BOTA BORRELIA – Mer information om ICD11 och situationen i den amerikanske arbetsgruppen.

Härom veckan så postade jag min svenska översättning av Jenna Luché Thayers pressmeddelande om uppdateringen av ICD-koderna. Nedan har jag slagit hop två till av Jennas förklarande poster på LinkedIn kring vad som hänt och översatt dem så att vi i Sverige ska få full koll på vad som sker. Länkar till originalinläggen finns i texterna.

Den reviderade internationella klassificeringen av sjukdomskoder skapar dårar av många – inklusive den amerikanska federala fästingburna sjukdoms-arbetsgruppen

https://www.linkedin.com/pulse/revised-international-classification-diseases-codes-us-luche-thayer

Av: Jenna Luche-Thayer

Rådgivande Senior Advisor (Konsult) – för USA: s regering, FN, icke-vinstdrivande organisationer, Olika företags sociala ansvarsprogram 

25 juli, 2018. Jenna Luché-Thayer

Vänner,

Världshälsoorganisationens (WHO) International Classification of Diseases (ICD) används globalt för att diagnostisera, behandla och genomföra övervakning av sjukdomar och skador.

ICD-koderna har nyligen reviderats och ICD11-rapporten antogs formellt i juni 2018 av Förenta Nationerna och dess genomförande kommer att inledas 2019.

Den Amerikanska Fästingburen sjukdoms Arbetsgrupps utkast till rapport till kongressen släpptes till allmänheten i juli 2018.

WHO-dokumentet erkänner tre betydande, potentiellt dödliga komplikationer utav Lyme borreliosis. Som kontrast saknas eller minimeras dessa allvarliga komplikationer i arbetsgruppens utkast till 2018 års rapport till kongressen.

WHO ICD11 Process

WHO har erkänt Lyme borreliosis för att vara en ”en betydelsefull sjukdom” allt sedan 1990-talet. Icke desto mindre, trots förbättrade metoder för öppenhet kring ICD11-revisionerna, var emellertid ämnet Lyme borreliosis unikt höljt i sekretess.

Faktum är att WHO inte har haft en offentligt erkänd i ämnet rådgivande grupp tilldelad för Lyme borreliosis sedan 1993.

”The Ad Hoc Committee for Health Equity in ICD11 Borreliosis” är en internationell, allom frivillig, professionell kommitté som bildats för att förbättra ICD-koderna för Lyme Borreliosis och Återfallsfeber Borreliosis och att ta itu med de brott mot de mänskliga rättigheterna som genererats av otillräckliga koder. WHO’s verifierade godkännande av ad hoc-kommitténs rapport UPDATING ICD11 Borreliosis Diagnostic Codes, Edition One: 29 mars 2017. Denna rapport tillhandahöll omfattande rekommendationer om hur koderna bör uppdateras.

Den enda offentligt tillgängliga Lyme borreliosis ICD11 informationen finns under ”historia” för den elektroniska digitala WHO ICD11 Beta-plattformen.

Denna historia visar: 

(1) Dr Robert Chalmers MB FRCP, en honorär konsult för dermatologi, Co-ordförande och verkställande redaktör för dermatologiska ämnesrådgivningsgruppen för WHO ICD Revisionsprojektet, lade fram rekommendationer om ICD11 Beta-plattformen för att erkänna vissa dermatologiska komplikationer av Lyme borreliosis. Dessa rekommendationer accepterades av WHO ICD Revision Project Team.

(2) The Ad Hoc Committee for Health Equity in ICD11 Borreliosis Codes (eller Ad Hoc Committee) gav rekommendationer baszerad på flera stödjande peer-reviewed  publikationer om ICD11, för att Beta-plattformen skulle erkänna:

Medfödd Borreliainfektion, persisterande infektion, borrelial lymfocytom, granulom annulare, morphea, lokaliserad sklerodermi, lichen scleros och atrophicus, Borrelia meningit, borrelia nefritis, borrelia hepatit, borrelia myositis, Borrelial aorta aneurysm, kransartäraneurysm, sen borrelia endokardit, Borrelia kardit, sen-Borrelia-neurit eller neuropati, meningo-vaskulär borrelios och neuroborreliosis – med hjärninfarkt, intrakraniell aneurysm, Borrelial Parkinsonism, sen Borrelia meningoencefalit eller meningo-myeloencefalit, atrofisk form av Borrelia meningoencefalit med demens och subakut presenil demens, neuropsykiatriska manifestationer, Sen Borrelia sjukdom i lever och andra vätskor, sen borrelios-sjukdom hos njure och urinledare, sen Borrelios-sjukdom i bronker och lung- och seronegativ och latent borrelia, ospecificerad.

Ovan nämnda Ad hoc-kommitténs rekommendationer avvisades av WHO: s ICD Revisionsprojektlag – utan  giltig anledning enligt WHO’ s egna regler.

(3) Notera: WHO’s ICD Revisionsprojekts-team hade rekommenderat att ”demens som orsakas av Borreliosis erkänns endast när alla andra former av demens har motbevisats.” I detta fall är obduktion den enda vägen som många orsaker till demens kan verifieras. Av den orsaken måste försök att erkänna demens orsakad av Borrelia, följas av obduktion för att utesluta av andra orsaker till demens. Det här är inte en bra handlingsplan om man vill behandla Borreliainfektionen och stoppa eller reversera demenssymptom hos en levande patient.

Ad hoc-kommitténs roll vid revideringen av ICD11-koderna

Definitionen för ”Lyme Borreliosis demens” och det okvalificerade avslag på deras rekommendationer var oacceptabla för ad hoc-kommittén.

I juni 2017, delgav ledamöter ur ad hoc-kommittén, tillsammans med den erkända forskaren Judith Miklossy, dessa bekymmer, med dokumentation avseende Borrelia och demens, direkt till Dr Shekhar Saxena, den ledande WHO-tjänsteman som ansvarar för att adressera demens.

Ad hoc-kommittén träffade också Dainius Pūras, FN: s särskilda rapportör om rätten till hälsa. Rapporten ”UPDATING ICD11 Borreliosis Diagnostic Codes, Upplaga One: 29 mars 2017”, blev erkänd och  registrerad av den särskilda rapportören. Detta möte fokuserade på Lyme Borreliosis ICD-kod frågor som:

× verkade i stor utsträckning baseras på vetenskap som är full av intressekonflikter (COI) och främjas av Infectious Diseases Society of America (IDSA)

× ignorerar många av de allvarliga och potentiellt dödliga komplikationerna av sjukdomen

× bidrog till kränkningar av de mänskliga rättigheterna över hela världen

Dessa möten följdes av fortgående mediekampanjer för att informera allmänheten, regeringar och FN’s tjänstemän om bristerna i Lyme Borreliosis ICD-koderna.

Regeringens åtgärder på Lyme Borreliosis

Samtidigt utvecklade regeringarna i Kanada, Storbritannien, Irland och USA, behandlingsriktlinjer och / eller viktiga policyhandlingar för Lyme Borreliosis under ansträngningarna kring ICD av ad hoc-kommittén.

Dessa policydokument, inklusive arbetsgruppen för fästingburna sjukdomars utkast till rapport för 2018, ignorerar och / eller minimerar:

× Kongenital Lyme Borreliosis

× Demens på grund av Borrelia

× Demyelinering av centrala nervsystemet på grund av Lyme Borreliosis

Dessa policydokument, som förutsätts vara utvecklade med input från intressegrupper, misslyckades att integrera de offentliga kommentarer och vetenskapliga publikationer som beskriver dessa försvagande, invalidiserande och potentiellt dödliga komplikationer av Lyme borreliosis.

Dessa dokument har antingen ignorerat det digra ”peer-reviewed” material som beskriver dessa tillstånd och / eller baserade sina publikationer på vetenskap som är fullt av COI’s och promotas av IDSA. I många fall, var rekommendationerna relaterade till dessa potentiellt dödliga komplikationer begränsade till frasen ”kräver mer studier.”

Dessa dokument betonar med emfas också ett syndrom som aldrig har bekräftats, känt som ”Post Treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS). PTLDS presenteras som en del av en mix av termer som inkluderar ”en sjukdom som befinner sig bara i patienternas huvuden” på sidan 75 i 2018 års rapportutkast till kongressen.

Utkastet till rapporten använder sig flera gånger av PTLDS-termen för att hänvisa till komplikationer av Borrelia, men även frasen ”Denna rapport representerar inte en särskild hållning till dessa problem” (sidan 75).

Vidare refereras i rapportutkastet till artiklar som författats av arbetsgruppen för fästingburna sjukdomars ordförande John Aucott. Sedan han antog sin position som ordförande, har Aucott publicerat flera artiklar som främjar PTLDS. På sidan 104 i utkastet länkar hans artikel PTLDS till det psykosomatiska tillståndet som kallas ”medicinskt oförklarligt syndrom” eller MUS. [1]

Varför sammanblandar Ordförande Aucott MUS med PTLDS? Vet Ordförande Aucott inte att begreppet MUS har blivit förkastat av American Psychiatric Association och borttaget från DSM-5?

Eller har den här sammanblandningen något att göra med Aucotts patent för CCL19, ett biomarkördiagnostikt test som han hävdar kan användas för att determinera PTLDS? [2]

Slutsatser

Oavsett vad svaren på dessa frågor är, blir ett par saker väldigt tydliga.

Ad hoc-kommitténs insatser för att uppdatera Lyme borreliosis-ICD-koderna blev ett lyckligt sammanträffande, eftersom många personer i FN-systemet har vänner och familjer vars liv krossats av denna sjukdom. Lyckligtvis var BETA-plattformen öppen för global granskning, och den initiala avvisningen av ad hoc-utskottets rekommendationer blev senare reviderade.

ICD11-koderna erkänner några tidigare ignorerade komplikationer av Lyme Borreliosis. Bland andra tidigare icke utarbetade koder för sjukdomen innefattar de nya koderna dessa potentiellt dödliga komplikationer:

× 1C1G.2 Kongenital Lyme Borreliosis

× 6D85.Y Demens på grund av Borrelia (demens orsakad av andra specifika sjukdomar, klassificeras annorstädes)

× 8A45.0Y Demyelinering  i centrala nervsystemet på grund av Lyme Borrelios (annan specificerad vit substans störning (Hyperintensitet) orsakad av infektioner)

Vidare finns det ytterligare flexibilitet under ”kodningsnot” för Lyme borreliosis:

× Använd ytterligare kod, om så önskas, för att identifiera eventuellt associerat tillstånd.

× Använd ytterligare kod, om så önskas, för att identifiera eventuella följdsjukdom.

× Förlängningskoden ”Orsak till sen effekt” används förutom de båda koderna för att visa förhållandet mellan orsakssituationen och den resulterande följdsjukdomen.

Detta innebär att omedelbara komplikationer eller följdsjukdom(senare komplikationer) av Borrelia kan identifieras och kopplas till Lyme borreliosis-koden och användas för att visa kopplingen till infektionen.

En sista observation

ICD11-koderna utvecklades i ett samarbete som representerades av de flesta länder. Lyme Borreliosis ICD-koderna ger en förståelse för sjukdomen som saknas i ett flertal regerings och det medicinska samhällets Borreliariktlinjer och 2018 års Rapportutkast till kongressen.

Arbetsgruppen för Fästingburna sjukdomar hävdar,

“The international community is looking to the United States for leadership, science, and innovation on how best to address tick-borne diseases.”

”Det internationella samfundet söker efter Förenta staternas ledarskap, vetenskap och innovation om hur man bäst bör adressera fästingburna sjukdomar.”

[Se sid 81 i rapporten för 2018, till kongressen]. 

Olyckligtvis, för Lyme Borreliosis, kan detta amerikanska ledarskap inte hittas hos The Tick Borne-Disease Working Group, Centers for Disease Prevention and Control (CDC), National Institute of Health (NIH) eller IDSA.

Det finns många tjänstemän och medicinska och vetenskapliga professionella över hela världen som följer den partiska vetenskap som promotas av IDSA, CDC och NIH. Borreliariktlinjerna som utvecklats av de kanadensiska, brittiska och irländska regeringarna och Arbetsgruppen för fästingburna sjukdomars rapportutkast för 2018 delar alla denna vetenskap som är fylld av intressekonflikter (COI).

Dock, för viktiga institutioner som WHO, börjar sanningen om denna sjukdom övervinna propagandan.

WHO’s ICD11 Lyme Borreliosis koder, skapar tydligt dårar av många.

Troget,

Jenna

Jenna Luché-Thayer. 33 år i tjänst och arbetar globalt kring de marginaliserades rättigheter. Tidigare Senior Advisor för USA’s regering och FN. Grundare och direktör för Ad Hoc Committee for Health Equity in ICD11 Borreliosis Codes . Grundare, Global Network on Institutional Discrimination ™ -Håller institutioner ansvariga för politiska och vetenskapliga lösningar. Email-jennaluche@gmail.com

——————————————————————————————-

[1] Rebman, A.W., Aucott, J.N., Weinstein, E.R., Bechtold, K.T., Smith, K.C., & Leonard, L. (2017). Bor i Limbo: Bestridna berättelser av patienter med kroniska symtom efter Lyme Disease. Qual

Health Res, 27 (4), 534-546. doi: 10.1177 / 1049732315619380 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26631681

[2] https://patents.google.com/patent/US2016030595

Vilka Lyme Borrelios sjukdomsvillkor kommer du att HITTA eller INTE HITTA i reviderade internationella klassificeringen av sjukdomar eller ICD11?

https://www.linkedin.com/pulse/what-lyme-disease-conditions-you-find-revised-icd11-luche-thayer

26 juli 2018. Jenna Luché-Thayer

Vänner,

Världshälsoorganisationens (WHO) International Classification of Diseases (ICD) används globalt för att diagnostisera, behandla och genomföra övervakning av sjukdomar och skador. Trots de senaste förbättringarna, är det fortfarande nödvändigt att erkänna fler komplikationer utav Lyme och Relapsing fever borreliosis i WHO’s reviderade ICD11-koder (se artikeln ”Den reviderade internationella klassificeringen av sjukdomskoder skapar dårar av många – inklusive den amerikanska federala fästingburna sjukdoms-arbetsgruppen )

Nedan är den fullständiga listan över ICD11-koder för Lyme borreliosis och anvisningar om hur man får åtkomst till dem och här är två frågor till läsaren innan du granskar koderna.

(1) Gissa vilka Lyme Borreliosis villkor du aldrig hittar i ICD11?

Post Treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS).

(2) Varför hittar du inte PTLDS?

Detta syndrom blev uppfunnet och validerades aldrig.

PTLDS är ett uppfunnet syndrom baserat på ett förkastat psykosomatiskt tillstånd som kallas ”medicinskt oförklarligt syndrom” eller MUS. [1] MUS har blivit avfärdat av American Psychiatric Association och borttaget från DSM-5.

Den uppfunna PTLDS diagnosen främjar bedrägeriet att personer som lider av systemisk infektion och fysiska skador av härjande infektion är faktiskt inte biologiskt sjuka, utan lider av triviala psykiska problem.

ATT NOTERA:

John Aucott, ordföranden för den US federal Tick Borne Disease Working Group,  promotar PTLDS via flera publikationer – vilket även Centers for Disease Prevention and Control, National Institute of Health och Infectious Diseases Society of America gör.

En PTLDS diagnos används rutinmässigt av försäkringsbolag för att neka medicinsk behandling för Lyme borreliosis.

Användningen av PTLDS främjar brott mot mänskliga rättigheter utan denna patientgrupp; dessa är officiellt registrerade hos Förenta nationerna.

Så här får du tillgång till och kan granska ICD11-koderna för Lyme Borrelioses

Ange https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/

Du kommer till: ICD11 för dödlighet och morbiditetsstatistik (2018)

Ange: ordet ”Lyme” i sökfältet

Du kommer att få se en ”rullgardinsmeny” i vänstra övre hörnet som listar följande koder i svensk översättning:

1C1G Lyme borreliosis – borreliosis

1C1G.0 Early cutaneous Lyme borreliosis – Tidig kutan borrelia

1C1G.1 Disseminated Lyme borreliosis – Disseminerad borreliosis

1C1G.10 Lyme Neuroborreliosis – Neuroborreliosis

1C1G.11 Lyme Carditis – Borrelia Karditis

1C1G.12 Ophthalmic Lyme borreliosis – Oftalmisk borreliosis

1C1G.13 Lyme arthritis – Borrelia artrit

1C1G.14 Late cutaneous Lyme borreliosis – Sen-kutan borreliosis

1C1G.1Y Other specified disseminated Lyme borreliosis – Annan specificerad spridd borreliosis

1C1G.1Z Disseminated Lyme borreliosis, unspecified – Disseminerad borreliosis, ospecificerad

1C1G.2 Congenital Lyme borreliosis – Kongenital borreliosis

1C1GY Other specified Lyme borreliosis – Annan specificerad borreliosis

6D85.Y Dementia due to other specified diseases classified elsewhere – Demens på grund av andra specifika sjukdomar som klassificeras annorstädes

Demens på grund av Borrelia

9C20.1 Infectious panuveitis – Infektiös panuveit

Infectious panuveitis in Lyme disease – Infektiös panuveit från Borrelia

9B66.1 Infectious intermediate Chorioditis – Infektiös intermediär Choriodit

Infectious intermediate uveitis in Lyme disease – Infektiös intermediär uveit från Borrelia

8A45.0Y Other Specified white matter disorders due to infections – Annan specificerad vit substans störning på grund av infektioner.

Central Nervous System demyelination due to Lyme borreliosis – Demyelinering i centrala nervsystemet på grund av borreliosis

————————————————– ———————————-

Under 1C1G Lyme borreliosis, kommer du att se

Kodnotering: Använd ytterligare kod om du vill, för att identifiera ett eventuellt associerat tillstånd. Använd  ytterligare kod, om så önskas, för att identifiera eventuell följdsjukdom. Förlängningskoden ”Orsak till sen effekt” används förutom de båda koderna för att visa kopplingen mellan orsakande sjukdom och resulterande följdsjukdom.

Postkoordinering: Lägg till detaljer till borreliosis; Använd extra kod, om så önskas, exempelvis som:

1D00.0 Bacterial encephalitis – Bakteriell encefalit

1D01.0 Bacterial meningitis – Bakteriell meningit

1D01.0Y Other specified bacterial meningitis – Annan specificerad bakteriell meningit

1D01.0Z Bacterial meningitis, unspecified – Bakteriell meningit, ospecificerad

1D02.0 Bacterial myelitis – Bakteriell myelit

BC42.1 Infectious myocarditis – Infektiös myokardit 

8B88.0 Bell palsy – Bell pares

9A10.0 Infections of the lacrimal gland – Infektioner i tårkörteln

9C20.2 Purulent endophthalmitis – Varande endoftalmit

————————————————————————————

Troget,

Jenna

Facts have arisen that hardly can be contradicted by Professor Olsen:

From the textbook Medical Microbiology and Immunology 2014, chapter 3:27, page 304:

Spirokether – Borrelia, Treponema and Leptospira:

Sven Bergström & Björn Olsen

”Key characteristics of Borrelia bugdorferi sl are their pronounced survival ability and the ability to cause persistent infections. Paradoxically, a strong immune system arises that can not kill the Borrelia bacteria in vivo or protect against new infection. This is due, among other things, to an active immune suppression through complement inhibition induction of anti-inflammatory cytokines (including IL-10). Borrelia also has a very high ability of immunological evasion by phase and antigen variation, as well as hiding intracellularly in immunologically low-activity immune sites example brain and leader. ”

Björn Olsen is therefore giving out a double message and is de facto a hypocrite who takes patients for idiots. In the media he states that chronic hard to treat borrelia does not exist, but this is what the above text means:
a) Borrelia has immense survival ability and causes persistent and disseminated infections.
b) The immune system is pressed down and can’t kill spirochetes and probably other pathogens, both viruses and bacteria, either.
c) Bacteria evade the immune system by forming / adopting their various forms, eg ”round body form” and drill into tissue and can hide in different tissues.
d) phase and antigen variations are the various surface proteins (called OSP A / B / C) which can be described as the spirochet clutching itself with the ”invisibility cape”from the book ”Mio, my Mio” (which causes the immune system to not see it and it ceases to produce antibodies (which is the reason that ELISA does not work as a test method).
(it can also be engulfed/included in biofilm, which can be eridicated with great difficulty.)

Kampen för att Kenneth Sandström, Adams och många andras doktor – ska få tillbaka sin legitimation fortsätter. Namninsamlingen på nätet är uppe i 7 009 själar. Pengar strömmar in till alla föreningar som hjälper till. Hjälpa till? Skriv under eller Swisha till 0734036515

När vi når 10 000 underskrifter så tar jag insamlingen till vederbörliga myndigheter.

The fight for Kenneth Sandström, Adams and many more’s doctor – that he will get his license back, continues. The online petition has reached 7 009 souls. The money keeps pouring in to all the associations that are helping with the collections. Wanna help? Sign or donate by SWISH to 0734036515

When we reach 10 000 signatures, I will relay the petition to the proper authorities.

https://www.skrivunder.com/…/radda_dr_kenneth_sandstrom_-_…/https://www.petitions24.com/savedrx

Vad är svaret? ORGANISERA ER

What’s the answer? ORGANIZE yourselves!!

https://botaborrelia.wordpress.com/2017/03/01/bota-borrelia-cure-lyme-valkommen-vidas-welcome-vidas/

 

Kontakta mig för medlemskap/contact me for membership

botaborreliaFBgruppen

(Click the picture) Join our supportgroup!

Angelica Johannson, administrator for the ”Cure lyme blog”, Founder & President VIDAS, founding member of Global Network On Institutionalized Discrimination™, founding member of Global Response to Borreliosis and Coinfections Consortium or Global RBCC™, member of Ad Hoc Committee for Health Equity in ICD11 Borreliosis Codes, main administrator for the ”Cure Lyme Now” Facebookgroup, Lyme advocate & citizen researcher

(I am writing this blog as a private citizien and NOT in my capacity as President of VIDAS and the views represented are my own and does not reflect the VIDAS’s stance and in the event of critisism, it should be directed to yours truly)

Det här inlägget postades i BOTA BORRELIA och har märkts med etiketterna , , , , , . Bokmärk permalänken.

En kommentar till BOTA BORRELIA – Mer information om ICD11 och situationen i den amerikanske arbetsgruppen.

  1. Ping: BOTA BORRELIA – Pressmeddelande om de kommande ICD11 koderna gällande Borrelia | Bota Borrelia – Offer för sjukdom, inte samhället

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s