BOTA BORRELIA – CURE LYME – Välkommen VIDAS – Welcome VIDAS

ANFANGDet händer mycket nu. Global Network On Institutionalized Discrimination arbetar för att förändra WHO’s ICD koder. Arminlab annonserar att det länge efterlängtade testet Tickplex kommer i slutet av mars. Båda bra saker. Men det jag personligen tycker är viktigast är att mitt sedan länge planerade projekt äntligen har sjösatts:

A lot of things are happening at the moment. Global Network On Institutionalized Discrimination is working to change the ICD codesfrom WHO. Arminlab advertices that the new and long awaited test Tickplex is coming in the end of march. Both are good things. But what I personally find to be most important is that my long planned project is finally launched:vidas-bild

Välkomna den nya föreningen VIDAS!

Hej alla kämpar!

Välkomna till den nya Föreningen VIDAS (Vectorborne Infections & Diseases Association Sweden)

Vi är ett ganska stort gäng, från en rad länder. Vårt säte är Sverige, men vi kommer att arbeta både lokalt och globalt. Vi har en svensk styrelse, men en internationell panel av sakkunniga på en rad områden som kan kopplas ihop med våra frågor.

När ni går med i föreningen får ni bland annat Angelica personliga hjälp (med all den erfarenhet och kunskapsbredd hon förvärvat). Hon har arbetat ideellt i över fem år, via olika forum, (bla som Ordförande för Borreliaföreningen) för förändring och hon är ledamot av eller delaktig i en rad internationella organisationer och projekt, med avsikt att bredda vår kontaktyta och påverkansgrad. ”Det senaste, först” är hennes paroll. Och i medlemsgruppen så kommer ni att finna just det.

Dessutom får ni också kunskapen som vårt team innehar. Ett stort antal kontaktpersoner, alla med särskilda kvalifikationer och specialiteter, som med stor empati är beredda att hjälpa till alla veckans dagar och vi är inte längre än ett telefonsamtal bort.

Ni får förstås olika rabatter bla hos Arminlab.

Ni får möjlighet att delta eller stötta i en politisk kamp som kommer leda till att vi och våra barn får värdig vård och att vi som föräldrar ska kunna leva med varje livs löfte istället för att frukta varje barns död. Vi kommer tex att arbeta för internationellt samarbete, så att attityd och kunskap om Borrelia blir i enlighet med internationell praxis och i samklang med ILADS riktlinjer, för att läkare i Sverige ska kunna ge oss hjälpen här hemma, istället för att vi tvingas söka oss utomlands.

Vår verksamhet kommer även riktas mot att hjälpa våra barn att bära sin verklighet så lekfullt och läkande som möjligt eftersom vi bör ge dem lite extra uppmärksamhet då de lider mer skada både direkt och indirekt när de eller deras föräldrar är sjuka och deras perspektiv lyfts väldigt sällan i debatten. Vi kommer därför att ha speciella aktiviteter for barn och föräldrar med umgänge och samtal kring vår situation. Vi kommer naturligtvis också att arrangera tillfällen där bara vuxna kan mötas. Alla blir sedda i vår förening och är varmt välkomna!

Vill ni veta mer? Kontakta Angelica eller Jessi.

STYRELSEN

Welcome to the new association VIDAS!

Hello all warriors!

Welcome to the new association VIDAS (Vector Borne Infections & Diseases Association Sweden)

We are a fairly large group, from a range of countries. Our registered office is in Sweden, but we will work both locally and globally. We have a Swedish board, but an international panel of experts in a number of areas that can be paired with our questions.

When you join the Association you get Angelicas personal assistance included (with all the experience and breadth of knowledge she has acquired). She has worked voluntarily non profit for over five years, through various forums (including that of President of the Lyme Disease Association, Sweden) for change and she a member of, or involved in a number of international organisations and projects, with the intention to broaden our footprint and the degree of impact at the politics surrounding our diseases. ”The latest, first” is her motto. And in the members group you will find just that.

In addition, you also get the knowledge that our team possesses. A large number of contacts, each with specific qualifications and specialties, with great empathy are prepared to help every day of the week and we are no longer then just a phone call away.

You may of course enjoy various discounts among others from Arminlab.

You will have the opportunity to participate or support in a political struggle that will lead to that we and our children receive dignified care and that we as parents shall be able to live with every promise of a childs life rather than to fear each child’s death. We will work towards international cooperation, so that the attitudes and knowledge of Borrelia is in accordance with international practice and in tune with ILADS guidelines so that doctors in Sweden will  be able to give us the help here at home, instead of we beeing forced to seek it abroad.

Our activcities will also be directed toward helping our children to carry their reality as playful and healing as possible since we should give them some extra attention, as they suffer more damage, both directly and indirectly when they or their parents are sick and their perspectives are rarely lifted in the debate. We will therefore have special activities for children and parents with hangouts and conversation about our situation. We will of course also arrange occasions where only adults can meet. All are seen in our association and are warmly welcomed!

Want to know more? Contact Angelica or Jessi

The Board of directors

Stå på er innan läkarna står på er!!

Stand up for yourselves before doctors stand upon you!!

(klicka på bilden)

Jag vill också påminna om petitionen för DR X;

http://www.skrivunder.com/radda_dr_kenneth_sandstrom_-_aka_dr_x

Petition för att stoppa Mats Reimers mobbande

(Click the picture)

I also want to remind you about the petition to save DR X:

http://www.skrivunder.com/radda_dr_kenneth_sandstrom_-_aka_dr_x

petition to stop Mats Reimers bullying

botaborreliaFBgruppen

(Click the picture) Join our supportgroup!

Angelica Johansson, administrator for the free and from associations and unbound ”Cure lyme blog”, President VIDAS, main administrator for the free ”Cure Lyme Now” Facebookgroup, Former President for The Swedish Lyme Association. Member and administrator GLiIO, delegate Global Network On Institutionalized Discrimination, member of ILADS

(I am writing this blog as a private citizien and NOT in my capacity as President and the views represented are my own and does not reflect the VIDAS or SLA’s stance and in the event of critisism, it should be directed to yours truly)

Annonser
Publicerat i BOTA BORRELIA | Märkt , , | 9 kommentarer

BOTA BORRELIA – CURE LYME – BORRELIA DÖDAR – LYME KILLS – R.I.P. EIVIND MARKHUS and SaraBeth Hammond

ANFANGBORRELIA DÖDAR – LYME KILLS

Det nya årets första dag börjar med kondoleanser. Två stycken. Första dagen – första dödsfallet och första kondoleansen 2017:

The new years first day begins with condoleances. Two of them. The first death 2017:

http://whatislyme.com/sarabeth-hammond-2016/

SaraBeth Rose Hammond

sara-beth-600x447

More information about SaraBeth:

Sarabeth Rose Hammond – Virginia Lyme

https://sites.google.com/site/virginialyme/memorial-site/sarabeth-rose-hammond

Många till väntar tyvärr…

Many more awaits I’m afraid…

Vi har också förlorat en av våra största ”borrelia-krigare” och förlusten är ofattbar och förödande, inte minst för de sjuka i Norge. Hans bidrag till kampen var ovärderligt och oerhört uppskattat. Vi är många som sörjer idag.

We have also lost one of our biggest ”Lyme warriors” and the loss is unfathomable and devastating, not by the least for the sick in Norway. His contribution to the fight was unmeasurable and Immensely appriciated. We are many mourners today.

EIVIND MARKHUS  1964 – 2017

”Vår kjære vakre, snille, tapre pappa og ektemann .. halv fem i natt tok du ditt siste åndedrag. Du har hatt en sterk reise igjennom disse 16 årene, og du er både helten og forbildet i våres øyne. Du har vært så sterk både fysisk og psykisk så lenge at det er et uvirkelig mareritt at dette kunne skje deg. ”Jeg vinner”, skrev du. I våres øyne vant du kampen om frigjørelse fra rullestolen. Nå er du i himmelen. Vi elsker deg over hele vårt hjerte pappa. Livet vil ikke lenger være det samme uten deg. Vi savner deg så utrolig eivind-markhus-fbmye. Hvil i fred.”

”Vår älskade vackre, snälle, tappre pappa och make.. halv fem i natt du tog ditt sista andetag. Du har haft en stark resa genom dessa 16 år, och du är både en hjälte och förebild i våra ögon. Du har varit så stark både fysiskt och psykiskt, så länge att det är en overklig mardröm att detta kunde hända dig. ”jag vinner”, skrev du. I våra ögon vann du kampen för frigörelse från rullstolen. Nu är du i himlen. Vi älskar dig med hela vårt hjärta pappa. Livet kommer inte längre att vara detsamma utan dig. Vi saknar dig så mycket. Vila i frid.”

 

”Our beloved, beautyful, kind, brave father and husband… At 4.30 this night you drew your last breath. You have had a tough journey through theese 16 years and you are a hero  and rolemodel in our eyes. You have been so strong both physically and psychologically, for so long, that it is an unreal nightmare that this could happen to you. ”I’ll win” you wrote. In our eyes you won the struggle to free yourself from the wheelchair. Now you are in heaven. We love you with all our hearts Daddy. Life will not ever be the same without you. We miss you so incredibly much. Rest in peace”

Jag har samlat ihop lite länkar om Eivind jag funnit på nätet och Facebook så ni får se vilken fantastisk man han var:

I have gathgered some links about Eivind I found on the internet and Facebook to show you what a great man he was:

eivind-markhus-monsen

http://www.dagbladet.no/2010/07/07/nyheter/innenriks/flatt/sykdom/12461677/

https://on-lyme.org/en/sufferers/lyme-stories/item/121-eivind-s-fight-for-proper-lyme-treatment

https://lookingatlyme.blogspot.se/2010/08/tickbite-lyme-disease-motor-neurons.html

This video clip was put together to demonstrate to Norwegian broadcasters what problem Lyme Disease is and how it can affect your life if not treated. For more information about our project, please go to http://www.lymefilm.com

Uppdatering 2/1:

http://touch.dt.no/nyhet/konnerud/drammen/eivind-markhus-er-dod/s/5-57-526174

Stå på er innan läkarna står på er!!

Stand up for yourselves before doctors stand upon you!!

(klicka på bilden)

Jag vill också påminna om petitionen för DR X;

http://www.skrivunder.com/radda_dr_kenneth_sandstrom_-_aka_dr_x

Petition för att stoppa Mats Reimers mobbande

(Click the picture)

I also want to remind you about the petition to save DR X:

http://www.skrivunder.com/radda_dr_kenneth_sandstrom_-_aka_dr_x

petition to stop Mats Reimers bullying

botaborreliaFBgruppen

(Click the picture) Join our supportgroup!

Angelica Johansson, administrator for the free and from the SLA unbound ”Cure lyme blog”, main administrator for the free ”Cure Lyme Now” Facebookgroup, Former President for The Swedish Lyme Association. Member and administrator GLiIO, member ILADS

(I am writing this blog as a private citizien and NOT in my former capacity as President and the views represented are my own and does not reflect the SLA’s stance and in the event of critisism, it should be directed to yours truly)

Publicerat i BOTA BORRELIA | Lämna en kommentar

BOTA BORRELIA – LAGEN GICK IGENOM 2 – CURE LYME – THE BILL PASSED II

ANFANGI natt kom klart besked. LAGFÖRSLAGET med reviderad text gällande vektorburna sjukdomar gick även igenom  Senaten. Det innebär att det inslagna spåret fortsätter och kampen för värdig vård i USA börjar bära allt frodigare frukt och tids nog tvingas vi även i  Sverige att rätta oss i ledet (vad än Björn Olsén och Mats Reimer må tycka om saken) vilket i slutändan innebär värdig vård även i vårt numera vårdvedervärdiga land.

This night the verdict came through. The bill, with revised language about vectorborne diseases, also passed the Senate. That means that the trail that has been blazed will be kept open and the fight for dignified care is bearing evermore lushus fruits and given time, even we in Sweden is forced to follow suit (no matter what Björn Olsén and Mats Reimer might think about that) wich in the long run, will get us proper care in this nowadays unproper and uncaring country.

15267592_1158248117603761_3983086774319821877_n

New Lyme language in Congress’s 21st Century Cures bill

https://www.congress.gov/114/bills/hr34/BILLS-114hr34eah.pdf

DR RICHARD HOROWITZ ORD om det hela:

DR RICHARD HOROWITZ words about it:

”The long awaited 21st Century Cures Act passed Congress today, and it is ready to be signed into law by President Obama. This bill will focus on precision medicine (like the MSIDS model), Alzheimer’s disease, finding cures for cancer, and among other things, Lyme disease. As per a recent email that I received from Congressman Gibson’s office: ”This is the first law that will specifically require a focus on and reporting about tick borne diseases. It took years of work to get to this point and have tick-borne diseases begin to receive the national attention needed. We believe it is our best opportunity to date to press forward with the federal government to get new policies and procedures in place that address the scourge of Lyme and other TBDs, and to bring forward cures and solutions for our chronic Lyme sufferers and hopefully turn the corner on prevention and insurance company coverage, too…”.
A large thank you goes out Congressman Gibson for getting the first version of the bill passed through the House, and I would like to extend a large thank you as well to all of the Lyme groups who made this possible, making sure the right language was contained in the bill. One of the next steps is for the new Secretary of Health and Human Services (HHS) to appoint advocates to the TBD Working Group. I have offered to serve on this Congressional panel, and have the Lyme community receive the help that they so desperately need. As per Congressman Gibson in a recent email: ”We believe it is vital that the new Administration be made aware of the importance of the Tick Borne Disease components of 21st Century Cures, and that the new Secretary of HHS appoints advocates like Dr. Horowitz and Pat Smith to the new Working Group. This should be requested both in direct advocacy with the HHS Secretary, and through Congressional input from our supporters in Congress”. As per Congressman Gibson, please consider contacting the new Secretary of HHS (Georgia Congressman Tom Price) and Congressman John Faso, who will be replacing Congressman Gibson, if you would to see me serve on this important committee.”

http://www.usnews.com/news/articles/2016-12-07/senate-approves-21st-century-cures-act-sending-it-to-president-barack-obamas-desk

Nu ska bara President Obama skriva under så är det helt klart.

Now President Obama only needs to sign and everything will be handled.

http://www.ilads.org/ilads_news/2015/list-of-700-articles-citing-chronic-infection-associated-with-tick-borne-disease-compiled-by-dr-robert-bransfield/

Stå på er innan läkarna står på er!!

Stand up for yourselves before doctors stand upon you!!

(klicka på bilden)

Jag vill också påminna om petitionen för DR X;

http://www.skrivunder.com/radda_dr_kenneth_sandstrom_-_aka_dr_x

Petition för att stoppa Mats Reimers mobbande

(Click the picture)

I also want to remind you about the petition to save DR X:

http://www.skrivunder.com/radda_dr_kenneth_sandstrom_-_aka_dr_x

petition to stop Mats Reimers bullying

botaborreliaFBgruppen

(Click the picture) Join our supportgroup!

Angelica Johansson, administrator for the free and from the SLA unbound ”Cure lyme blog”, main administrator for the free ”Cure Lyme Now” Facebookgroup, Former President for The Swedish Lyme Association. Member and administrator GLiIO, member ILADS

(I am writing this blog as a private citizien and NOT in my former capacity as President and the views represented are my own and does not reflect the SLA’s stance and in the event of critisism, it should be directed to yours truly)

Publicerat i BOTA BORRELIA | Märkt , , , | 3 kommentarer

BOTA BORRELIA – CURE LYME – LAGEN GICK IGENOM – THE BILL PASSED

ANFANGI natt kom klart besked. LAGFÖRSLAGET med reviderad text gällande vektorburna sjukdomar gick igenom. Det innebär att det inslagna spåret fortsätter och kampen för värdig vård i USA börjar bära allt frodigare frukt och tids nog tvingas vi även i  Sverige att rätta oss i ledet (vad än Björn Olsén och Mats Reimer må tycka om saken) vilket i slutändan innebär värdig vård även i vårt numera vårdvedervärdiga land.

15267592_1158248117603761_3983086774319821877_n

This night the verdict came through. The bill, with revised language about vectorborne diseases, passed. That means that the trail that been blazed will be kept open and the fight for dignified care is bearing evermore lush fruits and given time, even we in Sweden is forced to follow suit ( no matter what Björn Olsén and Mats Reimer thinks about that) wich in the long run will get us proper care in this nowadays unproper uncaring country.

New Lyme language in Congress’s 21st Century Cures bill

BREAKING NEWS (Nov. 30): #CuresNow passes House 392-26. Now on to Senate.

Joint statement from several Lyme advocacy groups:

Lyme community leaders are pleased to announce that language on tick-borne diseases (TBD) will be included in the 21st Century Cures Act (the House Amendment to Senate Amendment to HR 34), popularly known as #CuresNow.  The inclusion of this language was achieved after two days of intense negotiations with Congressional offices.  The language will be included in the House version of the bill which is expected to pass easily due to its broad bipartisan support.  The signatories listed below mutually agreed upon the new TBD language that will now be included in the bill.

Yesterday and early today, leaders put out calls to the community to have them contact their federal Senators and Representatives to pull out Congressionally proposed Lyme language that would have contradicted the bill’s intent. Thank you all for those efforts.  Congressional leaders responded by indicating a willingness to work with the Lyme community. That effort was successfully concluded at 5pm today when the Rules committee met and the proposed language agreed upon by both sides was incorporated into the large 21st Century Cures amendment legislation.

We would like to thank House Majority Leader Kevin McCarthy, Chairman Fred Upton of the Energy & Commerce Committee, and Congressman Christopher H. Smith, Co-Chair of the House Lyme Caucus, for their efforts to make this happen. We also thank Congressman Chris Gibson whose work in having Lyme language inserted into the original Cures Act which passed the House enabled us to move forward with this groundbreaking effort.  

A vote on the Rules portion and then on the Managers Amendment will take place Wednesday, November 30, midday, and will be broadcast on CNN. Final times will be available in the AM. 

Patricia Smith, President, Lyme Disease Association, Inc.

Jill Auerbach Chair, Hudson Valley Lyme Disease Association

Phyllis Mervine, President, LymeDisease.org

Ira Auerbach, Hudson Valley Lyme Disease Association

Christina T. Fisk, President, Lyme Action Network

David Roth, Founder of Tick Borne Disease Alliance and Global Lyme Alliance

Bruce Fries, President, Patient Centered Care Advocacy Group

Holly Ahern, Vice President, Lyme Action Network

Dorothy Leland, Vice President, LymeDisease.org

Timohy  Lynagh, Board Member, Lyme Disease Association, Inc.

LAGEN 21st Century Cures Act

FULLA NYA TEXTEN OM VBD

http://www.ilads.org/ilads_news/2015/list-of-700-articles-citing-chronic-infection-associated-with-tick-borne-disease-compiled-by-dr-robert-bransfield/

Stå på er innan läkarna står på er!!

Stand up for yourselves before doctors stand upon you!!

(klicka på bilden)

Jag vill också påminna om petitionen för DR X;

http://www.skrivunder.com/radda_dr_kenneth_sandstrom_-_aka_dr_x

Petition för att stoppa Mats Reimers mobbande

(Click the picture)

I also want to remind you about the petition to save DR X:

http://www.skrivunder.com/radda_dr_kenneth_sandstrom_-_aka_dr_x

petition to stop Mats Reimers bullying

botaborreliaFBgruppen

(Click the picture) Join our supportgroup!

Angelica Johansson, administrator for the free and from the SLA unbound ”Cure lyme blog”, main administrator for the free ”Cure Lyme Now” Facebookgroup, Former President for The Swedish Lyme Association. Member and administrator GLiIO, member ILADS

(I am writing this blog as a private citizien and NOT in my former capacity as President and the views represented are my own and does not reflect the SLA’s stance and in the event of critisism, it should be directed to yours truly)

Publicerat i BOTA BORRELIA | Märkt , , , , , | 1 kommentar

BOTA BORRELIA – CURE LYME – FOX 5 NEWS SPECIALS LYME & REASON 2.0

ANFANGSenaste månaderna så har amerikanska FOX 5 Channel lyft frågan om kronisk Borrelia flera gånger med flera välrenommerade läkare, forskare och mediapersonligheter och igår var det dags igen –

The last couple of months the american network channel FOX 5 has raised the issue of chronic lyme several times and last night they did it again –

Tidigare på natten visade man denna Facebookdebatt –

Earlier they broadcasted this Facebook debate –

Den första delen –

The first show –

En utökad intervju med Dr Steven Phillips (den doktor som Björn Olsén uppenbarligen vägrar lära sig något av, när han avfärdar oss i media med orden ”Man kan göra slut med sin borrelia” trots att han fick chans till MYCKET god utbildning av flera världsrenommerade forskare på ”Mini-ILADS” i somras, uppenbarligen idiot, korrumperad eller troligen bådadera, men det är tydligt att han är vaccinerad mot all form av högre bildning. Välindoktrinerad svensk arrogans och Semmelweiss-effekten upphöjd i kvadrat. När amerikanerna kommer hit och pekar med hela handen (de är på väg) och säger ”HOPPA” ska det bli roligt att höra Olsén fråga ”hur högt?”)

”The so-called Semmelweis reflex — a metaphor for a certain type of human behaviour characterized by reflex-like rejection of new knowledge because it contradicts entrenched norms, beliefs, or paradigms — is named after Semmelweis, whose ideas were ridiculed and rejected by his contemporaries.” Källa: eng wiki

The whole interview with Dr Steven Phillips – (passage in swedish smiting a swedish idiotic professor that refuses to listen and learn)

Hela intervjun med Dr Neil Spector –

The whole interview with Dr Neil Spector –

http://www.ilads.org/ilads_news/2015/list-of-700-articles-citing-chronic-infection-associated-with-tick-borne-disease-compiled-by-dr-robert-bransfield/

Stå på er innan läkarna står på er!!

Stand up for yourselves before doctors stand upon you!!

(klicka på bilden)

Jag vill också påminna om petitionen för DR X;

http://www.skrivunder.com/radda_dr_kenneth_sandstrom_-_aka_dr_x

Petition för att stoppa Mats Reimers mobbande

(Click the picture)

I also want to remind you about the petition to save DR X:

http://www.skrivunder.com/radda_dr_kenneth_sandstrom_-_aka_dr_x

petition to stop Mats Reimers bullying

botaborreliaFBgruppen

(Click the picture) Join our supportgroup!

Angelica Johansson, administrator for the free and from the SLA unbound ”Cure lyme blog”, main administrator for the free ”Cure Lyme Now” Facebookgroup, Former President for The Swedish Lyme Association. Member and administrator GLiIO, member ILADS

(I am writing this blog as a private citizien and NOT in my former capacity as President and the views represented are my own and does not reflect the SLA’s stance and in the event of critisism, it should be directed to yours truly)

Publicerat i BOTA BORRELIA | Märkt , , , , , | 1 kommentar

BOTA BORRELIA – CURE LYME- EXTRA!! MER NYHETER – EXTRA!! MORE NEWS

ANFANGMed tillstånd från Armin Schwartzbach själv så publicerar jag nu det senaste nyhetsbrevet från Arminlabs med nyheter om det nya EliSpottestet för Borrelia Myiamotoi (första lab i världen):

With permission from Armin Schwartzbach himself, I am now publishing the latest newsletter from Arminlabs announcing the new EliSpot test for Borrelia Myiamotoi (first lab in the world doing it now!). :

myiamotoi

w.arminlabs.com/en/news/borrelia-miyamotoi-elispot

NEWSLETTER PDF

Nytt för Arminlabs:

New at ArminLabs: The Borrelia miyamotoi EliSpot

Under de senaste åren har man funnit mer och mer fästingar som bär Borrelia Myiamotoi (England, Tyskland, USA, med fler) och med dessa rapporter följer också relaterade dokumenterade sjukdomsfall. (även i Sverige min notering)

In the past years, more and more Borrelia miyamotoi have been found in ticks (England, Germany, USA, amongst others) and related diseases have been documented at the same time. (also in Sweden,  my notation)

  • Det är patogenen ansvarig för återfallsfeber
  • Ett Erythema migrans brukar vanligen inte uppstå
  • it is the human pathogen of relapsing fever
  • an erythema migrans does typically not appear

Från och med nu, kommer analyser av cellulär aktivitet mot B. Myiamotoi utföras på Arminlab, med hjälp av den (i Europa, min notering) certifierade EliSpot-metoden.

As of now, the analysis of the cellular activity against Borrelia miyamotoi is performed at ArminLabs by means of the (in Europe, my notation) certified EliSpot method.

Symptom: återkommande feber, frossa, huvudvärk, led- och muskelsmärtor, utmattning, illamående/kräkningar, ibland konjungivit(ögoninflammation) och hosta med en inkubationstid av 5-15 dagar. Symptomen uppträder vanligen under 2-9 dagar. De kan återkomma med olika tidsspann och även persistera. I motsats till en infektion med Borrelia Burgdorferi, så uppträder alltså inte det typiska utslaget erythema migrans.

Symptoms: relapsing fever, chills, headaches, joint and muscle pain, fatigue, nausea/vomiting, sometimes conjunctivitis, and cough at an incubation period of 5-15 days. Typically, the symptoms appear for 2-9 days. They can recur in periods of different lengths or even persist. Contrary to an infection with Borrelia burgdoferi, an erythema migrans does typically not appear.

Icke typiska symptom: buksmärtor, diarré, hepatit (leverinflammation) myocardit, (hjärtmuskelinflammation), arytmier (hjärtrytmrubbningar), andningsbesvär, (som akut andnödssyndrom), disseminerad intravaskulär koagulation (DIC), ansiktsnervsförlamning, hörselförlust, irit, polyneuropati eller neuropsykiatriska symptom.

Atypical symptoms: abdominal pain, diarrhoea, hepatitis, myocarditis, arrhythmia, pulmonary symptoms (like ARDS), disseminated intravascular coagulation (DIC), facial nerve paralysis, hearing loss, iritis, polyneuropathies or neuropsychiatric symptoms.

OM TESTET/ABOUT THE TEST:

http://www.arminlabs.com/en/tests/elispot

NY STUDIE OM BIOFILM

INTERNETGUIDE OM ANTIBIOTIKA MOT BORRELIA

Stå på er innan läkarna står på er!!

Stand up for yourselves before doctors stand upon you!!

(klicka på bilden)

Jag vill också påminna om petitionen för DR X;

http://www.skrivunder.com/radda_dr_kenneth_sandstrom_-_aka_dr_x

Petition för att stoppa Mats Reimers mobbande

(Click the picture)

I also want to remind you about the petition to save DR X:

http://www.skrivunder.com/radda_dr_kenneth_sandstrom_-_aka_dr_x

petition to stop Mats Reimers bullying

botaborreliaFBgruppen

(Click the picture) Join our supportgroup!

Angelica Johansson, administrator for the free and from the SLA unbound ”Cure lyme blog”, main administrator for the free ”Cure Lyme Now” Facebookgroup, Former President for The Swedish Lyme Association.

(I am writing this blog as a private citizien and NOT in my former capacity as President and the views represented are my own and does not reflect the SLA’s stance and in the event of critisism, it should be directed to yours truly)

Publicerat i BOTA BORRELIA | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

BOTA BORRELIA – NYHETER – CURE LYME – NEWS

ANFANGFör en tid sedan, så tog jag beslutet att min blogg skulle bli dubbelspråkig eftersom den läses av många engelskspråkiga läsare och vi vet ju alla att google-översatt text ser löjlig ut. Kvalitet före kvantitet, eller hur?

Den viktigaste nyheten denna gång är att ARMINLABS ackreditering är på gång. Bara formaliteter kvar.

A little while ago I took the decision, that my blog would be bilangual since  it’s being read by many english speaking readers, and we know that google translated texts look ridiculous, don’t we? Quality comes before quantity, right?

The most important news this time is that ARMINLABS accreditation is upcoming, it’s only the formalia left:

ackreditation-arminlabs

http://www.arminlabs.com/en/news/dakks-accreditation-din-en-iso-15189

accreditation-letter-2-1

angelica

Men personligen så betydde denna nyhet mest för mig: Äntligen erkänns detta i en ansedd medicinsk publikation. Mammor smittar sina barn i moderlivet.

But personally I think this was the news that meant most to me: Finally it’s admitted in a prestigous medical publication. Babies get infected inside their mothers wombs.

https://www.scientificamerican.com/…/mothers-may-pass-lyme…/

Två andra viktiga nyheter var dessa: Pulsning är inte optimalt i alla lägen:

Two other important news are theese: Pulsing antibiotics is’nt optimal i all situations:

http://journal.frontiersin.org/…/…/fmicb.2016.01744/abstract

Det görs en ny dokumentär om Borrelia i Nederländerna:

There is a new documentary about lyme being made in The Netherlands:

http://www.globallymeinvisibleillness.org/…/new-lyme-docume…

Stå på er innan läkarna står på er!!

Stand up for yourselves before doctors stand upon you!!

(klicka på bilden)

Jag vill också påminna om petitionen för DR X;

http://www.skrivunder.com/radda_dr_kenneth_sandstrom_-_aka_dr_x

Petition för att stoppa Mats Reimers mobbande

(Click the picture)

I also want to remind you about the petition to save DR X:

http://www.skrivunder.com/radda_dr_kenneth_sandstrom_-_aka_dr_x

petition to stop Mats Reimers bullying

botaborreliaFBgruppen

(Click the picture) Join our supportgroup!

Angelica 1Angelica Johansson, administrator for the free and from the SLA unbound ”Cure lyme blog”, main administrator for the free ”Cure Lyme Now” Facebookgroup, Former President for The Swedish Lyme Association.

(I am writing this blog as a private citizien and NOT in my former capacity as President and the views represented are my own and does not reflect the SLA’s stance and in the event of critisism, it should be directed to yours truly)

Publicerat i BOTA BORRELIA | Märkt , , , | Lämna en kommentar