BOTA BORRELIA – CURE LYME – Censured article -There is a difference between some kids and other kids – Censurerad artikel – Det är skillnad på barn och barn

Följande text, som jag skrev i oktober 2018, försökte jag få publicerad i alla tidningar som finns i Sverige – som kan ha intresse  eller relevans för den, vilket förstås innefattar Aftonbladet och Expressen osv men också Läkartidningen och Dagens Medicin, men eftersom Mats Reimer sedan lång tidi tillbaka, terroriserar alla nyhetsredaktioner och tidningar i landet som törs skriva om Borrelia på ett för honom förhatligt sätt – så är ämnet numera tabu och ingen text släpps längre igenom och därmed har man effektivt tystat vår sida och skapat ett censurklimat som inte är nyttigt eller värdigt vårt lands påstådda åsikts eller yttrandefrihet. Jag vet att flera andra skribenter stoppats när de försökt.

Tack och lov så har jag en mycket stöttande person i mitt nätverk som har inflytande som når ända in i FN och högt upp i den amerikanska administrationen och när hon fick höra om hur jag censurerades – i en alltmer relevant och respekterad fråga internationellt – så lät hon publicera den på engelska sin egen personliga debattsida på LinkedIn och genom detta har den fått genomslag och uppmärksamhet globalt. Jenna Luche Thayer är ledare för det internationella nätverk vars lobbyarbete lett till att WHO uppdaterar och moderniserar sina riktlinjer sk ”ICD codes” nästa år.

Nedan först den engelska versionen, men den följs av svenska originalversionen.

The following text, which I wrote in October 2018, I tried to get published in all newspapers in Sweden – which may be of interest or relevance to it, which includes Aftonbladet and Expressen, etc., but also the Swedish Medical Journal and Today’s Medicine, but because Mats Reimer has for a long time since, been terrorizing all news desks and newspapers in the country, that dares to write about borreliosis/Lyme disease in a, for him, terrible way – the subject is now taboo and no texts are released anymore and thus they have effectively silenced our side and created a censorship climate that is not healthy or worthy of our country’s alleged freedoms of opinion or expressions. I know that several other writers have been stopped when they have tried.

Thank goodness, I have a very supportive person in my network that has influence that reaches within the UN and high up in the US administration and when she was told how I was censored – in an increasingly relevant and respected issue internationally – She had it published in English, on her own personal discussion page on LinkedIn, and through this it has gained impact and attention globally. Jenna Luche Thayer is the leader of the international network, whose lobbying work led to the WHO updating and modernizing its guidelines. so called ”ICD codes” next year.

Below is the English version, but it is followed by the Swedish original version.

————————————————————————————-

FRIENDS,

The following article was written by Angelica Johannson. It is worth your time to read!

”There is a difference between some kids and other kids

”Mom, why is there a difference between kids and other kids, and why are some children important and are getting help – but others are not?”

The question came from my 10 year old son Marcus, when the whole family had gathered in front of the TV last Friday to watch the CHILDREN OF THE WORLD GALA.

I know what I WANT to answer, after 45 years as a student of the world’s most important commodity product, namely man himself. But I do not want my son to know that answer. Yet, unfortunately, he knows too all well that his laconic question is true, and he has his own experience of why. He still remembers his suffering. His unfortunate destiny, whose consequences and implications are too serious for Swedish healthcare and politics to allow to be even be whispered about, was to be born with congenital borreliosis, Lyme disease, that is, an infected mother infects her fetus, which is therefore born sick with a reduced immune system.

The Taboo is so total, that all science that proves that what my son and many other children with him suffers from, which is something that can be prevented and treated if knowledge were allowed, has, to date, been actively and consciously silenced by those who say that ”the children are the most important thing we have.”

I lost a child many years ago, and since then I have safeguarded the health of my children, and if I had known then, what I know today, Emma would still be alive. I was forced to acquire unique knowledge, which one normally should not have, during autodidactic studies of research reports and studies, in discussion and consultation with international experts in the field, for the 8 years since we received the diagnosis and insight to the disease – to understand what I could do to protect and save my other children from suffering the same fate.

So Marcus received international care and is currently in remission and I hope he will remain as healthy and strong as he became with right medication remedies and care. All at my family’s expense, because we had to pay privately.

Today I head an association, VIDAS, where we among other things work for other children to get the right healthcare in their own country. I am also a member of an international organization that is very active to make global change, and as such, we influence the WHO and the UN in their work with standard diagnostic codes, called “ICD codes” (International Codes of Diseases).

Due to Sweden’s current attitude and politics, I have seen many parents and children, unnecessarily, suffer and, in too many cases, die, because mothers do not get knowledge of proper care, in time, in Sweden, but have to seek help and care beyond our borders to protect or alleviate and cure what threatens the children’s lives and health.

Two months ago, the message came that we were successful in our intention to change the Lyme codes – although more complications still need recognition. In May 2019 the WHO will begin implementation of their ICD11 to include code 1C1G.2 Congenital Lyme Borreliosis. And last Saturday, it was announced that Canada will recognize maternal-fetal transmission of Lyme, which will save many children’s lives. All 193 member states will adhere to the new codes by January 2022.

When will Sweden, which have made itself a reputation as a humanistic, scientific and fair nation, follow suit and prove to my son’s brothers and sisters of fate, that their experiences belong to the past, and no longer is true – or even ”trueish” to use the famous author Tage Danielsson’s words? Then we will see if I have the accountable answer for Marcus.

This upcoming weekend, I will attend the Nordic Consensus Congress for Lyme borreliosis – with the WHO’s decision in my back pocket.

Det är skillnad på barn och barn

”Mamma, varför är det skillnad på barn och barn och varför är vissa barn viktiga och får hjälp – men inte andra?”

Frågan kom från min 10 åring Marcus, när hela familjen i fredags hade samlats framför TV:n för att titta på insamlingsgalan för VÄRLDENS BARN.

Jag vet vad jag VILL svara, efter 45 år som student av världens viktigaste handelsvara, nämligen människan själv. Men jag vill inte att min son ska behöva känna till svaret. Ändå så vet han tyvärr alltför väl, att hans lakoniska fråga är sann och han har egen erfarenhet av varför. Han minns fortfarande sitt lidande.

Hans öde, vars konsekvenser och implikationer är alltför allvarliga för att svensk vård och politik ska tillåta att det ens viskas om, var medfödd Borrelia, dvs att en smittbärande mamma smittar sitt foster som därför föds sjukt med nedsatt immunförsvar. Tabut är så totalt, att all vetenskap som bevisar att det som min son och MÅNGA andra barn med honom drabbats av, vilket är något som både går att förebygga och behandla om kunskapen tilläts få utrymme, hitintills, aktivt och medvetet, tystats ner av dem som säger att ”barnen är det viktigaste vi har”.

Jag förlorade ett barn för många år sedan och det gjorde att jag sedan dess värnat extra om mina barns hälsa och om jag vetat då, det jag vet idag, så hade Emma fortfarande levt.

Jag tvingades skaffa mig unik kunskap, som man normalt sett inte borde behöva ha, under autodidaktiska studier av forskningsrapporter och studier, i diskussion och samråd med internationella experter på området, under de 8 år som gått sedan vi fick sjukdomsinsikt – för att förstå vad jag kunde göra för att skydda och rädda mina andra barn från att drabbas av samma öde.

Så Marcus fick internationell vård och är idag i remmission och jag hoppas att han fortsatt får vara så frisk och stark som han blev av rätt mediciner och omsorger. Allt på min familjs bekostnad, eftersom vi tvingades att betala privat.

Idag driver jag en förening, VIDAS, där vi bland annat arbetar för att andra barn ska få rätt vård i sitt eget land. Jag är dessutom medlem i en internationell organisation som mycket aktivt arbetar för förändring globalt, och som sådan påverkar vi WHO och FN i deras arbete med standardiserade diagnoskoder s.k. ”ICD codes” (International codes of diseases)

Till följd av Sveriges nuvarande hållning, har jag sett många föräldrar och barn, helt i onödan, lida, och i alltför många fall, dö, för att mödrar inte får kunskap om rätt vård, i tid, i Sverige, utan man måste söka hjälp och vård utanför vårt lands gränser för att skydda eller lindra och bota det som hotar barnens liv och hälsa.

För 2 månader sedan, kom beskedet att vi lyckats i vårt uppsåt att förändra, – även om mer komplikationer fortfarande behöver erkännande – och att WHO, i maj 2019, kommer att påbörja implementeringen av ICD11 och en ny diagnoskod – 1C1G.2 Congenital lyme borreliosis – och i lördags kom besked att Kanada som första land, genomför förändringen, vilket kommer att rädda många barns liv. Alla 193 medlemmar kommer att följa de nya koderna senast i januari 2022.

När kommer vi i Sverige, som gjort oss kända som en humanistisk, vetenskaplig och rättvis nation, följa efter och bevisa för min sons alla olycksbröder och systrar, att deras erfarenheter tillhör det förflutna, och icke längre är det sanna – eller ens det ”sannolika”, med Tage Danielssons ord? Då får vi se om jag blir Marcus svaret skyldig eller inte.

Nästa helg, kommer jag att närvara på Nordiska Konsensuskongressen.

Med WHO:s beslut i bakfickan.”

Det har framkommit fakta i fallet som svårligen kan sägas emot av Professor Olsen:

Ur läroboken Medicinsk mikrobiologi och Immunologi 2014, kapitel 3:27, sid 304:

Spiroketer – Borrelia, Treponema och Leptospira:

Sven Bergström & Björn Olsen

”Viktiga egenskaper hos Borrelia bugdorferi s.l. är deras uttalade överlevnadsförmåga och förmågan att orsaka persisterande infektioner. Paradoxalt nog uppkommer ett starkt immunförsvar som varken förmår döda Borrelia-bakterien in vivo eller skydda mot ny infektion. Detta beror bland annat på en aktiv immunsuppression genom komplementinhibering samt induktion av antiinflammatoriska cytokiner (bland annat IL-10). Borrelia har också en mycket stor förmåga till så kallad immunologisk flykt (immune evasion) genom fas- och antigenvariation samt genom att gömma sig intracellulärt i immunologisk lågaktiva kroppsrum (immune privileged sites), till exempel hjärna och leder.”

Björn Olsen för alltså dubbla budskap och är de facto en hycklare som tar patienterna för idioter. I media hävdar han att kronisk svårbehandlad borrelia inte finns, men detta är vad ovan text innebär:a) Borrelia har enorm överlevnadsförmåga och orsakar persisterande och disseminerade infektioner.

b) Immunförsvaret trycks ner och kan inte döda spirocheter och troligen inte andra patogener , både virus och bakterier heller.

c) Bakterierna håller sig undan immunförsvaret genom att bilda/anta sina olika former, tex sk cystfom – ”round body form” och borrar in sig och kan gömma sig i olika vävnader.

d) fas- och antigenvariation är de olika ytproteiner (sk. Osp A/B/C) som kan beskrivas bildligt med att skruven, spirocheten klär på sig ”Mio, min Mio’s” osynlighetskappa (som gör att immunförsvaret inte ser den och slutar producera antikroppar (vilket gör att ELISA inte fungerar som testmetod. min anm.)

(den kan också ingå i biofilm vilket med stor svårighet kan eridikeras, min anm.)

Facts have arisen that hardly can be contradicted by Professor Olsen:

From the textbook Medical Microbiology and Immunology 2014, chapter 3:27, page 304:

Spirokether – Borrelia, Treponema and Leptospira:

Sven Bergström & Björn Olsen

”Key characteristics of Borrelia bugdorferi sl are their pronounced survival ability and the ability to cause persistent infections. Paradoxically, a strong immune system arises that can not kill the Borrelia bacteria in vivo or protect against new infection. This is due, among other things, to an active immune suppression through complement inhibition induction of anti-inflammatory cytokines (including IL-10). Borrelia also has a very high ability of immunological evasion by phase and antigen variation, as well as hiding intracellularly in immunologically low-activity immune sites example brain and leader. ”

Björn Olsen is therefore giving out a double message and is de facto a hypocrite who takes patients for idiots. In the media he states that chronic hard to treat borrelia does not exist, but this is what the above text means:

a) Borrelia has immense survival ability and causes persistent and disseminated infections.

b) The immune system is pressed down and can’t kill spirochetes and probably other pathogens, both viruses and bacteria, either.

c) Bacteria evade the immune system by forming / adopting their various forms, eg ”round body form” and drill into tissue and can hide in different tissues.

d) phase and antigen variations are the various surface proteins (called OSP A / B / C) which can be described as the spirochet clutching itself with the ”invisibility cape”from the book ”Mio, my Mio” (which causes the immune system to not see it and it ceases to produce antibodies (which is the reason that ELISA does not work as a test method).

(it can also be engulfed/included in biofilm, which can be eridicated with great difficulty.)

PRESS RELEASE: Ground Breaking Recognition of Lyme Borreliosis in 11th International Classification of Diseases

Kampen för att Kenneth Sandström, Adams och många andras doktor – ska få tillbaka sin legitimation fortsätter. Namninsamlingen på nätet är uppe i 7 038 själar. Pengar strömmar in till alla föreningar som hjälper till. Hjälpa till? Skriv under eller Swisha till 0734036515

När vi når 10 000 underskrifter så tar jag insamlingen till vederbörliga myndigheter.

The fight for Kenneth Sandström, Adams and many more’s doctor – that he will get his license back, continues. The online petition has reached 7 038 souls. The money keeps pouring in to all the associations that are helping with the collections. Wanna help? Sign or donate by SWISH to 0734036515

When we reach 10 000 signatures, I will relay the petition to the proper authorities.

https://www.skrivunder.com/…/radda_dr_kenneth_sandstrom_-_…/https://www.petitions24.com/savedrx

Vad är svaret? ORGANISERA ER

What’s the answer? ORGANIZE yourselves!!

https://botaborrelia.wordpress.com/2017/03/01/bota-borrelia-cure-lyme-valkommen-vidas-welcome-vidas/

 

Kontakta mig för medlemskap/contact me for membership

botaborreliaFBgruppen

(Click the picture) Join our supportgroup!

Angelica Johannson, administrator for the ”Cure lyme blog”, Founder & President VIDAS, founding member of Global Network On Institutionalized Discrimination™, founding member of Global Response to Borreliosis and Coinfections Consortium or Global RBCC™, member of Ad Hoc Committee for Health Equity in ICD11 Borreliosis Codes, main administrator for the ”Cure Lyme Now” Facebookgroup, Lyme advocate & citizen researcher

(I am writing this blog as a private citizien and NOT in my capacity as President of VIDAS and the views represented are my own and does not reflect the VIDAS’s stance and in the event of critisism, it should be directed to yours truly)

Det här inlägget postades i BOTA BORRELIA och har märkts med etiketterna , , , , . Bokmärk permalänken.

2 kommentarer till BOTA BORRELIA – CURE LYME – Censured article -There is a difference between some kids and other kids – Censurerad artikel – Det är skillnad på barn och barn

 1. ulno N skriver:

  Är det tillåtet för MIG att sprida denna i mitt eget FB FLÖDE?
  Med vänlig hälsning,
  Ulrika Norden

  Skickat från min iPhone

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s