommer exempelvis inte vara någon tidsgräns för antibiotikabehandling. Det kommer att överlämnas till läkarens omdöme. Man kan inte sätta upp en tidsgräns av det enkla skälet att man inte forskat om Lyme borrelios de sista trettio åren.

Vi har inga data, alla studier som har utförts har begränsats till tre månader. Nu kommer vi att kunna följa patienterna, följa behandlingarna och se vad som fungerar bäst…Det var målet för arbetsgruppen, att värdera vad som görs i ett försök att utveckla oss…Det var arbetsgruppens mål, den lämnar dörrarna öppna…Och det passar mig bra.

Ett ramverk- vad betyder det?

Vi vet inte exakt vad det innebär. Och det oroar mig. Det tar tid att spara information och att lägga in den i databaser. Detta gäller bara infektionssjukdomar, och vi arbetar inte bara med Lyme borrelios! Så det kommer att krävas mycket arbete. Även ren forskning, för vill man evaluera en strategi över en viss tidsrymd, krävs det forskningsanslag. Utan nödvändiga medel, kommer det aldrig att bli bra resultat. Naturligtvis kommer det att bli dyrt i början, men i slutänden kommer staten att spara pengar, eftersom dessa patienter kommer att få en bättre vård.

Det är dyrt med patienter som vandrar runt i vården under femton tjugo år. Det är förluster i arbetsförmåga, återkommande inläggningar på sjukhus, hundratals röntgenundersökningar, MRI undersökningar, biologiska prover, tonvis med antidepressiva, sjukgymnastbehandlingar… Allt detta ackumuleras och resultatet blir astronomiska belopp. Erkänns sjukdomen kommer forskare i hälsoekonomi att kunna lägga fram fakta. Fram till idag har det inte varit möjligt, eftersom dessa patienter inte existerat!

Din tidigare konferens i Aurillac var den 29 Juni, 2017. Kommer du att vara med vid kongressen den 15 Mars?

Det kommer att bli lite annorlunda. Sedan Juni 2017 har det publicerats vetenskapliga artiklar som bevisar att kronisk Lyme borrelios existerar, så jag kommer att insistera på det. Det finns även kända publikationer, som jag inte betonade tillräckligt förra året, och de visar att kliniska sjukdomstecken blir kvar hos många patienter efter de tre veckornas antibiotikabehandling som varit den officiella linjen. Det finns åtminstone femton studier som visar på förekomsten av borrelia bakterier hos människor som genomgått en korttidsbehandling. Alla data är samstämmiga, så man kan inte påstå att kronisk borrelia inte existerar.

Professor Christian Perronne kommer att vara värd för en konferens om Lyme borrelios torsdagen den 15:e Mars, klockan 20, i försalen till Aurillacs rådsrum. Fritt inträde.

Utläkning blir sällan 100%

31 January, 2017, mottog Folkhälsomyndigheten i Paris vid enheten för klagomål ett klagomål mot X för allvarligt bedrägeri. Stämningen är en grupptalan som vänder sig mot de ineffektiva screeningtester som finns för Lyme borrelios. Handikappad av extrem trötthet, hade denna katalanska mött Professor Christian Perronne efter en lång sökan efter en diagnos. I tio månader fick hon ett schema med antibiotikabehandlingar, utskrivet av en specialist i infektionssjukdomar.

Idag mår hon bättre och återfår gradvis sin förmåga att vara yrkesverksam. ”Jag mår som förr, säger hon. Som förr, eller nästan som förr: har svårt att koncentrera mig, och det är omöjligt för henne att köra längre sträckor.

Rättsprocessen som initierades 31 January 31 av en katalanska som lider av Lyme borrelios, pågår fortfarande.

”Det är vanligt att vi inte ser en permanent utläkning till 100%,” säger Professor Perronne. ”Vi ser människor som fortfarande är lite trötta, vi ser andra som återupptar ett normalt liv, men som får epileptiska anfall, av olika längd, men mer och mer sällan. De är trötta, de har problem med minnet…”Det visar att Borrelian fortfarande är kvar, men den är trots allt under kontroll”.

Kampen för att Kenneth Sandström, Adams och många andras doktor – ska få tillbaka sin legitimation fortsätter. Namninsamlingen på nätet är uppe i 6 969 själar. Pengar strömmar in till alla föreningar som hjälper till. Hjälpa till?  Skriv under eller Swisha till 0734036515

När vi når 10 000 underskrifter så tar jag insamlingen till vederbörliga myndigheter.

The fight for Kenneth Sandström, Adams and many more’s doctor – that he will get his license back, continues. The online petition has reached 6 969 souls. The money keeps pouring in to all the associations that are helping with the collections. Wanna help? Sign or donate by SWISH to 0734036515

When we reach 10 000 signatures, I will relay the petition to the proper authorities.

https://www.skrivunder.com/…/radda_dr_kenneth_sandstrom_-_…/

https://www.petitions24.com/savedrx

Vad är svaret? ORGANISERA ER

What’s the answer? ORGANIZE yourselves!!

https://botaborrelia.wordpress.com/2017/03/01/bota-borrelia-cure-lyme-valkommen-vidas-welcome-vidas/

vidas-bild

Kontakta mig för medlemskap/contact me for membership

botaborreliaFBgruppen

(Click the picture) Join our supportgroup!

Angelica Johannson, administrator for the ”Cure lyme blog”, Founder & President VIDAS, founding member of Global Network On Institutionalized Discrimination™, founding member of Global Response to Borreliosis and Coinfections Consortium or Global RBCC™, main administrator for the ”Cure Lyme Now” Facebookgroup,  Lyme advocate & citizen researcher

(I am writing this blog as a private citizien and NOT in my capacity as President of VIDAS and the views represented are my own and does not reflect the VIDAS’s stance and in the event of critisism, it should be directed to yours truly)

Publicerat i BOTA BORRELIA | Märkt , , , | 2 kommentarer

BOTA BORRELIA – CURE LYME – Facebook blockerar information om övergrepp mot mänskliga rättigheter

FaceBook begår övergrepp mot både mänskliga och civila rättigheter som det tycks: Nedan är ett inlägg som är kopierat och översatt (av Kenneth Sandström) – scrolla ner – från originalinlägget här:

https://www.linkedin.com/pulse/facebook-blocks-information-human-rights-violations-luche-thayer/

Facebook Blocks Information on Human Rights Violations of Lyme Patients

Jenna Luche-Thayer

Jenna Luche-Thayer:

Dear Friends,

I have been working with Huib Kraaijeveld and I confirm he has provided key material for our reports to the United Nations regarding human rights violations of Lyme and relapsing fever borreliosis patients.

I want to share with you that, for unknown reasons, Facebook has been blocking Swedish translations of a number of key articles and interviews by Kraaijeveld.

Under these circumstances, not only has Facebook interfered with the sharing of information regarding government roles in the human rights violations of Lyme patients, they are also suppressing the advocacy efforts of Dr. Kenneth Sandström.

Dr. Kenneth Sandström was featured in a Huffington Post article. According to the March 3, 2017 article in the Huffington Post by award-winning journalist Mary Beth Pfeiffer, ‘patients are bereft over their loss of care from Dr. Kenneth Sandström’.

Pfeiffer reported that Sandström, the top doctor in Sweden for treatment of advanced LB was suspended from practicing medicine, leaving hundreds of patients without care in a country that has endemic Lyme disease.

While under suspension and fighting to regain his right to practice medicine, Sandström has thrown himself into global advocacy for the health human rights of Lyme patients.

Both Sandström and Kraaijeveld provided critical testimony during our June 2017 meeting with Dr. Dainius Pūras, the United Nations Special Rapporteur for health and human rights.

A recent blocked article that Sandström translated into Swedish described how children with Lyme disease are being forcibly taken from their parents by the State and how this human rights abuse is being justified by falsely accusing the parents of poisoning their children.

Why in the world would Facebook want to suppress this information?

Shortly after Kraaijeveld submitted an inquiry to Facebook (see letter below), Facebook blocked him again for another Swedish translation of an article on the human rights abuse of Lyme patients and their human rights defenders. Human rights defenders include all medical professionals, scientists, parents and devoted persons fighting, and often taking risks, to ensure those Lyme and relapsing fever borreliosis patients have access to diagnosis and treatment options that meet internationally accepted standards.

And again, why in the world would Facebook want to suppress this information?

Faithfully,

Jenna Luché-Thayer. 33 years working globally on the rights of the marginalized. Former Senior Advisor to US government and UN. Director, Ad Hoc Committee for Health Equity in ICD11 Borreliosis Codes. Founder, Global Network on Institutional Discrimination™ – Holding institutions accountable for political and scientific solutions

jennaluche@gmail.com

……………………………………………………………………………………………………….

Date: February, 28, 2018

To: Facebook Law Enforcement & Press Divisions

CC: Human Rights Watch, Amnesty Holland, Global Network on Institutional Discrimination, BVIKZ.

From : Huib Kraaijeveld

Subject: Suppression of information regarding how State entities violate the human rights of vulnerable groups

Dear Sir/Madame,

My work consists of global political actions for countless marginalised Lyme patients, for which I use Facebook as a communications platform. These human rights abuses are on record with the United Nations, including how severely ill children are forcefully taken from their families by State actors.

On February 20th, 2018 at 4.41 PM CET +1,

(1) I shared the Swedish translation of an On Lyme Foundation interview on my own FB page. The interview went into about how the Dutch State routinely takes ill children away from their families, by falsely accusing their parents of ‘child abuse’.

(2) Immediately after I posted, my post was reported as spam by your platform, without any specific reason given to why and no response to my message that it was not spam.

(3) I was then blocked until Friday 23, 2018 from access to approximately sixty FB Lyme groups of which I am a member.

(4) Several patients in these FB Lyme groups filed a complaint to FB on my behalf regarding how FB blocked my important communications. But these complaints were dismissed by a notification from FB.

(5) This five-day blockage by FB affected my business efforts also, as I could not reply to any questions from clients who wanted to come to a lecture and needed to know if they could access the venue in a wheelchair.

(6) When I could access the FB groups again, I discovered that without that group’s FB administrator action, many of my previous posts were deleted; I was even kicked out of closed groups.

Question 1: Could you inform me if Facebook has an active policy to block and suppress information about how State entities violate the human rights of vulnerable groups?

If yes, many affected parties and their human rights defenders would be interested to know.

Question 2: If no, then what will you do to prevent my posts on the human rights of children and other vulnerable groups from being blocked by FB in the future?

I am sending this communication in the hope that this issue can be resolved and so that Facebook does not become an unwitting partner in promoting human rights abuses.

I will forward this communication to all lawyers in my network, who defend the human rights of these children and their parents.

Looking forward to your response.

Kind regards,

Huib Kraaijeveld

The Netherlands

Svensk översättning:

Facebook blockerar information om övergrepp mot mänskliga rättigheter för borreliapatienter

Kära vänner,
Jag har arbetat med Huib Kraaijeveld och kan bekräfta att han deltagit med
viktigt material för vår rapport till förenta nationerna rörande överträdelser av
de mänskliga rättigheterna för patienter med Lyme borrelios och återfallsfeber.
Jag vill berätta för er, att av för oss okänd anledning, har Facebook blockerat
de svenska översättningarna av en rad artiklar och intervjuer som Kraaijeveld
utfört.

Under dessa omständigheter har Facebook inte bara stört delningen av
information rörande den roll regeringar har när det gäller överträdelser av
borreliapatienters mänskliga rättigheter, de undertrycker även de
ansträngningar som Dr. Kenneth Sandström gör som patientföreträdare.
Dr. Kenneth Sandström porträtterades i en artikel i Huffington Post. Enligt en
artikel från 3:e mars, 2017 i the Huffington Post skriven av den prisbelönta
journalisten Mary Beth Pfeiffer, “är patienterna bestörta över att förlora den
vård de fått av Dr. Kenneth Sandström”.

Pfeiffer rapporterade att Sandström, den läkare i Sverige som specialiserat sig
på att behandla avancerad Lyme Borrelios utsattes för deslegitimation, och
hundratals patienter blev då lämnade utan vård i ett land som har endemisk
Lyme borrelios.

Han har överklagat besluten till högre instans och kräver att återfå sin rätt att
praktisera medicin, och har samtidigt kastat sig in i ett globalt arbete där han
är advokat och arbetar för att stärka borreliapatienternas mänskliga rättigheter.
Både Sandström och Kraaijeveld kom med kritiska rapporter under det möte
som hölls i Juni 2017 med Dr. Dainius Pūras, förenta nationernas Special
Rapporteur för hälsa och mänskliga rättigheter.

En artikel som nyligen blockerats har Sandström översatt till Svenska och den
beskrev hur barn med Lyme borrelios blir tagna med våld från sina föräldrar
genom regeringens organ, och hur dessa övergrepp mot mänskliga rättigheter
rättfärdiggörs genom att falskt anklaga föräldrarna för att förgifta sina barn.
Vad i hela världen är det som gör att Facebook önskar undanhålla denna
information?

En kort tid efter att Kraiijeveld överlämnade en fråga till Facebook (se brevet
nedan), blockerade Facebook honom igen för en annan översättning till
svenska angående övergrepp mot mänskliga rättigheter för borreliapatienter
och de som försvarar deras mänskliga rättigheter. Människorättskämpar är
medlemmar i alla medicinska yrkesgrupper, forskare, föräldrar och hängivna
personer som kämpar, och ofta tar risker för att försäkra att personer som lider
av borrelia och återfallsfeber skall få tillgång till ett vårdval som möter
internationellt accepterad standard.

Så ställer vi frågan igen. Varför i hela världen skulle Facebook vilja
undertrycka denna information?

Faithfully,
Jenna Luché-Thayer. 33 års erfarenhet av globalt arbete i arbetet för
marginaliserade gruppers rättigheter. Tidigare Senior Advisor till USA:s
regering och UN. Direktör, Ad Hoc Committee for Health Equity in ICD11
Borreliosis Codes. Grundare av, Global Network on Institutional
Discrimination™ – Håller institutioner ansvariga för politiska och vetenskapliga
policies.  jennaluche@gmail.com
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Datum: 28 February, 2018
Till: Facebook Law Enforcement & Press Divisions
CC: Human Rights Watch, Amnesty Holland, Global Network on Institutional
Discrimination, BVIKZ.

Från : Huib Kraaijeveld

Ämne: Suppression av information rörande hur statens myndigheter
överträder mänskliga rättigheter för svaga grupper.

Kära Sir/Madame,
Mitt arbete består av global politisk aktivitet för ett oändligt antal
marginaliserade borreliapatienter, för vilka jag använder Facebook som en
plattform när jag kommunicerar. Dessa övergrepp mot de mänskliga
rättigheterna är registrerade av Förenta Nationerna, och då ingår hur svårt
sjuka barn med våld tas från sina familjer av statens myndigheter.
February 20th, 2018 kl 4.41 PM CET +1,

(1) Delade jag den Svenska översättningen av en intervju från On Lyme
Foundation interview på min egen FB sida. Intervjun gick in på hur holländska
staten rutinmässigt tar sjuka barn bort från sina familjer, och falskt anklagar
deras föräldrar för “barnmisshandel”.

(2) Omedelbart efter att jag postat den, rapporterades min post som spam av er
plattform, utan att några specifika skäl angavs, inte heller fick jag någon
respons på mitt budskap att mitt budskap inte var ett spam.

(3) Jag var sen blockerad fram till Fredagen den 23:e, 2018 från tillgång till
ungefär sextio FB grupper om Lyme som jag är medlem i.

(4) Flera patienter i dessa FB Lyme borrelios grupper lämnade in klagomål till
FB för min räkning gällande hur FB blockerade min viktiga kommunikation.
Men dessa klagomål avfärdades med ett meddelande från FB.

(5) Denna femdagars blockad av FB påverkade även min affärsverksamhet på
så sätt att jag inte kunde svara på några frågor från klienter som önskade att
jag kom och höll föredrag och behövde veta om de hade tillgång till
evenemanget med rullstol.

(6) När jag åter fick tillgång till FB grupperna, upptäckte jag att utan att utan
gruppens FB administratörens ingripande , hade många av mina tidigare inlägg
tagits bort; och jag även blivit utestängd från stängda grupper.
Fråga 1 : Kan ni informera mig om Facebook har en aktiv policy att blockera
och undanhålla information om hur statliga myndigheter bryter mot känsliga
gruppers mänskliga rättigheter?

Om svaret är ja, kommer många berörda parter och deras försvarare av
mänskliga rättigheter att vara intresserade att känna till.
Fråga 2 : Om det är nej, vad kommer ni att göra för att förhindra att mina inlägg
som rör barns mänskliga rättigheter och andra känsliga grupper blir
blockerade av FB i framtiden?

Jag kommuniserar detta i hopp om att saken kan lösas och att Facebook inte
omedvetet blir en del i att förespråka övergrepp mot mänskliga rättigheter.
Jag kommer att vidarebefodra denna kommunikation till alla advokater i mitt
nätverk, som skyddar barnen och deras föräldrars mänskliga rättigheter.
Vi ser fram mot er respons.

Vänliga hälsningar,

Huib Kraaijeveld
The Netherlands

Kampen för att Kenneth Sandström, Adams och många andras doktor – ska få tillbaka sin legitimation fortsätter. Namninsamlingen på nätet är uppe i 6 849 själar. Pengar strömmar in till alla föreningar som hjälper till. Hjälpa till?  Skriv under eller Swisha till 0734036515

The fight for Kenneth Sandström, Adams and many more’s doctor – that he will get his license back, continues. The online petition has reached 6 849 souls. The money keeps pouring in to all the associations that are helping with the collections. Wanna help? Sign or donate by SWISH to 0734036515

https://www.skrivunder.com/…/radda_dr_kenneth_sandstrom_-_…/

https://www.petitions24.com/savedrx

Vad är svaret? ORGANISERA ER

What’s the answer? ORGANIZE yourselves!!

https://botaborrelia.wordpress.com/2017/03/01/bota-borrelia-cure-lyme-valkommen-vidas-welcome-vidas/

vidas-bild

Kontakta mig för medlemskap/contact me for membership

botaborreliaFBgruppen

(Click the picture) Join our supportgroup!

Angelica Johannson, administrator for the ”Cure lyme blog”, Founder & President VIDAS, founding member ofGlobal Network On Institutionalized Discrimination™, founding member of Global Response to Borreliosis and Coinfections Consortium or Global RBCC™, main administrator for the ”Cure Lyme Now” Facebookgroup,  Lyme advocate & citizen researcher

(I am writing this blog as a private citizien and NOT in my capacity as President and the views represented are my own and does not reflect the VIDAS or SLA’s stance and in the event of critisism, it should be directed to yours truly)

Publicerat i BOTA BORRELIA | Märkt , , , | Lämna en kommentar
<span>%d</span> bloggare gillar detta: