BOTA BORRELIA – CURE LYME – Pressmeddelande om ICD11 – Pressrealease about ICD11

Publicerat på föreningen VIDAS hemsida: Pressmeddelande om ICD 11 – internationella sjukdomskodernas uppdaterande och utökande gällande Borrelia

on

Vi har vunnit ett viktigt och stort delmål i kampen för bättre diagnoser och behandling för borrelia:

Här är ett pressmeddelande från mig och Kenneth Sandström som båda var en del av delegationen ad hoc – (och kampen för Congenital lyme – medfödd borrelia 1C1G.2 – fortsätter):

World Health Assembly höll sin 72:a sammankomst i maj 2019 och man slog då fast diagnoskoderna för ICD 11. Då vi varit del av ”ad hoc committee for health equity” och arbetat med dessa frågor mot rådet för mänskliga rättigheter och WHO, ser vi med tillfredsställelse att hälften av våra förslag nu införts i den internationella utgåvan.

Man kan alltså redan nu tillämpa dessa koder för att söka forskningsanslag, vilket är i linje med Europaparlamentets remiss till EU-kommissionen. Dessa nya diagnoser bör leda till eftertanke och snarast möjligt behöver denna genes till flera sjukdomar vägas in på ett tyngre sätt än tidigare.

Juridiskt sett gäller de redan, trots att man kan vänta till 2022 med att implementera dem i vårt land. Vidare bör man notera, att åsikten som är publicerad på CDC:s websida, aldrig vunnit gehör bland WHO:s experter. Där står det att “patienter med symtom som trötthet, smärta, värk i leder och muskler efter behandling mot borrelios har post treatment Lyme disease syndrome (PTLDS) eller post Lyme disease syndrome (PLDS)”.

Varken PTLDS eller PLDS erkänns i ICD11, och de har heller inte funnits med i tidigare versioner av ICD. Det kan inte anses rimligt att fortsätta förespråka eller sätta diagnoser som inte har vetenskapligt stöd.

Den svenska delegationen bidrog med tung vetenskaplig dokumentation gällande kongenital borrelios, en diagnos som till att börja med av WHO fick kodbeteckning 1C1G.2, men som tillsvidare uteslutits.

Vänliga hälsningar

Kenneth Sandström

Angelica Johansson Ordförande VIDAS

Translation:

We have won a partial and important goal in the fight for better diagnoses and treatment for Lyme disease: Here is a press release from Kenneth Sandström and me, who both were part of the ad hoc delegation – (and the fight for Congenital lyme – congenital borreliosis 1C1G.2 – continues):

The World Health Assembly held its 72nd meeting in May 2019 and it was then fixed the diagnosis codes for ICD 11. Since we were part of the ”ad hoc committee for health equity” and worked on these issues against the Human Rights Council and WHO, we are pleased to see that half of our proposals have now been included in the international edition. One can thus already apply these codes to apply for research grants, which is in line with the European Parliament’s referral to the European Commission.

These new diagnoses should lead to reflection and, as soon as possible, this genesis need to be weighed in more heavily than before. Legally speaking, they already apply, although we can wait until 2022 to implement them in our country.

Furthermore, it should be noted that the opinion published on the CDC’s website has never been heard among WHO experts. It states that ”patients with symptoms such as fatigue, pain, joint aches and muscles after treatment for borreliosis have post-treatment Lyme disease syndrome (PTLDS) or post-Lyme disease syndrome (PLDS)”. Neither PTLDS nor PLDS are recognized in ICD11, nor have they ever been included in previous versions of ICD. It cannot be considered reasonable to continue to advocate or make diagnoses that do not have scientific support.

The Swedish delegation contributed with heavy scientific documentation regarding congenital borreliosis, a diagnosis which initially received the WHO code designation 1C1G.2, but which has been excluded for the time being.

Sincerely

Kenneth Sandström

Angelica Johansson, President VIDAS

Mer information:

https://www.who.int/news-room/detail/25-05-2019-world-health-assembly-update

https://www.who.int/classifications/icd/en/

https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http://id.who.int/icd/entity/1468768235/mms/other

https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/EHSEMANTIC/ICD-11%3A+The+11th+Revision+of+the+International+Classification+of+Diseases

Jag vill också påminna alla er som vill se Kenneth tillbaka i arbete igen om att ge honom en hjälpande hand – om insamlingen av medel som vi genomför för att hjälpa Kenneth att betala för de tjänster som tex hans advokat bidrar med och som hjälpt och hjälper oss övriga i teamet. Att saken tröskat genom många tidigare instanser har bidragit till att resurserna är för knappa för att Kenneth utan hjälp ska kunna betala kostnaderna.

Den advokat som nu företräder Kenneth har stor erfarenhet av att driva liknande processer och har varit verksam som advokat i 30 år. Kenneth själv är av uppfattningen att han med denna hjälp förhoppningsvis kan få den upprättelse han förtjänar. Advokaten har egna erfarenheter av vektorburna sjukdomar och har även av detta skäl särskilda kunskaper på detta område vilka kommer väl till pass.

Så nu ber jag er som kände att han fanns där för er – var där för honom. Hjälp honom komma igen!

Sätt in ett frivilligt belopp på föreningen VIDAS konto

Bankgiro 825 -1654

SWISH: 1230686352

Märk bidraget med ”DR X” och ert namn så kommer vi i VIDAS Styrelse se till att han får pengarna i god ordning.

Skriv gärna på namninsamlingen till Kenneths försvar

När vi når 10 000 underskrifter så tar jag insamlingen till vederbörliga myndigheter.

The fight for Kenneth Sandström, Adams and many more’s doctor – that he will get his license back, continues. The online petition has reached 7 038 souls. The money keeps pouring in to all the associations that are helping with the collections. Wanna help? Sign or donate by SWISH to 0734036515

When we reach 10 000 signatures, I will relay the petition to the proper authorities.

Det har framkommit fakta i fallet som svårligen kan sägas emot av Professor Olsen:

Ur läroboken Medicinsk mikrobiologi och Immunologi 2014, kapitel 3:27, sid 304:

Spiroketer – Borrelia, Treponema och Leptospira:

Sven Bergström & Björn Olsen

”Viktiga egenskaper hos Borrelia bugdorferi s.l. är deras uttalade överlevnadsförmåga och förmågan att orsaka persisterande infektioner. Paradoxalt nog uppkommer ett starkt immunförsvar som varken förmår döda Borrelia-bakterien in vivo eller skydda mot ny infektion. Detta beror bland annat på en aktiv immunsuppression genom komplementinhibering samt induktion av antiinflammatoriska cytokiner (bland annat IL-10). Borrelia har också en mycket stor förmåga till så kallad immunologisk flykt (immune evasion) genom fas- och antigenvariation samt genom att gömma sig intracellulärt i immunologisk lågaktiva kroppsrum (immune privileged sites), till exempel hjärna och leder.”

Björn Olsen för alltså dubbla budskap och är de facto en hycklare som tar patienterna för idioter. I media hävdar han att kronisk svårbehandlad borrelia inte finns, men detta är vad ovan text innebär:a) Borrelia har enorm överlevnadsförmåga och orsakar persisterande och disseminerade infektioner.

b) Immunförsvaret trycks ner och kan inte döda spirocheter och troligen inte andra patogener , både virus och bakterier heller.

c) Bakterierna håller sig undan immunförsvaret genom att bilda/anta sina olika former, tex sk cystfom – ”round body form” och borrar in sig och kan gömma sig i olika vävnader.

d) fas- och antigenvariation är de olika ytproteiner (sk. Osp A/B/C) som kan beskrivas bildligt med att skruven, spirocheten klär på sig ”Mio, min Mio’s” osynlighetskappa (som gör att immunförsvaret inte ser den och slutar producera antikroppar (vilket gör att ELISA inte fungerar som testmetod. min anm.)

(den kan också ingå i biofilm vilket med stor svårighet kan eridikeras, min anm.)

Facts have arisen that hardly can be contradicted by Professor Olsen:

From the textbook Medical Microbiology and Immunology 2014, chapter 3:27, page 304:

Spirokether – Borrelia, Treponema and Leptospira:

Sven Bergström & Björn Olsen

”Key characteristics of Borrelia bugdorferi sl are their pronounced survival ability and the ability to cause persistent infections. Paradoxically, a strong immune system arises that can not kill the Borrelia bacteria in vivo or protect against new infection. This is due, among other things, to an active immune suppression through complement inhibition induction of anti-inflammatory cytokines (including IL-10). Borrelia also has a very high ability of immunological evasion by phase and antigen variation, as well as hiding intracellularly in immunologically low-activity immune sites example brain and leader. ”

Björn Olsen is therefore giving out a double message and is de facto a hypocrite who takes patients for idiots. In the media he states that chronic hard to treat borrelia does not exist, but this is what the above text means:

a) Borrelia has immense survival ability and causes persistent and disseminated infections.

b) The immune system is pressed down and can’t kill spirochetes and probably other pathogens, both viruses and bacteria, either.

c) Bacteria evade the immune system by forming / adopting their various forms, eg ”round body form” and drill into tissue and can hide in different tissues.

d) phase and antigen variations are the various surface proteins (called OSP A / B / C) which can be described as the spirochet clutching itself with the ”invisibility cape”from the book ”Mio, my Mio” (which causes the immune system to not see it and it ceases to produce antibodies (which is the reason that ELISA does not work as a test method).

(it can also be engulfed/included in biofilm, which can be eridicated with great difficulty.)

Angelica, administrator for the ”Cure lyme blog”, Founder & President VIDAS, founding member of Global Network On Institutionalized Discrimination™, founding member of Global Response to Borreliosis and Coinfections Consortium or Global RBCC™, member of Ad Hoc Committee for Health Equity in ICD11 Borreliosis Codes, main administrator for the ”Cure Lyme Now” Facebookgroup, Lyme advocate & citizen researcher

(I am writing this blog as a private citizien and NOT in my capacity as President of VIDAS and the views represented are my own and does not reflect the VIDAS’s stance and in the event of critisism, it should be directed to yours truly)

Det här inlägget postades i BOTA BORRELIA. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s