BOTA BORRELIA – CURE LYME – Facebook blockerar information om övergrepp mot mänskliga rättigheter

FaceBook begår övergrepp mot både mänskliga och civila rättigheter som det tycks: Nedan är ett inlägg som är kopierat och översatt (av Kenneth Sandström) – scrolla ner – från originalinlägget här:

https://www.linkedin.com/pulse/facebook-blocks-information-human-rights-violations-luche-thayer/

Facebook Blocks Information on Human Rights Violations of Lyme Patients

Jenna Luche-Thayer

Jenna Luche-Thayer:

Dear Friends,

I have been working with Huib Kraaijeveld and I confirm he has provided key material for our reports to the United Nations regarding human rights violations of Lyme and relapsing fever borreliosis patients.

I want to share with you that, for unknown reasons, Facebook has been blocking Swedish translations of a number of key articles and interviews by Kraaijeveld.

Under these circumstances, not only has Facebook interfered with the sharing of information regarding government roles in the human rights violations of Lyme patients, they are also suppressing the advocacy efforts of Dr. Kenneth Sandström.

Dr. Kenneth Sandström was featured in a Huffington Post article. According to the March 3, 2017 article in the Huffington Post by award-winning journalist Mary Beth Pfeiffer, ‘patients are bereft over their loss of care from Dr. Kenneth Sandström’.

Pfeiffer reported that Sandström, the top doctor in Sweden for treatment of advanced LB was suspended from practicing medicine, leaving hundreds of patients without care in a country that has endemic Lyme disease.

While under suspension and fighting to regain his right to practice medicine, Sandström has thrown himself into global advocacy for the health human rights of Lyme patients.

Both Sandström and Kraaijeveld provided critical testimony during our June 2017 meeting with Dr. Dainius Pūras, the United Nations Special Rapporteur for health and human rights.

A recent blocked article that Sandström translated into Swedish described how children with Lyme disease are being forcibly taken from their parents by the State and how this human rights abuse is being justified by falsely accusing the parents of poisoning their children.

Why in the world would Facebook want to suppress this information?

Shortly after Kraaijeveld submitted an inquiry to Facebook (see letter below), Facebook blocked him again for another Swedish translation of an article on the human rights abuse of Lyme patients and their human rights defenders. Human rights defenders include all medical professionals, scientists, parents and devoted persons fighting, and often taking risks, to ensure those Lyme and relapsing fever borreliosis patients have access to diagnosis and treatment options that meet internationally accepted standards.

And again, why in the world would Facebook want to suppress this information?

Faithfully,

Jenna Luché-Thayer. 33 years working globally on the rights of the marginalized. Former Senior Advisor to US government and UN. Director, Ad Hoc Committee for Health Equity in ICD11 Borreliosis Codes. Founder, Global Network on Institutional Discrimination™ – Holding institutions accountable for political and scientific solutions

jennaluche@gmail.com

……………………………………………………………………………………………………….

Date: February, 28, 2018

To: Facebook Law Enforcement & Press Divisions

CC: Human Rights Watch, Amnesty Holland, Global Network on Institutional Discrimination, BVIKZ.

From : Huib Kraaijeveld

Subject: Suppression of information regarding how State entities violate the human rights of vulnerable groups

Dear Sir/Madame,

My work consists of global political actions for countless marginalised Lyme patients, for which I use Facebook as a communications platform. These human rights abuses are on record with the United Nations, including how severely ill children are forcefully taken from their families by State actors.

On February 20th, 2018 at 4.41 PM CET +1,

(1) I shared the Swedish translation of an On Lyme Foundation interview on my own FB page. The interview went into about how the Dutch State routinely takes ill children away from their families, by falsely accusing their parents of ‘child abuse’.

(2) Immediately after I posted, my post was reported as spam by your platform, without any specific reason given to why and no response to my message that it was not spam.

(3) I was then blocked until Friday 23, 2018 from access to approximately sixty FB Lyme groups of which I am a member.

(4) Several patients in these FB Lyme groups filed a complaint to FB on my behalf regarding how FB blocked my important communications. But these complaints were dismissed by a notification from FB.

(5) This five-day blockage by FB affected my business efforts also, as I could not reply to any questions from clients who wanted to come to a lecture and needed to know if they could access the venue in a wheelchair.

(6) When I could access the FB groups again, I discovered that without that group’s FB administrator action, many of my previous posts were deleted; I was even kicked out of closed groups.

Question 1: Could you inform me if Facebook has an active policy to block and suppress information about how State entities violate the human rights of vulnerable groups?

If yes, many affected parties and their human rights defenders would be interested to know.

Question 2: If no, then what will you do to prevent my posts on the human rights of children and other vulnerable groups from being blocked by FB in the future?

I am sending this communication in the hope that this issue can be resolved and so that Facebook does not become an unwitting partner in promoting human rights abuses.

I will forward this communication to all lawyers in my network, who defend the human rights of these children and their parents.

Looking forward to your response.

Kind regards,

Huib Kraaijeveld

The Netherlands

Svensk översättning:

Facebook blockerar information om övergrepp mot mänskliga rättigheter för borreliapatienter

Kära vänner,
Jag har arbetat med Huib Kraaijeveld och kan bekräfta att han deltagit med
viktigt material för vår rapport till förenta nationerna rörande överträdelser av
de mänskliga rättigheterna för patienter med Lyme borrelios och återfallsfeber.
Jag vill berätta för er, att av för oss okänd anledning, har Facebook blockerat
de svenska översättningarna av en rad artiklar och intervjuer som Kraaijeveld
utfört.

Under dessa omständigheter har Facebook inte bara stört delningen av
information rörande den roll regeringar har när det gäller överträdelser av
borreliapatienters mänskliga rättigheter, de undertrycker även de
ansträngningar som Dr. Kenneth Sandström gör som patientföreträdare.
Dr. Kenneth Sandström porträtterades i en artikel i Huffington Post. Enligt en
artikel från 3:e mars, 2017 i the Huffington Post skriven av den prisbelönta
journalisten Mary Beth Pfeiffer, “är patienterna bestörta över att förlora den
vård de fått av Dr. Kenneth Sandström”.

Pfeiffer rapporterade att Sandström, den läkare i Sverige som specialiserat sig
på att behandla avancerad Lyme Borrelios utsattes för deslegitimation, och
hundratals patienter blev då lämnade utan vård i ett land som har endemisk
Lyme borrelios.

Han har överklagat besluten till högre instans och kräver att återfå sin rätt att
praktisera medicin, och har samtidigt kastat sig in i ett globalt arbete där han
är advokat och arbetar för att stärka borreliapatienternas mänskliga rättigheter.
Både Sandström och Kraaijeveld kom med kritiska rapporter under det möte
som hölls i Juni 2017 med Dr. Dainius Pūras, förenta nationernas Special
Rapporteur för hälsa och mänskliga rättigheter.

En artikel som nyligen blockerats har Sandström översatt till Svenska och den
beskrev hur barn med Lyme borrelios blir tagna med våld från sina föräldrar
genom regeringens organ, och hur dessa övergrepp mot mänskliga rättigheter
rättfärdiggörs genom att falskt anklaga föräldrarna för att förgifta sina barn.
Vad i hela världen är det som gör att Facebook önskar undanhålla denna
information?

En kort tid efter att Kraiijeveld överlämnade en fråga till Facebook (se brevet
nedan), blockerade Facebook honom igen för en annan översättning till
svenska angående övergrepp mot mänskliga rättigheter för borreliapatienter
och de som försvarar deras mänskliga rättigheter. Människorättskämpar är
medlemmar i alla medicinska yrkesgrupper, forskare, föräldrar och hängivna
personer som kämpar, och ofta tar risker för att försäkra att personer som lider
av borrelia och återfallsfeber skall få tillgång till ett vårdval som möter
internationellt accepterad standard.

Så ställer vi frågan igen. Varför i hela världen skulle Facebook vilja
undertrycka denna information?

Faithfully,
Jenna Luché-Thayer. 33 års erfarenhet av globalt arbete i arbetet för
marginaliserade gruppers rättigheter. Tidigare Senior Advisor till USA:s
regering och UN. Direktör, Ad Hoc Committee for Health Equity in ICD11
Borreliosis Codes. Grundare av, Global Network on Institutional
Discrimination™ – Håller institutioner ansvariga för politiska och vetenskapliga
policies.  jennaluche@gmail.com
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Datum: 28 February, 2018
Till: Facebook Law Enforcement & Press Divisions
CC: Human Rights Watch, Amnesty Holland, Global Network on Institutional
Discrimination, BVIKZ.

Från : Huib Kraaijeveld

Ämne: Suppression av information rörande hur statens myndigheter
överträder mänskliga rättigheter för svaga grupper.

Kära Sir/Madame,
Mitt arbete består av global politisk aktivitet för ett oändligt antal
marginaliserade borreliapatienter, för vilka jag använder Facebook som en
plattform när jag kommunicerar. Dessa övergrepp mot de mänskliga
rättigheterna är registrerade av Förenta Nationerna, och då ingår hur svårt
sjuka barn med våld tas från sina familjer av statens myndigheter.
February 20th, 2018 kl 4.41 PM CET +1,

(1) Delade jag den Svenska översättningen av en intervju från On Lyme
Foundation interview på min egen FB sida. Intervjun gick in på hur holländska
staten rutinmässigt tar sjuka barn bort från sina familjer, och falskt anklagar
deras föräldrar för “barnmisshandel”.

(2) Omedelbart efter att jag postat den, rapporterades min post som spam av er
plattform, utan att några specifika skäl angavs, inte heller fick jag någon
respons på mitt budskap att mitt budskap inte var ett spam.

(3) Jag var sen blockerad fram till Fredagen den 23:e, 2018 från tillgång till
ungefär sextio FB grupper om Lyme som jag är medlem i.

(4) Flera patienter i dessa FB Lyme borrelios grupper lämnade in klagomål till
FB för min räkning gällande hur FB blockerade min viktiga kommunikation.
Men dessa klagomål avfärdades med ett meddelande från FB.

(5) Denna femdagars blockad av FB påverkade även min affärsverksamhet på
så sätt att jag inte kunde svara på några frågor från klienter som önskade att
jag kom och höll föredrag och behövde veta om de hade tillgång till
evenemanget med rullstol.

(6) När jag åter fick tillgång till FB grupperna, upptäckte jag att utan att utan
gruppens FB administratörens ingripande , hade många av mina tidigare inlägg
tagits bort; och jag även blivit utestängd från stängda grupper.
Fråga 1 : Kan ni informera mig om Facebook har en aktiv policy att blockera
och undanhålla information om hur statliga myndigheter bryter mot känsliga
gruppers mänskliga rättigheter?

Om svaret är ja, kommer många berörda parter och deras försvarare av
mänskliga rättigheter att vara intresserade att känna till.
Fråga 2 : Om det är nej, vad kommer ni att göra för att förhindra att mina inlägg
som rör barns mänskliga rättigheter och andra känsliga grupper blir
blockerade av FB i framtiden?

Jag kommuniserar detta i hopp om att saken kan lösas och att Facebook inte
omedvetet blir en del i att förespråka övergrepp mot mänskliga rättigheter.
Jag kommer att vidarebefodra denna kommunikation till alla advokater i mitt
nätverk, som skyddar barnen och deras föräldrars mänskliga rättigheter.
Vi ser fram mot er respons.

Vänliga hälsningar,

Huib Kraaijeveld
The Netherlands

Kampen för att Kenneth Sandström, Adams och många andras doktor – ska få tillbaka sin legitimation fortsätter. Namninsamlingen på nätet är uppe i 6 849 själar. Pengar strömmar in till alla föreningar som hjälper till. Hjälpa till?  Skriv under eller Swisha till 0734036515

The fight for Kenneth Sandström, Adams and many more’s doctor – that he will get his license back, continues. The online petition has reached 6 849 souls. The money keeps pouring in to all the associations that are helping with the collections. Wanna help? Sign or donate by SWISH to 0734036515

https://www.skrivunder.com/…/radda_dr_kenneth_sandstrom_-_…/

https://www.petitions24.com/savedrx

Vad är svaret? ORGANISERA ER

What’s the answer? ORGANIZE yourselves!!

https://botaborrelia.wordpress.com/2017/03/01/bota-borrelia-cure-lyme-valkommen-vidas-welcome-vidas/

vidas-bild

Kontakta mig för medlemskap/contact me for membership

botaborreliaFBgruppen

(Click the picture) Join our supportgroup!

Angelica Johannson, administrator for the ”Cure lyme blog”, Founder & President VIDAS, founding member ofGlobal Network On Institutionalized Discrimination™, founding member of Global Response to Borreliosis and Coinfections Consortium or Global RBCC™, main administrator for the ”Cure Lyme Now” Facebookgroup,  Lyme advocate & citizen researcher

(I am writing this blog as a private citizien and NOT in my capacity as President and the views represented are my own and does not reflect the VIDAS or SLA’s stance and in the event of critisism, it should be directed to yours truly)

Det här inlägget postades i BOTA BORRELIA och har märkts med etiketterna , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: