BOTA BORRELIA – KRITISKT GÄSTINLÄGG av Heikki Wilkman

ANFANGIdag tänker jag lämna ordet till en av mina medmänniskor, själv fästinginfektionsdrabbad och tillika engagerad patientföreningsföreträdare och medadmin i Bota Borreliagruppen på Facebook – Heikki Wilkman.

På Facebook rasar en strid sedan  TV4 lät Dr Sol, oemotsagd, påstå i morgontv för en tid sedan, att ”kronisk borrelia” inte existerar. Som jag skrev i mitt förra inlägg så kom det starka reaktioner från många håll och många av oss som skrev in både till Redaktionen och på Facebook blev avfärdade och censurerade, under förevändningen att man inte får länka till andra sidor. Hur ska man bevisa att det man säger är relevant och rätt om man inte får länka till bevisen?

Och HUR kan man forska i något som inte finns?

”Vi söker en doktorand till institutionen för molekylärbiologi. Projektet går ut på att identifiera och karakterisera de molekylära mekanismerna av betydelse för uppkomst av persistenta Borrelia infektioner. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år med start snarast eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 2016-02-01.”

Det bidrar inte särskilt mycket till TV4’s i övrigt skamfilade trovärdighet att man inte tar kritiken och de som delger den på allvar.

Heikki WilkmanHeikki Wilkmans text är ett inlägg i debatten:

Medicin eller politik?

Borrelia och andra, så kallade co-infektioner, har blivit paria för sjukvården. Drabbade patienter får bristfällig, om någon, vård. Ofta i brist på diagnos. Den Svenska sjukvården står handfallen medan sjukdomarna drabbar allt fler med för dem förödande resultat. Läkare vet inte vad som plågar patienten och ägnar sig åt att lindra symtom utan kunskap om bakomliggande orsak, eller kallar symtomen psykosomatiska.

Man hävdar att sjukdomarna inte smittar mellan människor, helt utan vetenskapligt stöd vilket leder till att alltfler smittas. Svenska laboratorier saknar kunskap att utreda orsaker, eller, respekteras inte av sjukvården? De arbetar med erkänt undermåliga tester och utländska laboratorier som arbetar med nyare teknik förlöjligas av den Svenska sjukvården.

Jag vill inte tro att Svenska laboratoriearbetare är inkompetenta, så jag väljer att tro att de är bakbundna av utdaterade och rasistiska regelverk. Vad kan de där utbölingarna jämfört med våra suveräna inhemska arbetare? Våra kunskaper har ju legitimitet i att de är upparbetade enligt ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Dvs den ”vetenskap” som används har etablerats redan på 1970 talet och än om den är bristfällig, rentav usel så är den väl beprövad. Indier, Tyskar, Ungrare och Amerikaner bland andra kommer dragande med en massa nytt som ju saknar den mångåriga erfarenhet som vi Svenskar har. Det är bara strunt med dessa nymodigheter? I grannländerna Finland och Norge tycker man inte så. Där forskas det och nya rön studeras. Här sitter professorer och försöker försvara det gamla och bristfälliga. Är det så Sverige ska gå i spetsen?

Ett annat problem är att traditionell sjukvård där kost, naturmedel såsom örter, oljor och mineraler används hindras att delta i den allmänna vården. De hånas, förlöjligas och utesluts ur den etablerade medicinska vården genom att de saknar rätt att intyga oförmåga att arbeta och ersättning från det Svenska försäkringssystemet. Än om de botar många patienter som inte funnit bot i den etablerade medicinska sjukvården får patienterna inte räkna sina kostnader hos dem mot försäkringskassans högkostnadsskydd.

Inte heller de mediciner som erbjuds hos dessa ersätts av försäkringssystemet. Om det nu är så att medicine doktorer misslyckas med att bota patienter och de därmed fastnar i långtidssjukskrivning eller förtidspension, vore det inte bättre att erbjuda kostnadsersättning hos naturläkare om dessa kan hjälpa patienter till drägligt liv och bättre arbetsförmåga?

Det måste ju vara bättre för samhället med friska, arbetsföra medborgare oberoende av vilken terapeut som botat dem, än att ha stora grupper av människor med svåra krämpor och bristande arbetsförmåga som proppar sig fulla med symtomlindrande medel? Detta med allmänna medel utan diskussion.

Varje ansvarstagande politiker borde ställa sig den frågan? Att som de senaste decennierna försvåra för patienten genom utförsäkring och tvång att delta i kurser och annat som ju inte avlägsnar besvären löser inte problemet annat än möjligen sänkt kostnad för sjukbidrag?

Att anklaga arbetsgivare för allmän ohälsa, pådyvla dem kostnader för rehabilitering och påstå att problemen kommer från arbetsmiljön borde uppröra desamma? Varför finner arbetsgivarna sig i detta? Att byta möblemang på arbetsplatsen botar inte den som genom insektsbett drabbats av infektion. Den nya ergonomiska stolen kanske fördröjer sjukskrivningen något, men problemet är inte löst och förr eller senare är personalen sjuk oberoende av vilken lyx arbetsgivaren erbjuder?

Som före detta egen företagare känner jag med arbetsgivaren. Det är ju inte dennes fel att personalen blivit insektsbiten ens om det skett på arbetstid och det är verkligen inte arbetsgivarens ansvar att läkarkåren brister i förmåga att bota patienten.

Om jag var ekonomiskt ansvarig i ett företag skulle jag vara bekymrad. Många sjuka människor som kostar pengar och läkarna gör inget åt det. Istället slår de sig för bröstet och skryter om hur ”högutbildade” de är och vägrar ta till sig nyare rön än de som gavs 1980.

Låt oss då ta en titt på ”vetenskapen” bakom Borrelia, då det ändå är den patientförening jag företräder. 1909 observerade den Svenske forskaren Arvid Afzelius att vandrande hudrodnad, Erytema Migrans troligen orsakas av fästingbett. Då det ansågs vara en ovanlig åkomma som inte gav allvarligare besvär än lite förkylningssymtom vid smitt tillfället ansågs det inte lönt att lägga tid, pengar eller energi på. 1977 skedde ett större utbrott i samhället Lyme, Connecticut, USA, där folk blev allvarligt sjuka.

En läkare vid namn Willy Burgdorfer reste dit och mikroskoperade deras blod varpå han fann att de hade spiroketer, korkskruvsformade bakterier liknande syfilisbakterien i blodet. Han gav dem antibiotika och en del blev bättre, men de som var hårt drabbade behövde längre tids behandling. Han delade då upp sjukdomen i tre stadier. Steg ett, ny smitta med borreliaring kunde botas ganska enkelt med en kort kur. Steg två, där sjukdomen hunnit sprida sig i kroppen krävde längre tids behandling, några veckor till några månader. Steg tre, långt gången Borrelia som varat i minst sex månader kallade han kronisk Borrelia och ansåg att det var besvärligt att bota. Eller, mindre framgångsrikt om man hellre uttrycker sig så. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8933327

Vetenskapen erkänner denne Willy Burgdorfer och hans arbete. Man använder ofta bilder på spiroketer under mikroskop i olika sammanhang för att beskriva sjukdomen och den orsakande patogenen. Man har även döpt en art av Borreliaspiroketer Borrelia Burgdorferii. Den är överlägset vanligast i USA, även om andra arter förekommer.

Här hemma i Sverige har vi tre arter som står för de flesta smittor, Borrelia Afzelii, Borrelia Garinii och Borrelia Burgdorferii. Nyligen har det kommit en ny art från sibiriska tundran, som enligt Finska myndigheter finns på västkusten och Åland. Den har även rapporterats i Norge och Danmark. Den nya arten heter Borrelia Miyamitoy och har en dödlighet upp till 25% inom ett år från smitt-tillfället. Internationellt är forskare och vårdgivare bekymrade och arbetar febrilt för att finna kur mot denna elaka variant. Mystiskt nog har inga rapporter om detta kommit i Sverige.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26689144 Den överlever även i de flesta miljöer för förvaring av blod och har observerats levande under mikroskop fortfarande efter 42 dagar.

Då man inte kontrollerar blodbanker för förekomst av Borrelia eller andra insektsburna patogener riskerar den som av olika skäl måste ha påfyllning att bli smittad där man minst väntar sig att drabbas. I en sjukhussal förväntar man sig att bli botad, inte smittad. WHO förbjuder personer som har, eller har haft Borrelia de senaste två åren att lämna blod. I Sverige struntar man i det.

Här uppstår viktiga och intressanta frågor. Om sjukdomen en gång identifierats genom mikroskopi, varför påstår Svenska läkare att det inte går att se patogenerna under mikroskop? Varför envisas man att söka antikroppar, när man vet att många av olika skäl inte utvecklar sådana? Man vet också att bevisvärdet på desamma är lågt, då man även efter framgångsrik behandling har dessa kvar i blodet. Svensk sjukvård medger offentligt att det sk ELISA testet är näst intill värdelöst, men väljer ändå att använda och ”tolka” provet efter eget godtycke.

Det är föga förtroendeingivande att de väljer att bruka ett test som de själva inte tror på och förnekar bevisning i form av mikroskopi som tydligt visar om där finns aktiva patogener. Senare teknik erbjuder även möjlighet att söka efter Borrelia DNA, så kallad PCR screening, vilket användes för att påvisa att den frusne stenåldersmannen Ötzi led av Borrelia. Till och med den allmänt negativa skeptikern Mats Reimer skriver att det är påvisat att mumien var smittad. Alltså är det ett erkännande från hans sida att PCR screening fungerar.

Varför förnekas utländska prover som utförts med denna teknik inom den Svenska läkarkåren? Är det en fråga om patriotisk prestige? Svensk teknik är bättre än utländsk? Än om den ”Svenska” tekniken egentligen är Amerikansk, uråldrig och erkänt usel sådan? Nej, hör ni, skärpning tack. Om Svenska laboratorier saknar utrustning och eller kunskap att nyttja tekniken är det inte mer än rimligt att Svenska patienter får ta sina prover där utrustning och kunskap finns. EU godkända laboratorietester ska vara lika accepterade i Sverige som i övriga EU. Svensk sjukvård ska godkänna EU godkända provresultat. Att de inte gör det måste ju vara brott mot den fria rörligheten av varor och tjänster inom unionen?

Om sedan den Svenska läkaren inte vet hur han ska behandla den drabbade patienten är det inte mer än rimligt att vi i den fria rörlighetens namn får inhämta vård hos mer kunniga vårdgivare utomlands. Att försäkringskassan vägrar betala för de kostnader patienten har för vård inom EU är också brott mot den fria konkurrensen och rörligheten inom unionen. Om kostnaden för utländska prover och vård anses för hög kan ju Svensk sjukvård uppgradera sina kunskaper till modern nivå, så att pengarna roterar i det Svenska systemet?

Svenska patienter som tror sig ha Borrelia och/eller samverkande infektioner anses drabbade av ”Internetsjuka” och kallas hypokondriker. Söker de hjälp utomlands anses de korkade som slösar sina medel på ”onödig” utlandsvård. Visar de upp positiva provsvar från utländska laboratorier vägrar läkare att behandla för de påvisade infektionerna och bekymrar sig över patientens ekonomi mer än dennes hälsa. Ja, de vet att dessa prover inte är gratis.

När det är viktigare för läkaren att håna patienten än att reda ut vad som besvärar densamma kan man fråga sig hur det står till med yrkesstolthet, etik och moral? Tidigare har läkare kunnat skriva i journal att patienten är en sk SVBK. Då det kommit till patienters kännedom vad denna förkortning innebär har det tack och lov förbjudits. Sveda, Bränna, Värk, Käring. Vad för yrkesetik har den läkare som kallar sin patient så nedlåtande? Är det sådana läkare vi vill ha?

Media stöder teorin att kronisk Borrelia inte existerar. Ja, det är en teori, då den saknar vetenskaplig grund. Många är de patienter som sökt vård utomlands och blivit kurerade, men de får inte komma till tals. De är hänvisade att berätta sina historier i bloggar och sociala medier. Doktorer som stöder teorin att sjukdomen är botad efter kort antibiotikakur får berätta fritt. Nu senast Dr Mikael Sandström i TV4. När så SVT2 sände ett program samproducerat med fransk TV där det beskrevs hur svårt det är att leva med Borrelia och att bot finns kände sig folkhälsomyndighetens chef Anders Tegnell manad att kräva att texten detta är en Fransk beskrivning, så går det inte till i Sverige rullades upp före filmen. Han anmälde även programmet för partiskhet.

Hur opartiskt är det att endast de som inte tror på kronisk infektion får komma till tals?

Är det konstigt att man känner sig utsatt för konspiration när man som svårt sjuk inte får vård, nekas medicin, inte får komma till tals i debatten och även politikerna slår ifrån sig. De vill inte ta i ämnet med tång. Nej, jag har inget fel i huvudet. Det är något fel på systemet.

Heikki Wilkman, 

administratör för den fristående BOTA BORRELIA NU-gruppen på Facebook

Kassör, Borrelia och TBE föreningen i Sverige

organise

Enklaste sättet att bli medlem är att sätta in medlemsavgiften på föreningens
Plusgirokonto 165 18 27-6 eller Bankgiro 5921-6770.
Årsavgiften för medlemskap är 300:- för fullt betalande medlem.
200:- för pensionärer, familjemedlem, stödmedlem och studerande.
Glöm ej att skriva namn, adress, telefonummer och eventuellt mailadress.
Det går bra att maila uppgifterna till foreningen@borrelia-tbe.se .
Om du har några frågor ang. medlemskap ring eller skicka ett mail.
Kontaktuppgifter finns under Kontakta Oss.

I övrigt så fortsätter kampen som förut.

Stå på er innan läkarna står på er!!

botaborreliaFBgruppen

(klicka på bilden)

Jag vill också påminna om petitionen för DR X;

http://www.skrivunder.com/radda_dr_kenneth_sandstrom_-_aka_dr_x

Petition för att stoppa Mats Reimers mobbande

Angelica 1Angelica Johansson, administratör för den obundna, och från föreningen fristående, Bota borrelia-bloggen, huvudadministratör för den fristående BOTA BORRELIA NU-gruppen på Facebook, Ordförande för Borrelia & TBE föreningen Sverige och administratör för Föreningens Facebookgrupp.

(Denna blogg skriver jag som privatperson och INTE i min kapacitet som Ordförande, och de åsikter som redovisas är mina egna och representerar inte Föreningens hållning och i händelse av kritik, bör den åläggas undertecknad.)

Annonser
Det här inlägget postades i BOTA BORRELIA och har märkts med etiketterna , , , . Bokmärk permalänken.

6 kommentarer till BOTA BORRELIA – KRITISKT GÄSTINLÄGG av Heikki Wilkman

 1. Ping: BOTA BORRELIA – KRITISKT GÄSTINLÄGG av Heikki Wilkman | Går kroniska sjukdomar att bota?

 2. Så fantastiskt bra skrivet och beskrivet! Det är precis så illa det är i det svenska sjukvårdssystemet! Vi är många patientgrupper som eventuellt är feldiagnosticerade och därmed felbehandlade. Vi har ME/CFS, fibromyalgi, MS, ALS, Alzheimers och säkert många fler diagnoser. Även om vi får besked om att vi har Borrelia och andra co-infektioner är det inte säkert att vi får någon behandling här, eftersom sjukvården inte tar detta på allvar. Helst vill vi få hjälp här, på alla sätt som det är möjligt att behandla dessa infektioner. Men det är ju fri rörlighet inom EU, så vi får väl snart flytta till ett land där vi kan få hjälp att bli friska! Väldigt många av oss har varit sjuka i många, många år och rent samhällsekonomiskt borde det vara en stor vinst att utreda och behandla alla med kronisk borrelia och alla co-infektioner. Om en stor del av oss blir friska och kan återgå i arbete, är väldigt mycket vunnet.

  Gilla

 3. Maria Bergman skriver:

  Där satt den! Är den första känslan jag får av din text Tack Heikki! 😀

  Gilla

 4. Carola Svahn skriver:

  Superbra skrivet! Tack för denna vettiga och samlade information. Svensk sjukvård är verkligen usel rent vetenskapligt sett trots att de själva hävdar motsatsen.

  Gilla

 5. Kent Forssgren skriver:

  Heikki!
  Så sanslöst bra skrivet. Du får med så mycket.
  Ett dokument som borde läsas av alla som arbetar med patienter inom sjukvården.
  Och absolut av alla tjänstemännen inom myndigheter som är inblandade i beslut som berör vården av patienter med fästingburna infektioner.
  Detta är ett dokument som vi drabbade kan använda oss av när vi nu säger fan anamma, kavlar upp ärmarna och tar upp kampen mot en prestigefylld svensk vårdapparat.
  Texten är skriven med ett språk som också politiker och allmänt inriktade journalister borde kunna förstå och ta till sig – OM MAN VILL – om man inte har en annan agenda!
  Landstingens sätta organisera (hm -organisera och organisera om – om och om igen) och styra vården genom politisering och ökad byråkratisering, t.ex. genom det för sjukvården katastrofalt olämpliga ekonomiska systemet NPM, (New Public Management) har lett till att sjukvårdspersonalen får allt mindre tid för patienterna. Och den personal som inte finner sig i detta och slutar, riskerar att själva gå in i väggen.
  Vårt jävlar anamma får därför gärna trigga också sjukvårdspersonalen att rulla upp ärmarna.
  För självfallet vill ju merparten av sjukvårdspersonalen göra ett jobb där de är stolta över sin insats.
  Några inom sjukvården borde däremot inte vara över sin gärning. De läkare som i min journal har ordat om att mina besvär är psykiskt orsakade, borde inte vara stolta.
  Tvärt om.
  Jag anser att de borde bli av med legitimationen och därmed förbjudas att utföra läkaryrket.
  De gör mer skada än nytta för patienten. Och det var väl inte avsikten med deras läkarlegitimation?
  Bedrövligt att vi skall behöva vända oss utomlands för såväl diagnos som vård.
  Jag har vid en kontakt med franska läkare fått en diagnos: ”late neurologic and cardiologic lyme disease”.
  Måste jag nu också betala själv för att få vård i annat land?
  Nej!
  Så här får det inte gå till i Sverige.
  Vi kan bättre!
  Och vi kan också själva – eller hur?
  Nu skall skjortärmarna ta mig tusan rullas upp!
  Passande nog så är det är ju dessutom vår i luften.

  Liked by 1 person

 6. Marjatta Vuori skriver:

  Kiitos Heikki ! Loistavaa tekstiä.

  Liked by 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s