BOTA BORRELIA – CURE LYME – TORUNN VANN MOT NORSKA STATEN – TORUNN WON AGAINST THE NORWEIGAN STATE!!

Goda nyheter har levererats från NORGE. Torunn Seim var seronegativ borreliasjuk och hon stämde Norska Staten och vann!! Läxor lärda blir ett gott presidens för Sverige i Konsensusarbetet månne?

Klicka på bilden nedan för att komma till originalartikeln med TV-reportaget.

Good news has been delivered from Norway. Torunn was a seronegativ lyme patient and she sued the Norweigan Government and won! Lessons lerned will be a good precidence for Sweden in the so called ”Concensus work” maybe?

Click the picture to get to the original article with the newsclip.

Nedan både svensk och engelsk översättning av undertecknad:

Torunn bar på fästingsjukdom i fyra år: – Mina ben var lila

https://www.tv2.no/a/9859981

SVENSK ÖVERSÄTTNING: Angelica Johannson

49-åriga Torunn Seim sitter vid köksbordet i Sogndal och tittar på bilderna från sjukdomsperioden 2007-2011. Flera av fotografierna visar missfärgad hud och ben med allvarliga utslag.

– Se här, min hud var tunn och mina ben var nästan lila. Det var verkligen galet. Jag hade ihållande svåra smärtor, blodprickar på mina armar och problem att prata med min man. Till slut insåg jag att jag var tvungen att bli behandlad, säger Torunn.

Biten av fästingar

Plågorna började efter en skogstur 2007. När Torunn kom hem upptäckte hon fästingar på flera ställen på kroppen.

”Jag borstade bort fästingarna och tänkte inte mer på det, men efter några veckor fick jag flera ringar på huden både i ljumsken och i båda armhålorna. Därefter fick jag influensasymtom och problem att prata, säger hon.

Torunn misstänkte fästingsjukdomen Borrelia, men alla tester hos läkaren var negativa. Borrelia testas bland annat genom att mäta mängden antikroppar som kroppen producerar för att bekämpa sjukdomen. Torunns tester gav inget utslag, och hon fick således ingen antibiotikabehandling. Det var början på en lång kamp för att få den behandling hon behövde.

Borrelia testas bland annat genom att mäta mängden antikroppar som kroppen producerar för att bekämpa sjukdomen. Foto: TV 2

”Det var grymt att bli totalt avvisad av läkarna. Jag gick gråtande därifrån, och var förtvivlad över att inte ha någon att gå till. Hade jag inte haft en man som stöttat mig till 110 procent, skulle jag aldrig ha klarat mig, säger Torunn.

Fick en kur – blev frisk – stämde Staten

Under 2011 – fyra år efter de första symptomen – diagnostiserades Torunn med kroniskt trötthetssyndrom, även känt som CFS/ME. Efter starka påtryckningar från Torunn och hennes familj skrev läkaren ut två veckors antibiotikabehandling. Därefter uppsökte Torunn det kontroversiella och nu övergivna Norsk Borreliose Senter, där hon fick antibiotika i flera månader.

– Det var helt otroligt. Alla plågorna försvann under denna behandling, och det var ungefär som att få livet tillbaka, säger Torunn, som är övertygad om att hon haft Borrelia.

Därför valde hon att stämma Staten för bristande behandling och krävde ersättning för kostnaderna för undersökning och behandling. Torunn vann fallet i Tingsrätten och i maj 2017 tilldelades hon 340 000 kronor för juridiska omkostnader och ersättning.

Utslagen var avgörande

Av domen från Tingsrätten framgår det att domstolen är enig med Torunn, särskilt på grund av den utvärdering som läkare som utnämnts som sakkunniga av juristerna gjort. De inspekterade Torunns ben under en rättegångspaus och hittade så kallade ACA-hudutslag.

Enligt läkarna förekommer detta utslag endast vid fästingsjukdomen Borrelia.

– Det finns ingen sannolikhet att detta utslag har någon annan förklaring. Både jag och Dermatologen håller fullständigt med, säger Per Bjark, som utsetts till sakkunnig, och är en av Norges främsta experter på Borrelia och andra infektionssjukdomar.

”Ett negativt test utesluter aldrig tidig sjukdom”, säger den rättsutnämnde sakkunnige läkaren Per Bjark, en av Norges främsta specialister på borreliosis. Foto: TV 2

Han anser att det är irrelevant att Torunn testat negativt på de ursprungliga borreliatesterna, eftersom dessa kan vara felaktiga.

Han menar att de ursprungliga läkarna borde lagt mycket större vikt vid kliniska undersökningarna av patienten, än laboratorietester.

– Ett negativt test utesluter aldrig tidig sjukdom. Det blev ju en slående förbättring när Torunn fick relevant behandling med antibiotika. Hon blev ju frisk, och då ställer jag mig frågan ”Vad blev hon frisk av?”. Jag kan inte hitta ett annat svar på det, än att det var fästingsjukdomen Borrelia, säger Bjark.

Oenighet kring domen

Advokat Anita Bergh Ankarstrand representerade patientskadenämnden i rättegången mot Torunn. Hon säger att PSN inte håller med domstolens bedömning.

”Vi menar att det inte fanns skäl att dra slutsatsen att utslaget 2007 och 2008 var symptom på Borrelia. De läkare som observerade utslagen på den tiden menade att det inte var tecken på fästingsjukdomen. Därför anser vi att det är fel att domstolen lägger vikt vid bedömningen från de juridiska experterna som inte inspekterade utslaget före stämningen utan många år senare, säger Ankarstrand.

Patientskadenämndens advokat Anita Bergh Ankarstrand säger till TV2  att de var oeniga med domen från Tingsrätten. Foto: Aage Aune

PSN valde att överklaga målet till Lagmansrätten, men domstolen avslog överklagandet eftersom de ansåg att vissa överklagansvillkor inte var uppfyllda. Det beror bland annat på att storleken på ersättningskravet var för litet.

”Vi anser att vi har gjort vad vi kan för att belysa saken för tingsrätten, och håller inte med i deras slutsatser”, säger Ankarstrand.

Någon måste få upp ögonen för detta

Men hemma i Sogndal sitter Torunn och är själaglad över att hon vann målet mot Staten. Hon hoppas att segern i domstolen kan leda till bättre villkor för andra som är borreliasjuka, men som inte får rätt diagnos och behandling, eftersom testerna inte ger utslag.

”Det viktigaste med domen är att bevisa att det är fullt möjligt att ha borrelia även om proverna är negativa. Jag hade alla kliniska symptom, jag hade ringen runt bettet, förlamningen och svår smärta, men i det här fallet var det inte tillräckligt att få antibiotikabehandling, säger Torunn. Hon ser med förfäran på andra som diagnostiseras med ME/CFS, som måste åka utomlands för att få antibiotika på egen bekostnad. ”Nu måste någon få upp ögonen för detta och se att något måste göras,” säger hon.

Tidigare i detta ämne: https://botaborrelia.wordpress.com/2018/01/09/bota-borrelia-cure-lyme-borreliapatient-far-ersattning-10-ar-efter-bristande-behandling-lyme-patient-receives-compensation-10-years-after-inadequate-treatment/

DOMEN

MER INFORMATION:

http://www.lyme.no/nyheter/464-borreliosepasient-vant-rettssak-over-staten

Klicka för att komma åt Statens_erstatningsansvar_for_feildiagnostisering_av_borreliose.pdf

Torunn suffered from tick borne disease for four years: – My legs were purple

https://www.tv2.no/a/9859981

English translation: Angelica Johannson

49-year-old Torunn Seim sits at the kitchen table in Sogndal and looks at the pictures from the 2007-2011 disease period.Several of the photographs show discolored skin and bones with severe rashes.

– See, my skin was thin and my legs were almost purple. It was really crazy. I had persistent severe pain, blood clots on my arms and trouble talking to my husband. Finally, I realized that I had to be treated, says Torunn.

Bitten by ticks

The plagues began after a forest trip in 2007. When Torunn came home, she discovered ticks in several places on her body.

”I brushed the ticks off and did not think about it anymore, but after a few weeks I received several rings on the skin both in the groin and in both armpits. Then I got flu symptoms and problems to talking,” she says.

Torunn suspected the tick borne disease Lyme Borreliosis, but all tests at the doctor’s were negative. Lyme disease is tested, among other things, by measuring the amount of antibodies that the body produces to fight the disease. Torunn’s tests gave no results, and she thus received no antibiotic treatment. It was the beginning of a long battle to get the treatment she needed.

Borrelia is tested, among other things, by measuring the amount of antibodies that the body produces to fight the disease. Photo: TV 2

”It was aweful to be totally rejected by the doctors. I left crying from there, and was distraught to have no one to go to.” Had I not had a husband who supported me 110 percent, I would never have managed, ”said Torunn.

Got treatment  – got healthy – sued the state

In 2011 – four years after the first symptoms – Torunn was diagnosed with chronic fatigue syndrome, also known as CFS / ME. After hard pressure from Torunn and her family, the doctor prescribed two weeks of antibiotic treatment. Then Torunn sought help from the controversial and now abandoned Norwegian Borreliose Center, where she received antibiotics for several months.

– It was absolutely amazing. All the plagues disappeared during this treatment, and it was like getting my life back, says Torunn, convinced she had lyme disease.

Therefore, she chose to sue the State for lack of treatment and demanded compensation for the costs of examination and treatment. Torunn won the case in the district court and in May 2017 she was awarded 340,000 norweigan kronor for legal expenses and compensation.

The rashes was crucial

The Verdict of the District Court shows that the court agrees with Torunn, especially because of the evaluation made by doctors appointed as experts by the lawyers. They inspected Torunn’s leg during a trial break and found so-called ACA skin rashes.

According to doctors, this rash only occurs  with the tick borne disease Lyme borreliosis.

– There is no likelihood that this rash has any other explanation. Both  I and the Dermatologist fully agree, says Per Bjark, appointed as an expert, and is one of Norway’s leading experts on Borrelia and other infectious diseases.

”A negative test never excludes early illness,” says the court appointed, expert doctor, Per Bjark, one of Norway’s leading specialists in borreliosis. Photo: TV 2

He believes that it is irrelevant that Torunn tested negative on the original lyme tests, as these can be incorrect.

He thinks that the original doctors should have put more weight into clinical examinations of the patient, than teh laboratory tests.

– A negative test never excludes early illness. It became a striking improvement when Torunn received relevant treatment with antibiotics. She became well, and then I have to ask the question ”What did she get well from?”. I can not find a different answer to that, but that it was the tick borne disease Lyme Borreliosis, says Bjark.

Disagreement about the verdict

Attorney Anita Bergh Ankarstrand represented Patientskadenämnden (the Patient Injury Board) in the trial against Torunn. She says that PSN does not agree with the Court’s assessment.

”We postulate that there was no reason to conclude that the rashes in 2007 and 2008 was symptoms of lyme disease. The doctors who observed the rashes at that time meant that they were no evidence of the tick borne disease. Therefore, we think it is wrong that the court attaches importance to the assessments made by the legal experts, who did not inspect the rashes before the lawsuit, but many years later, says Ankarstrand.

Patient Injuries’ Attorney Anita Bergh Ankarstrand tells TV2 that they disagreed with the verdict of the District Court. Photo: Aage Aune

PSN chose to appeal the case to the high court of law, but the court rejected the appeal because they considered that certain appeal terms were not met. This is because, among other things, that the size of the compensation claim was too small.

”We believe we have done what we can to highlight the matter before the District Court, and disagree with their conclusions,” says Ankarstrand.

Someone needs to get their eye on this

But at home in Sogndal, Torunn is sitting down and is so happy that she won the case against the state. She hopes that this victory in the court can lead to better conditions for others who have Lyme borreliosis, but who do not get the correct diagnosis and treatment, because the tests do not give the correct results.

”The most important thing about the Verdict is to prove that it is fully possible to have Lyme disease even if the tests are negative. I had all the clinical symptoms, I had the ring around the bite, paralysis and severe pain, but in this case it was not enough to get antibiotics, says Torunn. She looks with fear on others diagnosed with ME / CFS, who has to go abroad to get antibiotics at their own expense. ”Now someone has to get their eyes on it and see that something has to be done,” she says.

Earlier on this subject: https://botaborrelia.wordpress.com/2018/01/09/bota-borrelia-cure-lyme-borreliapatient-far-ersattning-10-ar-efter-bristande-behandling-lyme-patient-receives-compensation-10-years-after-inadequate-treatment/

THE VERDICT

MORE INFORMATION:

http://www.lyme.no/nyheter/464-borreliosepasient-vant-rettssak-over-staten

Klicka för att komma åt Statens_erstatningsansvar_for_feildiagnostisering_av_borreliose.pdf

Facts have arisen that hardly can be contradicted by Professor Olsen:

From the textbook Medical Microbiology and Immunology 2014, chapter 3:27, page 304:

Spirokether – Borrelia, Treponema and Leptospira:

Sven Bergström & Björn Olsen

”Key characteristics of Borrelia bugdorferi sl are their pronounced survival ability and the ability to cause persistent infections. Paradoxically, a strong immune system arises that can not kill the Borrelia bacteria in vivo or protect against new infection. This is due, among other things, to an active immune suppression through complement inhibition induction of anti-inflammatory cytokines (including IL-10). Borrelia also has a very high ability of immunological evasion by phase and antigen variation, as well as hiding intracellularly in immunologically low-activity immune sites example brain and leader. ”

Björn Olsen is therefore giving out a double message and is de facto a hypocrite who takes patients for idiots. In the media he states that chronic hard to treat borrelia does not exist, but this is what the above text means:
a) Borrelia has immense survival ability and causes persistent and disseminated infections.
b) The immune system is pressed down and can’t kill spirochetes and probably other pathogens, both viruses and bacteria, either.
c) Bacteria evade the immune system by forming / adopting their various forms, eg ”round body form” and drill into tissue and can hide in different tissues.
d) phase and antigen variations are the various surface proteins (called OSP A / B / C) which can be described as the spirochet clutching itself with the ”invisibility cape”from the book ”Mio, my Mio” (which causes the immune system to not see it and it ceases to produce antibodies (which is the reason that ELISA does not work as a test method).
(it can also be engulfed/included in biofilm, which can be eridicated with great difficulty.)

Kampen för att Kenneth Sandström, Adams och många andras doktor – ska få tillbaka sin legitimation fortsätter. Namninsamlingen på nätet är uppe i 7 020 själar. Pengar strömmar in till alla föreningar som hjälper till. Hjälpa till? Skriv under eller Swisha bidrag märkt ”Dr X” till 0734036515

När vi når 10 000 underskrifter så tar jag insamlingen till vederbörliga myndigheter.

The fight for Kenneth Sandström, Adams and many more’s doctor – that he will get his license back, continues. The online petition has reached 7 020 souls. The money keeps pouring in to all the associations that are helping with the collections. Wanna help? Sign or donate a sum marked ”Dr X” by SWISH to 0734036515

When we reach 10 000 signatures, I will relay the petition to the proper authorities.

https://www.skrivunder.com/…/radda_dr_kenneth_sandstrom_-_…/https://www.petitions24.com/savedrx

Vad är svaret? ORGANISERA ER

What’s the answer? ORGANIZE yourselves!!

https://botaborrelia.wordpress.com/2017/03/01/bota-borrelia-cure-lyme-valkommen-vidas-welcome-vidas/

 

Kontakta mig för medlemskap/contact me for membership

botaborreliaFBgruppen

(Click the picture) Join our supportgroup!

Angelica Johannson, administrator for the ”Cure lyme blog”, Founder & President VIDAS, founding member of Global Network On Institutionalized Discrimination™, founding member of Global Response to Borreliosis and Coinfections Consortium or Global RBCC™, member of Ad Hoc Committee for Health Equity in ICD11 Borreliosis Codes, main administrator for the ”Cure Lyme Now” Facebookgroup, Lyme advocate & citizen researcher

(I am writing this blog as a private citizien and NOT in my capacity as President of VIDAS and the views represented are my own and does not reflect the VIDAS’s stance and in the event of critisism, it should be directed to yours truly)

Det här inlägget postades i BOTA BORRELIA och har märkts med etiketterna , , , , , . Bokmärk permalänken.

En kommentar till BOTA BORRELIA – CURE LYME – TORUNN VANN MOT NORSKA STATEN – TORUNN WON AGAINST THE NORWEIGAN STATE!!

  1. Øystein Amundsen skriver:

    Jeg simpelthen elsker denne dommen og ikke minst Bjark sin rolle i den. Det som allikevel er viktig å være klar over er at Bjark ikke trekker noen konklusjoner om nødvendigheten av langvarig antibiotikabehandling, men at han simpelthen stiller spørsmålstegn ved om det ikke er sannsynlig at dette bidro til forfriskning når dette ble gjort i dette konkrete tilfellet. Sånn sett er Bjark sine uttalelser hverken til støtte eller avvisning av flerårig antibiotikabehandling mot borreliose. Det som hadde vært nyttig hadde vært om forskere hadde fulgt Torunn og andre slike pasienter underveis i behandlingen, men slikt er ikke gjort. Derfor mangler vi fortsatt vitenskaplig evidens for nødvendighet og effekt. Det er synd for uten det så må pasienter fortsatt reise til utlandet på grunn av at ting uten vitenskaplig evidens ikke kommer til å bli tilbudt som behandling i det offentlige helsevesen.

    Når det gjelder Angelica Johannson og Jenna Luc-Thayer sine initiativ ovenfor FN så er jeg ikke helt overbevist om hva det vil føre til. Kathleen Dickson har tidligere selv klaget til FN for rundt 17 år siden. Tillegg av ulike nisjediagnoser er det også tvilsomt om vil ha noen effekt dersom det ikke finnes noen aksept hos myndighetene vedrørende behandling. Men tiden vil vise. I mellomtiden så vil det kanskje bidra til å sette søkelys på våre medpasienter sin skjebne. Lykke til alle sammen.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s