BOTA BORRELIA – CURE LYME – Borreliapatient får ersättning 10 år efter bristande behandling. Lyme patient receives compensation 10 years after inadequate treatment.

Nu händer saker slag i slag, som en ketchupeffekt nästan och det känns extra roligt inför detta nya år att denna nyhet startar det nya året i Borreliavärlden, något som kan komma att få stor påverkan på framtidens attityder kring denna mycket allvarliga sjukdom, som WHO betecknar som en epidemi.

At the present, things are evolving and happening by the minute, like the kechup effect, and it feels extra great on the first weeks of this year to set the tone in the lyme community, by posting my translation of this norweigan article, about something that can come to have a great effect on future attitudes surrounding this serious disease, that WHO significates as an epidemic.

Top swedish, then english.

Borreliapatient får ersättning 10 år efter bristande behandling.

https://www.aftenposten.no/norge/i/rLWWB0/Borreliosepasient-far-erstatning-10-ar-etter-manglende-behandling

Svensk översättning: Angelica Johansson med hjälp av sekreteraren VIDAS ©

Publicerad: 05 JAN, 2018: 05:51

Torunn Seim fick symptom på borrelia efter fästingbett, men testade negativt på alla prov, och fick inte behandling. Det skulle hon ha fått enligt tingsrätten.

Seim (49) vann ärendet emot staten efter att hon gick till rättssak, och domen kan få betydelse för andra i samma situation. Hennes sak är speciell eftersom att hon är en av dom som inte får positiva svar på test för antikroppar mot den fästingburna bakterien, även med infektion i kroppen. Eftersom hon inte hade positiva svar på testerna, uteslöts borrelia, trots att hon uppfyllde de andra kriterierna för att få diagnosen ställd.

Det skulle ta fyra smärtsamma år innan hon 2011 fick antibiotika, och till slut blev frisk efter en lyckad behandling av Norsk Boreliose-center.

”Min önskan är att folk ska få höra hur svårt det är med dessa tester, och hur osäkra de är. Staten vill inte acceptera att inte alla patienter med borrelia har positiva blod-och spinal-vätske-prov, och att det är fullt möjligt att ha borrelia utan att testet ger utslag”, säger Seim till NTB.

23 maj 2017 blev Seim i Sogn och Fjordande tingsrätt tillerkänd 340.000 kronor i rättegångskostnader, och krav på ersättning för utgifter för utredning och behandling för upp till 90.000 kronor.

Staten, via Patientskadenemda (Patientskadenämden) PSN, överklagade saken till lagmannsrätten, men överklagandet avvisades 1 december förra året, och domen från tingrätten vann laga kraft. Gulating lagmansrätt kan inte se att där föreligger faktiska eller rättsliga fel vid tingsrättens beslut eller sakbehandling.

Troligen flera

De senaste tio åren har Norsk Patient skadeersättning (Patientskadenämnden) (NPE) mottagit 113 ärenden om försenad eller felaktig behandling av borrelia, där 19 har fått rätt. Det är inte känt hur många av de som fått avslagna ärenden som har överklagat vidare, såsom Seim gjorde. Fallet hon vann är den första i sitt slag i Norge.

Hennes advokat, Gitta Barth, bekräftar att det nu finns flera rättsfall inom rättssystemet, där personer inte testat positivt, men fortfarande anser att de borde fått behandling för borrelia. Barth menar att domen kan sätta prejudikat för dessa. Patientföreningen Norsk Lyme Boreliose-förening (NLBB) hoppas på det samma.

Oenighet

-Det som är viktigt i denna sak är att Tingsrätten, och vidare lagmansrätten, säger att negativa antikroppstester inte kan utesluta borrelia. Vi känner tyvärr till väldigt många med rimlig orsak att misstänka borrelia, men som har blivit avvisade av hälsovården med negativt antikroppstest som orsak, säger Tone Synnestvedt, ordförande i NLBB.

PSN. framhärdar å sin sida, att utredningen av Siem visade att hon inte hade borreliainfektion, och att det därför inte var medicinskt underlag för att erbjuda henne antibiotikabehandling. Domen från tingsrätten fastslår emellertid att Siem både blev feldiagnosticerad, och att där fanns brister i den vård hon är blivit erbjuden.

Oförståeligt

Rätten slår fast att Siem borde ha blivit erbjuden antibiotikabehandling för borreliainfektion, redan 2007. Då var hon hos hudläkare och hade de första symptomen, Erythema Migrans. Hon uppgav att hon hade blivit biten av en fästing, och hade en typisk sjukdomsbild, förenligt med borrelia.

I ljuset av detta finner tingsrätten det ”obegripligt” att inte hudläkaren på en gång begärde en utredning för borreliainfektion.

PSN är oense om tingsrättens bedömningar och slutsatser i domen.

– Nämnden menar att patienten blev grundligt utredd , i överensstämmelse med allmän god medicinsk praxis, vid flera behandlingsinstitutioner, säger advokat Anita Bergh Ankarstad, med mötesrätt för Högsta domstolen, i *helseklagan.

Förtydligande, översättarens anmärkning: Vid tiden för Siems behandling vid NBS, var Verksamhetsansvarige den dåvarande läkaren Rolf Luneng, som senare blev delegitimerad, pga ovan och liknande fall. Detta beslut bör alltså rimligen innebära att det finns grund för resning i Lunengs fall om han skulle fullfölja med en överklagan.

* helseklagan är en institution/Officiellt organ för klagomål inom hälsoväsendet.

Lyme patient receives compensation 10 years after inadequate treatment.

https://www.aftenposten.no/norge/i/rLWWB0/Borreliosepasient-far-erstatning-10-ar-etter-manglende-behandling

Eng translation: Angelica Johansson VIDAS ©

Published: 05 JAN, 2018: 05:51

Torunn Seim had symptoms of borrelia after a tickbite, but tested negative on all tests, and did not receive treatment. She should have received it according to the norweigan district court.

Seim (49) won the case against the state after she went to court, and the ruling may be of importance to others in the same situation.

Her case is special, because she is one of those patients who doesn’t react with positive response to antibody tests against the tick bacterium, even with infection in the body. Because she did not have positive answers to the tests, Lyme borreliosis was excluded, even though she met the other criterias for the diagnosis.

It would take four painful years before she received antibiotics in 2011, and eventually became well after a successful treatment of the Norwegian Borreliose Center.

“My wish is that people will hear how difficult it is with these tests, and how unreliable they are. The state does not want to accept that not all patients with lyme borreliosis have positive blood and spinal fluid tests, and that it is possible to have lyme borreliosis without the tests giving positive results, says Seim to NTB.

On May 23d, 2017, Seim was granted, in the Sogn och Fjordande tingsrätt (District Court), 340,000 nok in court costs, and claims for expenses for investigation and treatment for up to 90,000 nok.

The state, via the Patientskadenemda (patient damage board)(PSN), appealed the case to the lagmannsrätten (Court of Appeals), but the appeal was rejected on December 1st last year, and the verdict of the District Court won power. Gulating Court can not see that there are actual or legal errors in the District Court’s decision or case-law.

Probably several

In the last ten years, the Norsk Patient skadeersättning (Patient Injury Board) (NPE) has received 113 cases of delayed or incorrect treatment of borrelia, where 19 have been won. It is not known how many of the rejected cases that have appealed, as Seim did. The case she won is the first of its kind in Norway.

Her lawyer, Gitta Barth, confirms that there are now several legal cases in the judicial system, where people have not tested positive, but still consider that they should have been treated for borrelia. Barth believes that the verdict may put precedence for these. Norsk Lyme Boreliose-förening (NLBB) (patient association) hopes for the same.

Disagreement

”What is important in this case, is that the Tingsrätten (District Court), and further, lagmansrätten (court of appeals), says that negative antibody tests can not rule out borrelia. Unfortunately, we are aware of many who have reasonable cause to suspect borrelia, but have been rejected by the health care system with negative antibody tests as a cause”, says Tone Synnestvedt, chairman of NLBB.

PSN. argues that the investigation of Siem showed that she had no borrelia infection, and that therefore there was no medical basis for offering her antibiotic treatment. However, the verdict of the District Court states that Siem was both misdiagnosed and that there were shortcomings in the care she has been offered.

Incomprehensible

The court states that Siem should have been offered antibiotic treatment for borrelia infection, already in 2007. She was at a dermatologist’s and had the first symptoms, Erythema Migrans. She stated that she had been bitten by a tick, and had a typical disease symptoms consistent with lyme borreliosis.

In light of this, the District Court finds it ”incomprehensible” that the dermatologist did not immediately request an investigation for borrelia infection.

PSN disagrees with the District Court’s assessments and conclusions in the verdict. ”The committee believes that the patient was thoroughly investigated, in accordance with generally good medical practices, at several treatment institutions,” says Anita Bergh Ankarstad, Attorney General Court, in the *helseklagan.

Clarification, Translator’s Note: At the time of Siem’s ​​treatment at NBS, Chief Executive Officer was the then doctor Rolf Luneng, who was later delegitimised, due to the above and similar cases. This ruling should therefore logically mean that there are grounds for an appeal in Luneng’s case, if he were to seek it.

*helseklagan –  is an institution / official body for complaints in the health sector.

Kampen för att Kenneth Sandström, Adams och många andras doktor – ska få tillbaka sin legitimation fortsätter. Namninsamlingen på nätet är uppe i 6 797 själar. Pengar strömmar in till alla föreningar som hjälper till. Hjälpa till?  Skriv under eller Swisha till 0734036515

The fight for Kenneth Sandström, Adams and many more’s doctor – that he will get his license back, continues. The online petition has reached 6 797 souls. The money keeps pouring in to all the associations that are helping with the collections. Wanna help? Sign or donate by SWISH to 0734036515

https://www.skrivunder.com/…/radda_dr_kenneth_sandstrom_-_…/

https://www.petitions24.com/savedrx

Vad är svaret? ORGANISERA ER

What’s the answer? ORGANIZE yourselves!!

https://botaborrelia.wordpress.com/2017/03/01/bota-borrelia-cure-lyme-valkommen-vidas-welcome-vidas/

vidas-bild

Kontakta mig för medlemskap/contact me for membership

angelica.johansson68@gmail.com

botaborreliaFBgruppen

(Click the picture) Join our supportgroup!

Angelica Johansson, administrator for the ”Cure lyme blog”, President VIDAS, delegate Global Network On Institutionalized Discrimination, main administrator for the ”Cure Lyme Now” Facebookgroup, Former President for The Swedish Lyme Association. Lyme advocate & citizen researcher

(I am writing this blog as a private citizien and NOT in my capacity as President and the views represented are my own and does not reflect the VIDAS or SLA’s stance and in the event of critisism, it should be directed to yours truly)

Det här inlägget postades i BOTA BORRELIA och har märkts med etiketterna , , , , , . Bokmärk permalänken.

En kommentar till BOTA BORRELIA – CURE LYME – Borreliapatient får ersättning 10 år efter bristande behandling. Lyme patient receives compensation 10 years after inadequate treatment.

  1. Ping: BOTA BORRELIA – CURE LYME – TORUNN VANN MOT NORSKA STATEN – TORUNN WON AGAINST THE NORWEIGAN STATE!! | Bota Borrelia – Offer för sjukdom, inte samhället

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s